Inför regeringsförhandlingarna 2019

Ministerierna har tagit fram så kallade tjänstemannainlägg om nyckelfrågorna för nästa regeringsperiod. Inläggen är ett kunskapsunderlag till stöd för de kommande valdebatterna och regeringsförhandlingarna. Dessutom har man för nästa regering lagt fram rekommendationer för att utveckla regeringens strategiska ledningsverktyg.

Möjligheter för Finland

28.1.2019 | Ministeriernas kanslichefer har utarbetat en rapport om sin gemensamma syn på de följande årens centrala utmaningar och den nästa regeringsperiodens viktigaste möjligheter för Finland. Enligt kanslicheferna måste nästa regering genomföra betydande reformer för att trygga välfärdssamhällets framtid.

På webbsidan Möjligheter för Finland finns länkar till kanslichefernas rapport, material från presskonferensen där rapporten offentliggjordes och kanslichefernas podcast Herätys Suomi! (på finska).

Finansministeriets tjänstemannainlägg

4.2.2019 | ”Ett förnybart, stabilt och hållbart samhälle” är finansministeriets tjänstemannainlägg om utgångspunkterna för den ekonomiska politiken och förvaltningspolitiken under den kommande valperioden. I inlägget belyser man den kommande valperiodens utvecklingsutsikter och debatterar våra största utmaningar och politiska riktlinjer i fråga om dem.

Tjänstemannainlägget och bakgrundsmaterial till det finns på finansministeriets webbplats.

 

Projektet för utveckling av regeringens strategiska ledningsverktyg

MÅL Bättre samordning av de politiska processerna och resursprocesserna. Stärkande av regeringens gemensamma kommunikation. Effektivisering av samordningen och genomförandet av regeringspolitiken. Systematisering av beredningen över valperioderna31.1.2019 | En strategisk verksamhetsmodell för regeringspolitiken rekommenderas även för nästa regering. Samtidigt föreslås ändringar för att i många avseenden utveckla de förfaranden som tillämpats under innevarande regeringsperiod. Rekommendationerna har beretts inom statsrådets kanslis och finansministeriets utvecklingsprojekt, som också har haft en parlamentarisk stödgrupp.

Rekommendationen och det material som delades ut vid presskonferensen finns på webbsidan Utvecklingsprojekt – Regeringens strategiska ledningsverktyg.

Social trygghet 2030 – Reform av grundskyddet

25.2.2019 | Social trygghet 2030 är ett projekt som ska ge beslutsfattarna en övergripande bild av reformbehoven och alternativen inom den sociala tryggheten och grundskyddet. Målet är att finna en riktning för framtidens lösningar för social trygghet och de beslut som ska fattas under följande regeringsperioder. Projektet Toimi överlämnade alternativkartan Social trygghet 2030 till regeringen i februari 2019.

Läs mer om Toimi-projektet och relaterat material på webbplatsen Social trygghet 2030.

Tjänstemannainlägg från arbets- och näringsministeriet 

26.2.2019, 6.3.2019 och 12.3.2019 | Arbets- och näringsministeriet lyfter i sina tjänstemannainlägg fram lösningar som gäller sysselsättningsnivån och arbetsmarknadens funktion samt metoder för hur Finland kan utvecklas till en klimatneutral ekonomi med hjälp av energi- och klimatpolitik som främjar hållbar tillväxt.

Metoder för att höja sysselsättningsnivån lyfts fram i arbets- och näringsministeriets syn på arbetsmarknaden
Arbets- och näringsministeriets tjänstemän ger sin syn på vägen mot ett koldioxidneutralt Finland
Arbets- och näringsministeriets innovationspolitiska vision framhäver förnyelse, konkurrenskraft och långsiktig finansiering

Utvecklingen av budgetarbetet

25.1.2019 | Finansministeriet har berett två arbetsgruppsrapporter som gäller statsbudgeten under de två följande valperioderna. Arbetsgrupperna har utrett fenomenbaserad budgetering och granskat berednings- och beslutsprocessen i anslutning till planen för de offentliga finanserna och statsbudgeten.

Närmare upplysningar om de fem alternativa modellerna för att genomföra fenomenbaserad budgetering och om olika möjligheter för att skapa klarhet i beredningen finns på finansministeriets webbplats.

Se även

Så här framskred Juha Sipiläs regeringsförhandlingar 2015

Så här framskred Juha Sipiläs regeringsförhandlingar 2015

Tidtabeller och material för de förhandlingar som fördes inför den regering som utnämndes den 29 maj 2015 (på finska).

Läs mer

Material för den kommande regeringen (på finska)

Hallitusneuvottelujen pyöreä pöytä Säätytalolla 2015

 

April

Utvecklingen av ramsystemet för valperioden 2019–2023 (finansministeriet)

Kartläggning av utgifterna i de offentliga finanserna (finansministeriet)

Finland i förnyelse – en värld av möjligheter (jord- och skogsbruksministeriet)

Finland – ett land med dynamiskt näringsliv och hög sysselsättningsgrad (arbets- och näringsministeriet)

Ekonomisk översikt, våren 2019 (finansministeriet)

Kommunikationsministeriets tjänstemannainlägg Liikenne- ja viestintäpolitiikka hallitusohjelmassa 2019–2023

Mars

Innovationspolitikens utgångspunkter (arbets- och näringsministeriet)

På väg mot en koldioxidneutral ekonomi: en tillväxtfrämjande energi- och klimatpolitik (arbets- och näringsministeriet)

Barnets tid. Arbetet för en nationell barnstrategi 2040

Miljöministeriets tjänstemannainlägg Parempi ympäristö tuleville sukupolville

Förstudie av behovet att utveckla kommunernas statsandelssystem

Februari

Arbets- och näringsministeriets tjänstemannainlägg om arbetsmarknaden

Social trygghet 2030 – slutrapporten om reformen av grundskyddet

Finansministeriets tjänstemannainlägg

Januari

Slutrapport av projektet för att utveckla regeringens strategiska ledningsverktyg (statsrådets kansli) 

Kanslichefernas rapport Möjligheter för Finland (statsrådets kansli)

Utveckling av berednings- och beslutsprocessen i anslutning till planen för de offentliga finanserna och statsbudgeten (finansministeriet)

Rapport av den arbetsgrupp som studerat olika aspekter av fenomenbaserad budgetering (finansministeriet)