Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Finlands anslutningsprocess till Nato

Tisdagen den 17 maj 2022 beslutade republikens president på framställning av statsrådet att Finland meddelar Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) att Finland är intresserat av att föra samtal om att ansluta sig till Nato. Samtidigt tillsatte presidenten en delegation för de samtal som ska föras med Nato och dess medlemsstater om anslutningen.

Finland anmälde sitt intresse för att ansluta sig och inleda anslutningssamtal genom ett brev som undertecknades av utrikesministern och sedan överlämnades till Natos generalsekreterare den 18 maj 2022. Efter att Nato tagit emot brevet behandlar Nato ärendet och fattar beslut om att bjuda in Finland till anslutningssamtal. 

Delområden vid anslutningssamtalen

 1. politiska frågor
 2. juridiska frågor
 3. resursfrågor
 4. informationssäkerhetsfrågor 
 5. försvarsfrågor och militära frågor

Den finländska delegationen leds av utrikesminister Pekka Haavisto, och försvarsminister Antti Kaikkonen är vice ordförande. I delegationen ingår medlemmar från utrikesministeriet, försvarsministeriet, försvarsmaktens huvudstab och finansministeriet. 

De olika stegen i Finlands anslutning till Nato

 1. Finland inleder anslutningsprocessen

  • Anslutningsprocessen inleds på initiativ av ansökarlandet. I Finland inleds processen med att statsrådet lämnar till riksdagen en redogörelse eller ett meddelande. Dessförinnan för republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott en förberedande diskussion.
  • Redogörelsen eller meddelandet behandlas i riksdagen. Riksdagen meddelar sin ståndpunkt till statsrådet genom en skrivelse.
  • Republikens president fattar beslut på föredragning av statsrådet om Finlands vilja att inleda anslutningsförhandlingar samt tillsätter en delegation för anslutningsförhandlingarna och godkänner ett förhandlingsdirektiv.
  • Finland meddelar Nato om sin vilja att inleda anslutningsförhandlingar. 
 2. Förhandlingarna inleds och Natos medlemsländer kallar Finland till anslutningsförhandlingar

  • Inledandet av anslutningsförhandlingar kräver ett enhälligt beslut av Natos medlemsstater.
 3. Finland överlämnar sin avsiktsförklaring

  • När förhandlingarna avslutats fattar republikens president, utifrån statsrådets förslag, beslut om att överlämna en avsiktsförklaring om anslutning till Nato. Genom en avsiktsförklaring bekräftar ansökarlandet sin vilja och förmåga att ansluta sig till Nato. Natos generalsekreterare svarar på avsiktsförklaringen.
 4. Finlands anslutningsprotokoll undertecknas och ratificeras

  • Natos medlemsstater undertecknar Finlands anslutningsprotokoll och Finland får observatörsstatus i Nato. Det innebär att Finland får delta i Natos möten.
  • Natos medlemsstater ratificerar Finlands anslutningsprotokoll enligt sina egna nationella förfaranden och informerar Förenta staternas regering, som är depositarie. Alla medlemsstater måste ratificera anslutningsprotokollet för att Finland ska kunna bli medlem.
 5. Finland ansluter sig till Nordatlantiska fördraget

  • Natos generalsekreterare kallar Finland att ansluta sig till Nordatlantiska fördraget (Natofördraget) i dess ändrade lydelse enligt Finlands anslutningsprotokoll.
  • Statsrådets allmänna sammanträde lämnar en regeringsproposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av anslutningsfördraget.
  • Riksdagen behandlar propositionen och meddelar sitt beslut i riksdagens svar. 
  • Statsrådets allmänna sammanträde föredrar riksdagens svar för republikens president, som godkänner anslutningen och stadfäster lagen om sättande i kraft av anslutningsfördraget.
  • Finlands anslutningsinstrument deponeras hos Förenta staternas regering. Anslutningsfördraget sätts i kraft genom lag och förordning samtidigt som Finlands medlemskap träder i kraft. Fördraget offentliggörs.
 6. Anslutningsfördraget träder i kraft, det vill säga Finland blir full medlem i Nato och förbinder sig till Natos övriga avtal som medlemsstat

Ålands ställning

Ålands folkrättsliga särställning beaktas redan från anslutningsprocessens början. Ålands landskapsregering underrättas om de olika stegen i processen.

Efter att Finlands eventuella anslutningsprotokoll har undertecknats underrättas parterna i konventionen angående Ålandsöarnas icke-befästande och neutralisering samt fördraget angående Ålandsöarna om Finlands avsikt att ansluta sig till Nato

 
Tillbaka till toppen