Lagarna om lätta bilar träder inte i kraft förrän om ett år

24.10.2019 14.22
KM

Ikraftträdandet av de lagar som möjliggör lätta bilar senareläggs med ett år till den 1 november 2020. Avsikten är att man före ikraftträdandet ska utreda om Finlands lagstiftning om lätta bilar kan ändras i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning.