Statens budget

Statsbudgeten är en årlig plan för statsfinanserna och statens finansförvaltning. I statsbudgeten ingår statens anslag och inkomster för det följande året. I budgeten beslutas också om eventuell upplåning för att täcka underskottet.

Ministerierna lämnar årligen sina budgetförslag till finansministeriet. Finansministern beslutar om förslaget till budgetproposition, varefter det förs budgetförhandlingar med varje ministerium.

Efter de ministeriespecifika förhandlingarna behandlar regeringen förslaget vid sina budgetförhandlingar och godkänner budgetpropositionens innehåll. Därefter färdigställs budgetpropositionen och föredras vid statsrådets allmänna sammanträde. Budgeten godkänns av riksdagen och kompletteras vid behov med tilläggsbudgetpropositioner.


Statens budgetförslag för 2023

Tidtabell för budgetberedningen

  • 3.– 4.8 finansministeriets interna budgetförhandlingar
  • 5.8 budgetförslag publiceras på webbplatsen budjetti.vm.fi
  • 31.8–1.9 regeringens budgetförhandlingar (budgetmangling)
  • 19.9 budgetpropositionen överlämnas till riksdagen

Budgetförslaget
Finansministeriets förslag till statsbudget för 2023 har publicerats

5.8.2022 10.05
FM
Budget2023.
Det slutliga beloppet av utgifterna i budgetförslaget är cirka 79,5 miljarder euro. Förslaget har ett underskott på cirka 6,3 miljarder euro. Upplåningen minskar med cirka 2,5 miljarder euro från vad som budgeterats för 2022.