Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut (delvis på svenska)


Finland begränsar inresa från södra Afrika på grund av coronavirusvariant

28.11.2021 14.04
IM
Från och med söndagen den 28 november kl. 15 begränsar Finland inresa vid sina yttre gränser för de resenärer som under de senaste 14 dygnen har vistats i Botswana, Eswatini, Lesotho, Moçambique, Namibia, Sydafrika eller Zimbabwe. Statsrådet fattade beslut om ärendet den 28 november.

Begränsningarna för förplägnadsrörelserna skärps

26.11.2021 10.58
SHM
Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin. Det införs striktare begränsningar för samhällsspridningsfasen i fråga om serverings- och öppettiderna. Dessutom införs begränsningarna för förplägnadsrörelser i landskapet Södra Karelen.

Statsrådets allmänna sammanträde 25.11.2021
Giltigheten för de temporära paragraferna i lagen om smittsamma sjukdomar förlängs till utgången av juni 2022

25.11.2021 14.50
SRK

Regeringen föreslår att giltighetstiden för de temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar förlängs till utgången av juni 2022 så att bestämmelserna i huvudsak förblir oförändrade. Bestämmelserna gäller bland annat hälsosäker inresa, restriktioner i fråga om lokaler och verksamhet i syfte att hindra smittspridning samt covidintyget.
Nationella vaccinationsstrategin uppdateras
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)


Inreserestriktionerna fortsätter till den 19 december

25.11.2021 15.36
IM
Bild med texten Corona och beslut.
Begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna fortsätter. Coronapandemin pågår fortfarande. Trots ökad vaccinationstäckning finns det alltjämt en risk för att hälso- och sjukvårdens bärkraft överskrids. Därför förlängs giltighetstiden för det beslut som fattades den 4 november fram till den 19 december. Man kan dock komma till Finland från vilket land som helst genom att visa upp ett godtagbart intyg över fullständig vaccinationsserie.

Privat daghemsverksamhet i fortsättningen tillståndspliktig

25.11.2021 14.44
UKM
Lapsia metsäretkellä
Det föreslås att lagen om småbarnspedagogik ändras så att bedrivande av privat daghemsverksamhet i fortsättningen förutsätter tillståndsmyndighetens godkännande i stället för det nuvarande anmälningsförfarandet. Statsrådet lämnade på torsdagen 25.11. en regeringsproposition om detta.

Regeringens proposition
Digitala arbets- och näringstjänster reformeras – tjänsterna förbättras och arbetsförmedlingen effektiviseras

25.11.2021 14.04
ANM
Syftet med reformen är att erbjuda arbetssökande och arbetsgivare digitala tjänster som bättre svarar mot deras behov och gör det smidigare att uträtta ärenden. Som en del av totalreformen skapas en ny serviceplattform som främjar bättre matchningen av arbete och arbetskraft och effektiviserar arbetsförmedlingen.

30 kommuner beviljades behovsprövad höjning av statsandelen för år 2021

25.11.2021 13.35
FM
Statsrådet har fattat beslut om behovsprövade höjningar av statsandelen för 2021. 30 kommuner understöds med sammanlagt 30 miljoner euro.