Statens budget

Statsbudgeten är en årlig plan för statsfinanserna och statens finansförvaltning. I statsbudgeten ingår statens anslag och inkomster för det följande året. I budgeten beslutas också om eventuell upplåning för att täcka underskottet.

Ministerierna lämnar årligen sina budgetförslag till finansministeriet. Finansministern beslutar om förslaget till budgetproposition, varefter det förs budgetförhandlingar med varje ministerium.

Efter de ministeriespecifika förhandlingarna behandlar regeringen förslaget vid sina budgetförhandlingar och godkänner budgetpropositionens innehåll. Därefter färdigställs budgetpropositionen och föredras vid statsrådets allmänna sammanträde. Budgeten godkänns av riksdagen och kompletteras vid behov med tilläggsbudgetpropositioner.

Statens budget för 2023

Tidtabell för budgetberedningen

  • 3.– 4.8 finansministeriets interna budgetförhandlingar
  • 5.8 budgetförslag publiceras på webbplatsen budjetti.vm.fi
  • 31.8–1.9 regeringens budgetförhandlingar (budgetmangling)
  • 19.9 budgetpropositionen överlämnas till riksdagen

Regeringens budgetmangling 31.8.-1.9.2022

Regeringens proposition om statsbudgeten för 2023 tryggar allmänhetens köpkraft, kompenserar för höjda elpriser och stärker förutsättningarna för hållbar tillväxt

1.9.2022 13.21
ANM FM FSM IM JM JSM KM MM SHM SRK UKM UM
Den proposition om statsbudgeten för 2023 som statsminister Sanna Marins regering lagt fram skapar förutsättningar för hållbar tillväxt i framtiden, tryggar köpkraften och erbjuder stöd med anledning av de kraftigt stigande elpriserna. Budgetpropositionen svarar på konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina och inflationen, stärker säkerheten, försörjningsberedskapen och självförsörjningen på energi och innehåller fortsatta satsningar på forskning och utveckling och på grön omställning.