Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut (delvis på svenska)
Statsrådets allmänna sammanträde 15.4.2021
Den riksomfattande trafiksystemplanen: Mot ett tillgängligt, hållbart och effektivt trafiksystem

15.4.2021 14.35
KM

Statsrådet har godkänt en riksomfattande trafiksystemplan för åren 2021-2032 och överlämnat den till riksdagen i form av en redogörelse den 15 april 2021. Syftet med den riksomfattande trafiksystemplanen är att öka långsiktigheten i utvecklingen av trafiksystemet i hela Finland. Planen utarbetades nu för första gången. Planen har beretts i dialog med intressentgrupper och beredningen av den har letts av en parlamentarisk styrgrupp. Vid färdigställandet av planen beaktades den omfattande respons som kom in under remissbehandlingen.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)