Finlands anslutningsprocess till Nato

17.5.2022: Republikens president beslutade på framställning av statsrådet att Finland meddelar Nato sitt intresse att föra samtal om att ansluta sig till Nato.

18.5.2022: Finland anmälde sitt intresse för att ansluta sig genom ett brev som undertecknades av utrikesministern och överlämnades till Natos generalsekreterare. 

29.6.2022: Nato inbjöd Finland att ansluta sig till organisationen i samband med toppmötet i Madrid.

4.7.2022: Republikens president beslutade att avsiktsförklaringen om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördraget och förbindelse till skyldigheterna som Natomedlem ska lämnas till Nato.

5.7.2022: Samtliga medlemsländer i Nato undertecknade Finlands anslutningsprotokoll och Finland fick observatörsstatus i Nato.

5.12.2022: Statsrådet överlämnade en proposition om Finlands anslutning till Nato till riksdagen.


De olika stegen i Finlands anslutning till Nato

 1. Finland inleder anslutningsprocessen

  • Anslutningsprocessen inleds på initiativ av ansökarlandet. I Finland inleds processen med att statsrådet lämnar till riksdagen en redogörelse eller ett meddelande. Dessförinnan för republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott en förberedande diskussion.
  • Redogörelsen eller meddelandet behandlas i riksdagen. Riksdagen meddelar sin ståndpunkt till statsrådet genom en skrivelse.
  • Republikens president fattar beslut på föredragning av statsrådet om Finlands vilja att inleda anslutningsförhandlingar samt tillsätter en delegation för anslutningsförhandlingarna och godkänner ett förhandlingsdirektiv.
  • Finland meddelar Nato om sin vilja att inleda anslutningsförhandlingar. 
 2. Förhandlingarna inleds och Natos medlemsländer kallar Finland till anslutningsförhandlingar

  • Inledandet av anslutningsförhandlingar kräver ett enhälligt beslut av Natos medlemsstater.
 3. Finland överlämnar sin avsiktsförklaring

  • När förhandlingarna avslutats fattar republikens president, utifrån statsrådets förslag, beslut om att överlämna en avsiktsförklaring om anslutning till Nato. Genom en avsiktsförklaring bekräftar ansökarlandet sin vilja och förmåga att ansluta sig till Nato. Natos generalsekreterare svarar på avsiktsförklaringen.
 4. Finlands anslutningsprotokoll undertecknas och ratificeras

  • Natos medlemsstater undertecknar Finlands anslutningsprotokoll och Finland får observatörsstatus i Nato. Det innebär att Finland får delta i Natos möten.
  • Natos medlemsstater ratificerar Finlands anslutningsprotokoll enligt sina egna nationella förfaranden och informerar Förenta staternas regering, som är depositarie. Alla medlemsstater måste ratificera anslutningsprotokollet för att Finland ska kunna bli medlem.
 5. Finland ansluter sig till Nordatlantiska fördraget

  • Natos generalsekreterare kallar Finland att ansluta sig till Nordatlantiska fördraget (Natofördraget) i dess ändrade lydelse enligt Finlands anslutningsprotokoll.
  • Statsrådets allmänna sammanträde lämnar en regeringsproposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av anslutningsfördraget.
  • Riksdagen behandlar propositionen och meddelar sitt beslut i riksdagens svar. 
  • Statsrådets allmänna sammanträde föredrar riksdagens svar för republikens president, som godkänner anslutningen och stadfäster lagen om sättande i kraft av anslutningsfördraget.
  • Finlands anslutningsinstrument deponeras hos Förenta staternas regering. Anslutningsfördraget sätts i kraft genom lag och förordning samtidigt som Finlands medlemskap träder i kraft. Fördraget offentliggörs.
 6. Anslutningsfördraget träder i kraft, det vill säga Finland blir full medlem i Nato och förbinder sig till Natos övriga avtal som medlemsstat