Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut (delvis på svenska)


Gränsförfarandet kan införas vid Finlands gräns i situationer med massinvandring och instrumentalisering av migranter

22.6.2022 11.11
IM
I fortsättningen ska gränsförfarandet kunna införas genom beslut av statsrådet om exceptionellt många personer reser in till Finland under kort tid eller om Finland utsätts för hybridpåverkan som utnyttjar migration. Regeringen lämnade en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen den 22 juni. Avsikten med propositionen är att förbättra möjligheterna att hantera migration som redan riktar sig till finskt territorium. Avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft så snart som möjligt.

Anu Sajavaara utnämnd till riksförlikningsman

22.6.2022 10.35
ANM Valtakunnansovittelijan toimisto
Anu Sajavaara
Juris kandidat Anu Sajavaara har utnämnts till riksförlikningsman för tiden 6.8.2022–5.8.2026. Statsrådet beslutade om utnämningen 22.6.2022.

Regeringens proposition
Offentligheten för beskattningsuppgifter utvidgas till att gälla ändrade beskattningsuppgifter

22.6.2022 10.35
FM
Ändrade beskattningsuppgifter i inkomstbeskattningen och fastighetsbeskattningen ska i fortsättningen vara offentliga. Regeringen lämnade en proposition om lagändringarna onsdagen den 22 juni.

D-visum för längre vistelser ska bidra till en snabbare inresa för studerande och forskare som har fått uppehållstillstånd

16.6.2022 13.33
IM
Genom ändringarna i utlänningslagen utvidgas användningen av en visering för längre vistelse, så kallat D-visum. Ändringarna främjar för sin del den utbildnings- och arbetsrelaterade invandringen och gör inreseförfarandena smidigare. Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen den 16 juni.