FI SV

Hallitusneuvotteluihin valmistautuminen 2015

Keskeiset virkamiesraportit
 

VM:n virkamiesraportti talouspolitiikan lähtökohdista

19.3.2015 Valtiovarainministeriön virkamiesjohto julkisti arvionsa talouspolitiikan keskeisistä haasteista ja tarvittavista politiikkatoimenpiteistä ensi vaalikaudella. Perinteisen talouspolitiikan lisäksi raportissa tarkastellaan hallintopolitiikkaa ja rahoitusmarkkinoita.

Arvioidun hitaan kasvun oloissa julkisen talouden velkasuhteen taittaminen laskuun edellyttäisi noin 6 miljardin euron (3 %/BKT) sopeutustoimia vuoteen 2019 mennessä.
Tiedote (VM)
Kärkiviestit ja keskeiset johtopäätökset
Talouspolitiikan lähtökohdat 2015-2019 -raportti 
Markus Sovalan esitysmateriaali

 

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

16.3.2015 Ministeriöiden kansliapäälliköt julkistivat muistion, jonka tavoitteena on välittää eri puolueiden hallitusohjelmaneuvottelijoille yhteinen tilannekuva Suomen haasteista tulevalle hallituskaudelle.

Ministeriöiden yhteistyönä valmisteltu muistio on tarkoitettu tukemaan strategisen hallitusohjelman syntyä.
Tiedote (VNK)
Muistio

Osaamispohjan mureneminen on yksi hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi tehdyn tilannekuvan yhdestätoista kiperästä ongelmasta. Siitä tehdyssä videossa kuvataan visuaalisesti ongelman ydin, tilannekuva ja ratkaisun avaimet.
Video

 

Julkisen talouden menokartoitus valmistunut

29.4.2015 Julkisen talouden meno- ja rakennekartoitus-hanke on tehty ministeriöiden yhteistyönä. Siinä on koostettu aineistoa siitä, millaisia etuuksia, palveluja ja toimintoja Suomessa rahoitetaan valtion varoin joko kokonaan tai osittain. Menokartoituksen tarkoituksena on toimia tausta-aineistona päätöksentekijöille.

Kun julkisen talouden resurssit tulevat yhä niukemmiksi, rahan käytön priorisointi nousee keskeiseen asemaan päätöksenteossa. Päätöksentekijän on tärkeää tietää, mitä verovaroilla rahoitetaan ja tuotetaan. Myös media, hallinto, tutkijat sekä kansalaiset voivat hyödyntää kartoitusta. Jatkossa aineisto päivitetään määräajoin. 
Tiedote (VM)
Menokartoitus – valtion menot, valtion osarahoittamat etuus- ja palvelujärjestelmät sekä verotuet
 

OHRA:n toimeenpanoon liittyvät aineistot
 

Valmisteluryhmä esittää vaikutusarviointilautakunnan perustamista

5.5.2015 Valtion ohjausjärjestelmän kehittämishankkeessa (OHRA) esitettiin valtioneuvostoon perustettavaksi vaikutusarvioinnin asiantuntijayksikkö. OHRA-toimeenpanohankkeessa asetettiin työtä varten valmisteluryhmä, joka päätyi esittämään vaikutusarviointilautakunnan perustamista valtioneuvoston kanslian yhteyteen. Lautakunta tarkastaa hallituksen toimintasuunnitelman kannalta keskeisten hankkeiden vaikutusten arvioinnin taloudellisten vaikutusten (julkinen talous, yritykset, kotitaloudet) laadun ja antaa siitä ministeriölle lausunnon. Lausunto ei ole ministeriötä sitova, mutta hallituksen esityksen perusteluissa on otettava kantaa lausunnon noudattamiseen.
Tiedote (VNK)
Työryhmän raportti
 

Valtioneuvoston juhlahuoneistoHallitusohjelma syntyy uudella tavalla

23.4.2015 Valtion ohjausjärjestelmän kehittämishanke, ns. OHRA-hanke teki tammikuussa joukon seuraavaa hallituskautta koskevia suosituksia, joiden tavoitteena on hallituksen toimien yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantaminen. Tätä kehitystyötä on jatkettu edelleen vuoropuhelussa poliittisten puolueiden kanssa. Puolueet ovat ilmaisseet halunsa ottaa käyttöön strategisen hallitusohjelman.

Valtioneuvoston kanslia ja valtiovarainministeriö ovat kehittäneet malleja uudelle hallitukselle strategisen hallitusohjelman ja hallituksen toimintasuunnitelman laatimisen tueksi. Osana tätä työtä on valmistunut alivaltiosihteeri Timo Viherkentän johdolla virkamiesehdotus hallituksen toimintasuunnitelman ja julkisen talouden suunnitelman valmistelun yhteensovittamisesta.
Tiedote (VNK)
Hallituksen uusi strategiaprosessi – mikä muuttuu?
Video - haastateltavina valtiosihteerit Olli-Pekka Heinonen ja Martti Hetemäki
Raportti: Hallituksen toimintasuunnitelman ja julkisen talouden suunnitelman valmistelun yhteensovittaminen
Lisää OHRA-hankkeesta

Tietoa hallituksen nimittämisestä

 

Hallituksen strategisen päätöksenteon malli

Hallitukselle esitettyä uutta strategiamallia ja OHRA-hankkeen toimeenpanoa esittelevää materiaalia.
PPT-esitys
PPT-esitys pdf:nä
Esite

 

OHRA-hankkeen raportin julkistus

9.1.2015 Kun hallituksen keskeiset tavoitteet ovat selkeät ja prosessit ohjataan tukemaan näiden saavuttamista, saadaan voimavaroja ja voimaa todellisten muutosten aikaansaamiseen. Jotta tässä onnistuttaisiin, tarvitaan hallitukselle strategiaprosessi, jota tuetaan johdonmukaisesti tiedolla.

Näin ehdottaa valtiovarainministeriön ja valtioneuvoston kanslian valtion ohjausjärjestelmän kehittämistä selvittänyt yhteishanke (ns. OHRA-hanke), joka luovutti ehdotuksensa pääministeri Alexander Stubbille 9. tammikuuta 2015.
Tiedote (VNK)
OHRA-hankkeen raportti ja suositukset
Tiedotustilaisuuden tallenne


Aiheeseen liittyvää

Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus julkistettu

2.4.2015 Valtiovarainministeriö julkisti torstaina 2. huhtikuuta taloudellisen katsauksen. Vuonna 2015 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,5 %. Vienti lisääntyy 1,5 % ja vastaavasti tuonti lisääntyy vain prosentin johtuen heikosta kotimaisesta kysynnästä. Yksityinen kulutus kasvaa tänä vuonna 0,5 %.
Taloudellinen katsaus, kevät 2015

Valtioneuvosto hyväksyi julkisen talouden suunnitelman 2016–2019

2.4.2015 Valtioneuvosto hyväksyi julkisen talouden suunnitelman 2016-2019.
Julkisen talouden suunnitelman 2016-2019 (VM)

24.3.2015 Hallitus sopi neuvottelussaan teknisen julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016–2019. Julkisen talouden suunnitelma kattaa koko julkisen talouden sisältäen valtiontaloutta, paikallishallintoa, lakisääteisiä työeläkelaitoksia ja muita sosiaaliturvarahastoja koskevat osat. Tekninen julkisen talouden suunnitelma on pohja sekä hallitusohjelmaneuvotteluihin että seuraavalle julkisen talouden suunnitelmalle, josta eduskuntavaalien jälkeinen uusi hallitus päättää syksyllä 2015. Eduskunta ei käsittele nyt neuvoteltua julkisen talouden suunnitelmaa.
Tiedote (VNK)

Raportti valtion taloudellisista riskeistä julkaistu

23.3.2015 Valtiovarainministeriön asettaman työryhmän toimeksiantona oli pohtia, mitkä ovat merkittävimmät taloudellisten vastuiden ja riskien lähteet, miten vastuut ovat viime vuosina kehittyneet, mitkä ovat riskejä koskevan raportoinnin ja päätöksenteon puutteet sekä miten nykytilannetta voitaisiin niiden osalta tulevalla vaalikaudella parantaa.
Tiedote (VM)
Valtion taloudellisia riskejä koskeva raportointi

Strateginen hallitusohjelma vaatii ennakointitietoa

20.3.2015 Tulevien eduskuntavaalien alla ennakointiverkosto on tuottanut neljä tulevaisuuskuvaa. Tulevaisuuskuvat esittelevät ennakointiverkostossa nousseita keskeisiä näkemyksiä Suomen tulevaisuudesta. Kuvat maalaavat tulevaisuutta vuoteen 2025 neljän tarinan kautta, joissa korostuu digitalisaatio, työn ja työvoiman uudistuminen ja ikääntyvän väestön pärjääminen.
Tiedote (VNK)
Tulevaisuuskuvat
VNK:n ennakointisivut

Valtioneuvoston rakenteita pohtivan parlamentaarisen KEHU-komitean mietintö

Hallituksen kollektiivinen päätöksenteko ja strateginen toimintakyky ovat Suomen menestymisen keskeisiä edellytyksiä

5.3.2015  Valtioneuvoston rakenteellista ja toiminnallista yhtenäisyyttä arvioinut parlamentaarinen komitea pitää tärkeänä, että valtioneuvoston toimintaa ja johtamista kehitetään siten, että valtioneuvoston päätöksenteossa ja asioiden valmistelussa kollegiaalinen työskentely vahvistuu.-  Valtioneuvoston päätöksenteossa ja asioiden valmistelussa korostuu ministereiden yhteinen vastuu yhteiskunnan kannalta tärkeimpien asioiden hoitamisessa,  totesi komitean puheenjohtaja, kansanedustaja Tapani Mäkinen (kok.) luovuttaessaan mietintöä pääministeri Alexander Stubbille ja liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikolle.
Tiedote (VM)
Tiedotustilaisuuden tallenne

OECD suosittaa Suomen hallinnolle

Luokaa selkeä visio, kaatakaa raja-aidat ja kytkekää IT-projektit hallinnon uudistuksiin – ”Just do it”

24.2.2015 - OECD on nyt antanut meille selkeät viestit. Olemme niistä samaa mieltä ja onneksi työ on jo käynnissä. Olemme OHRA-hankkeessa valmistelleet uudenlaisen hallituksen strategiatyön mallin, jossa hallituksen strategia muodostuisi kahdessa vaiheessa: hallitusohjelman laadintavaiheessa ja välittömästi sitä seuraavassa hallituksen toimintasuunnitelmavaiheessa. Uudistuksen keskeisiä ajatuksia ovat sektorirajojen ylittäminen sekä taloudellisten ja henkilöstövoimavarojen suuntaaminen sinne, missä niitä tarvitaan muutosten aikaansaamiseksi. Päätöksenteon tukena olisi aina vaikutusten ennakolta arviointi ja tutkittu tieto. Myös tämän OECD -arvioinnin johtopäätökset tukevat OHRA hankkeen toimeenpanoa, totesi liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko avauspuheessaan OECD:n suositusten julkistamisseminaarissa.
Tiedote (VM)
Raportti (OECD)