Statens budget 2022

Statsbudgeten är en årlig plan för statsfinanserna och statens finansförvaltning. I statsbudgeten ingår statens anslag och inkomster för det följande året. I budgeten beslutas också om eventuell upplåning för att täcka underskottet.

Ministerierna lämnar årligen sina budgetförslag till finansministeriet. Finansministern beslutar om förslaget till budgetproposition, varefter det förs budgetförhandlingar med varje ministerium.

Efter de ministeriespecifika förhandlingarna behandlar regeringen förslaget vid sina budgetförhandlingar och godkänner budgetpropositionens innehåll. Därefter färdigställs budgetpropositionen och föredras vid statsrådets allmänna sammanträde. Budgeten godkänns av riksdagen och kompletteras vid behov med tilläggsbudgetpropositioner.

Kompletteringar i budgetpropositionen för 2022

Regeringen föreslår kompletteringar i budgetpropositionen för 2022

18.11.2021 14.05
ANM FM JM SRK UKM
Regeringen överlämnade torsdagen den 18 november ett förslag till komplettering av budgetpropositionen för 2022 till riksdagen. Enligt propositionen ska förmånstagarna kompenseras för de minskade intäkterna från avkastningen av penningspelsverksamhet med 73,8 miljoner euro utöver det belopp på 330 miljoner euro som föreslagits i budgetpropositionen. I den kompletterande budgetpropositionen ökar behovet av anslag med 152 miljoner euro. Inkomstposterna höjs på motsvarande sätt med sammanlagt 39 miljoner euro till följd av att inkomsterna av blandad natur har ökat.

Regeringens proposition om statsbudgeten för 2022

Budgetpropositionen för 2022 överlämnades

27.9.2021 11.30
FM SRK

Statsrådet överlämnade regeringens proposition om statsbudgeten för 2022 till riksdagen.

I budgetpropositionen föreslås anslag på 64,8 miljarder euro. Inkomsterna beräknas uppgå till 57,9 miljarder euro. Budgetpropositionen har ett underskott på 6,9 miljarder euro. 

Budgetpropositionen 2022
Budgetöversikt 2022

Kommunekonomiprogrammet för 2022

valtioneuvosto.fi/sv/budgeten-2022