FI SV

Förberedelser inför regeringsförhandlingarna 2015

Beredningsgrupp föreslår att en nämnd för konsekvensbedömning inrättas

5.5.2015 Projektet för utveckling av statens styrsystem (OHRA) föreslog att det ska inrättas en expertenhet för konsekvensbedömning vid statsrådet. I projektet för genomförandet av OHRA-projektet tillsattes en beredningsgrupp, som föreslog att en nämnd för konsekvensbedömning ska inrättas vid statsrådets kansli. Nämnden granskar kvaliteten på bedömningen av de ekonomiska konsekvenserna (för den offentliga ekonomin, företagen, hushållen)  vid konsekvensbedömningen av sådana projekt som är centrala med tanke på regeringens handlingsplan, och lämnar ett utlåtande till ministerierna. Utlåtandet binder inte ministeriet men i motiveringen till regeringens proposition måste man ta ställning till hur utlåtandet iakttas.
Pressmeddelande
Arbetsgruppens rapport (på finska)


Kartläggning av offentliga utgifter slutförd

Projektet för kartläggning av de offentliga utgifterna och de offentliga finansernas struktur har genomförts i samarbete mellan ministerierna. Vid kartläggningen sammanställdes material om de förmåner, tjänster och verksamheter som i Finland finansieras med statliga medel, antingen helt eller delvis.

Syftet med utgiftskartläggningen är att den ska utgöra bakgrundsmaterial för beslutsfattare. I och med att resurserna inom den offentliga ekonomin blir allt knappare, blir prioriteringen av hur pengarna används relevant i beslutsfattandet. Det är viktigt för beslutsfattarna att veta vad som finansieras och produceras med skattemedel.
Pressmeddelande
Utgiftskartläggning – statliga utgifter, förmåns- och servicesystem som delfinansieras av staten samt skattesubventioner

Regeringsprogrammet utarbetas på nytt sätt

23.4.2015 Projektet för utveckling av statens styrsystem utarbetade i januari ett antal rekommendationer för nästa regeringsperiod med syfte att förbättra den samhälleliga effekten av regeringens åtgärder. Detta utvecklingsarbete har fortsatt i samråd med de politiska partierna. Partierna har uttryckt sin vilja att ta i bruk ett strategiskt regeringsprogram.

Statsrådets kansli och finansministeriet har utvecklat modeller för den nya regeringen för att stödja utarbetandet av det strategiska regeringsprogrammet och av regeringens handlingsplan. Som ett led i detta arbete har man under ledning av understatssekreterare Timo Viherkenttä färdigställt ett tjänstemannaförslag för att samordna beredningen av regeringens handlingsplan och planen för de offentliga finanserna.
Pressmeddelande
Regeringens nya strategiprocess - vad ändras? (på finska)
Video - statssekreterare Olli-Pekka Heinonen och Martti Hetemäki intervjuas
Rapport: Samordning av beredningen av regeringens handlingsplan och planen för de offentliga finanserna
 

Utnämning av statsrådet

 

Tjänstemannagrupps syn på Finlands utmaningar inför den kommande regeringsperioden färdig

16.3.2015 Ministeriernas kanslichefer offentliggjorde en promemoria med syfte att till de olika partiernas regeringsprogramsförhandlare förmedla en gemensam lägesbild om Finlands utmaningar inför den kommande regeringsperioden. Promemorian som beretts i samarbete mellan de olika ministerierna är avsedd att stödja uppkomsten av ett strategiskt regeringsprogram.
Pressmeddelande
Promemorian Finlands lägesbild som stöd för regeringsprogramsförhandlingarna våren 2015 (på finska) 

 

FM:s tjänstemannarapport om utgångsläget för finanspolitiken

19.3.2015 Finansministeriets tjänstemannaledning utgav sin uppskattning över de viktigaste utmaningarna för finanspolitiken och de politikåtgärder som behövs under nästa valperiod.

För att den offentliga ekonomins skuldsättningsnivå ska vändas i en nedåtgående riktning krävs anpassningar som motsvarar ungefär 6 miljarder euro (3 % /BNP) före 2019.
Pressmeddelande
Finanspolitiska utgångsläget 2015-2019

 

Arbetsgrupp föreslår en ny verksamhetsmodell för regeringspolitiken

19.1.2015 När regeringens centrala mål är klara och processerna styrs till att säkerställa att målen uppnås får man resurser och krafter att åstadkomma verkliga förändringar.

För att lyckas med detta behöver regeringen en strategiprocess som konsekvent matas med information. Detta föreslår finansministeriets och statsrådets kanslis gemensamma projekt för utvecklandet av statens styrsystem. 
Pressmeddelande
Presskonferens

Relaterat

Statsrådet godkände planen för de offentliga finanserna 2016-2019

2.4.2015 Plan för de offentliga finanserna 2016-2019

24.3.2015 Regeringen har kommit överens om den tekniska planen för de offentliga finansena för åren 2016–2019.  Planen för de offentliga finanserna täcker hela den offentliga sektorn, inbegripet delar som gäller statsfinanserna, lokalförvaltningen, lagstadgade arbetspensionsanstalter och andra socialskyddsfonder. Planen för de offentliga finanserna innehåller ramarna för statsfinanserna, som utgör underlaget både för förhandlingarna om regeringsprogrammet och för nästa plan för de offentliga finanserna, som den nya regering som bildas efter riksdagsvalet kommer att besluta om hösten 2015. 
Pressmeddelande

Ett strategiskt regeringsprogram kräver framsynsinformation

20.3.2015 Inför det kommande riksdagsvalet har framsynsnätverket gjort upp fyra framtidsbilder. Framtidsbilderna presenterar sådana centrala synpunkter på Finlands framtid som kommit fram i framsynsnätverkets arbete. Bilderna målar upp framtiden fram till 2015 genom fyra historier, där digitaliseringen, arbetet och arbetskraften i omvandling och hur den åldrande befolkningen ska klara sig betonas. 
Pressmeddelande
Framtidsbilderna
Statsrådets kanslis webbsidor om framsynsarbetet

Betänkande från KEHU-kommittén som begrundar statsrådets strukturer

Regeringens kollektiva beslutsfattande och strategiska handlingsförmåga väsentliga förutsättningar för Finlands framgång

5.3.2015 Det är enligt den parlamentariska kommittén viktigt att verksamheten och ledandet inom statsrådet utvecklas så att kollegiala arbetssätt förstärks vid beslutsfattandet och beredningen av ärenden. - Ministrarnas gemensamma ansvar för skötseln av frågor som är väsentliga för samhället framhävs vid beslutsfattandet och beredningen av ärenden inom statsrådet. Det är viktigt att ministrar även tidsmässigt har möjlighet att personligen delta i beredningen av centrala statsrådsärenden, konstaterade kommitténs ordförande, riksdagsledamoten Tapani Mäkinen (saml.) vid överlämningsceremonin.
Pressmeddelande
Presskonferens

OECD rekommenderar åt den finländska förvaltningen

Skapa en tydlig vision, eliminera gränser och koppla IT-projekt till förvaltningsreformer – ”Just do it”

24.2.2015 - OECD har nu gett oss tydliga budskap. Vi instämmer i dem och har lyckligtvis redan inlett arbetet. Inom OHRA-projektet har vi berett en ny slags modell för regeringens strategiarbete, där regeringens strategi utformas i två skeden: vid utarbetandet av regeringsprogrammet och vid det direkt efterföljande utarbetandet av regeringens verksamhetsplan. De viktigaste aspekterna är överskridandet av sektorsgränser samt inriktning av ekonomiska och personalmässiga resurser till de håll där de behövs mest för att åstadkomma förändringar. Beslutsfattandet ska alltid understödas av föregripande konsekvensutvärdering och forskningsinformation. Slutledningarna i denna OECD-utvärdering stödjer verkställandet av OHRA-projektet, konstaterade trafik- och kommunminister Paula Risikko i sitt öppningsanförande vid publiceringsseminariet för OECD:s rekommendationer.
Pressmeddelande
Rapport (OECD)