FI SV

Regeringens årsberättelse 2012

Den 16 maj lämnade statsrådet till riksdagen årsberättelsen för 2012 om regeringens verksamhet, skötseln av statsfinanserna och om hur budgeten har följts samt om regeringens åtgärder med anledning av riksdagens beslut.

Referat

Statsrådet lämnar regeringens årsberättelse till riksdagen som den berättelse om regeringens verksamhet, skötseln av statsfinanserna och om hur budgeten har följts samt om regeringens åtgärder med anledning av riksdagens beslut som det föreskrivs om i 46 § i grundlagen. Berättelsen gäller år 2012.

De två separata publikationer som lämnats för tidigare år, statens bokslutsberättelse och berättelsen om regeringens åtgärder, utgör nu en enda publikation i fyra delar. Vid beredningen av den första sammanslagna berättelsen har man av två beredningsförfaranden skapat en gemensam process för regeringen och ministerierna genom att samordna insamlingen av uppgifter, tidtabeller och arbetsmetoder. Samtidigt har man försökt gallra bort överlappningar.

Regeringens årsberättelse för 2012 består av fyra delar. Delarna 1, 2 och 3 i regeringens årsberättelse innehåller de uppgifter som enligt 17 § i lagen om statsbudgeten' (423/1988) ska tas in i statens bokslutsberättelse.

Målsättningen är att berättelsens olika delar ska bilda en helhet som främjar den samhällspolitiska debatten och som kan användas som material vid planeringen av politikåtgärder..

Del 1: Regeringens redogörelse för de samhälleliga verkningarna
PDF-publikation ISBN PDF 978-952-287-020-9, (164 sidor, 2 668 kb)

Del 2: Ministeriernas resultatredogörelser
PDF-publikation ISBN PDF 978-952-287-022-3, (254 sidor, 2 702 kb)

Del 3: Statens bokslutskalkyler
PDF-publikation ISBN PDF 978-952-287-024-7, (160 sidor, 2 222 kb)

Del 4: Åtgärder med anledning av riksdagens uttalanden och ställningstaganden
PDF-publikation ISBN PDF 978-952-287-026-1, (292 sidor, 1 492 kb)————