Miljöministeriets förslag till förvaltningsområdets budget för 2018

Miljöministeriet 10.8.2017 12.13 | Publicerad på svenska 10.8.2017 kl. 12.30
Pressmeddelande

I miljöministeriets förslag till budget för det egna förvaltningsområdet 2018 uppgår anslagen till sammanlagt cirka 179,5 miljoner euro, vilket är 7 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2017. Skillnaden beror bland annat på att omkostnaderna för Finlands miljöcentral har minskat, att EU:s miljöfonds medfinansiering till miljö- och naturvårdsprojekt inte längre ingår i budgeten, att fartygsinvesteringarna har minskat jämfört med året innan och på tidigare gjorda ramförändringar i statsfinanserna.

I förslaget anvisas 90,8 miljoner euro för miljö- och naturvård. För områdesanvändning, boende och byggande anvisas 31,6 miljoner euro. Det föreslås att 57,1 miljoner euro anvisas för förvaltningsområdets omkostnader.

Ur statens bostadsfond, som inte omfattas av budgeten, kommer dessutom medel för uppskattningsvis 173 miljoner euro att användas till bidrag för bostäder och 7 miljoner euro till räntestöd. Från statens bostadsfond intäktsförs 12 miljoner euro i budgeten.

Den regionala miljöförvaltningens omkostnader hör för närings-, trafik- och miljöcentralernas del till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde och för regionförvaltningsverkens del till finansministeriets förvaltningsområde.

Skyddet av skogar och naturturismen stimuleras

Genomförandet av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) och genomförandet av nätverket Natura 2000 och av naturskyddsprogram som man tidigare beslutat om fortsätter. År 2018 föreslås 21,6 miljoner euro för förvärv av och ersättningar för nya naturskyddsområden. För Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter föreslås ett anslag på sammanlagt 30,3 miljoner euro.  Avsikten är att medlen ska användas bl.a. till att genomföra de åtgärder i projektet Turism 4.0 som främjar naturturism.

Östersjöns och insjöarnas tillstånd förbättras i synnerhet genom effektiv näringsåtervinning som reducerar belastningen på vattnet. Dessutom fokuserar miljövården på att iståndsätta förorenade markområden. För främjandet av miljövård samt för vattenvård och skydd av Östersjön reserveras sammanlagt 20,8 miljoner euro. Ett anslag på 3 miljoner euro föreslås för grundläggande renovering av havsforskningsfartyget Aranda.

Stöd till bostäder för grupper med särskilda behov

För att öka den statsunderstödda produktionen av hyresbostäder föreslås det att de kommuner i Helsingforsregionen som har ingått avtal rörande markanvändning, boende och trafik (MBT) anvisas tidsbundna startbidrag till ett belopp av sammanlagt högst 20 miljoner euro. I de områden som omfattas av MBT-avtalen främjas dessutom bostadsproduktionen genom understöd för byggande av kommunalteknik, och till dessa understöd anvisas högst 15 miljoner euro.

Det föreslås ett anslag på 1 410 miljoner euro som räntestödsfullmakter för den statsunderstödda sociala bostadsproduktionen, vilket enligt uppskattning gör det möjligt att bygga cirka 9 000 nya bostäder. Som borgenslånefullmakter för nyproduktion föreslås 285 miljoner euro och som statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag 100 miljoner euro. Merparten av den statsunderstödda bostadsproduktionen är inriktad på de största tillväxtcentrumen, särskilt Helsingforsregionen.

För byggande och reparation av bostäder för grupper med särskilda behov föreslås investeringsunderstöd till ett belopp av 110 miljoner euro. Understöden anvisas primärt för åtgärder som ska främja produktionen av bostäder för de grupper som har det sämst ställt. För reparationsunderstöd reserveras enligt förslaget 35,5 miljoner euro. Anslaget riktas i huvudsak till reparation av bostäder för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt till stöd för installation av hissar i befintliga bostäder. Från och med ingången av 2017 är det Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) som handlägger reparationsunderstöden, inte kommunerna.

Det föreslås ett anslag på en miljon euro till det försöksprojekt som inleds i syfte att förebygga ekonomiska problem bland hyresgäster. Med anslaget stöds den ekonomiska rågivningen och boenderådgivningen i kommunerna.

I spetsprojektet för digitalisering av den byggda miljön och byggandet (KIRADIGI) uppdateras ekosystemet för informationshantering och tjänster för den byggda miljön i samarbete med den privata sektorn, kommunsektorn och statliga aktörer. Det föreslås att ett anslag på 3,75 miljoner euro anvisas för projektet 2018.

Mer information:

E-postadresserna har formen [email protected]

Naturmiljö
Ari Niiranen, överdirektör, 0295 250 071

Miljövård
Tuula Varis, överdirektör, 0295 250 310

Den byggda miljön
Timo Tähtinen, byggnadsråd, 0295 250 306
Matti Vatilo, byggnadsråd, 0295 250 311 (överdirektörens ställföreträdare)

Timo Jaakkola, ekonomichef, miljöministeriet, tfn 0295 250 214