Redogörelser, meddelanden, principbeslut

Redogörelser och meddelanden

Statsrådet kan ge riksdagen meddelanden eller redogörelser i frågor som gäller förvaltningen eller internationella relationer. Redogörelser skickas oftast till ett utskott vars betänkande ligger till grund för riksdagsledamöternas behandling av ärendet. Också meddelanden kan skickas till ett utskott för behandling.

Behandlingen av ett meddelande kan avslutas med en omröstning om förtroendet för statsrådet eller en minister. Vid behandlingen av redogörelser är förtroendeomröstningar inte möjliga.

Statsrådets redogörelser | riksdagen
Statsrådets meddelanden | riksdagen

Statsrådets principbeslut

Genom principbeslut ges statsförvaltningen anvisningar och riktlinjer för beredningen av ärenden. Principbesluten är främst politiska ställningstaganden, och till sin karaktär är de förberedande beslut. De slutliga besluten fattas av den myndighet som handlägger och bereder ärendet. Principbesluten har inga direkta rättsliga följder för medborgarna.

Principbesluten binder den regering som har godkänt dem. Varje regering fattar i början av sin regeringsperiod ett separat beslut om vilka av de principbeslut som godkänts under tidigare regeringsperioder ska gälla under innevarande regeringsperiod.

Gällande principbeslut

Den 3 mars 2022 beslutade statsminister Sanna Marins regering att gallra bland gällande styrdokument. Enligt regerings beslut är 68 styrdokument fortfarande i kraft, medan 60 styrdokument upphörde att gälla den 6 mars 2022.

Regeringen gallrar bland strategier – riktlinjerna i 60 styrdokument upphör att gälla den 6 mars 2022