Forsknings- och innovationsrådets sammansättning

Till rådet hör statsministern som ordförande och undervisnings- och kulturministern och näringsministern som vice ordföranden samt en annan minister som utnämns av statsrådet.

Utöver ministeriemedlemmarna har rådet fem andra medlemmar som statsrådet utnämner för en valperiod i riksdagen. Rådets medlemmar ska i vid omfattning representera sakkunskapen inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten.  

Ordförande

statsminister Juha Sipilä

Vice ordförande

undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen
näringsminister Mika Lintilä

Ledamöter

försvarsminister Jussi Niinistö
akademiprofessor Sirpa Jalkanen, Åbo universitet
partner Ilkka Kivimäki, Inventure Oy
rektor Liisa Laakso, Tammerfors universitet
teknologidirektör Jyrki Ovaska, UPM Abp
verkställande direktör Antti Vasara, VTT Ab

Ständiga sakkunniga

statssekreterare Paula Lehtomäki (statsrådets kansli)
kanslichef Jari Gustafsson (arbets- och näringsministeriet),
kanslichef Anita Lehikoinen (undervisnings- och kulturministeriet)
generaldirektör Heikki Mannila (Finlands Akademi)
generaldirektör Pekka Soini (Tekes)

Beredningen av forsknings- och innovationsrådets sammanträden

För beredningen av ärenden som tas upp inom rådet svarar statsrådets kansli, undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, Finlands Akademi samt Innovationscentret Tekes samfällt. För samordningen av beredningen har respektive organisation utsett en kontaktperson.  Kontaktpersonerna svarar för redigeringen av handlingar och annat material som hänför sig till rådets sammanträden.

En viktig komponent i beredningen handlar om att utnyttja forskning och innovationsverksamhet samt forskningsresultat jämte sakkunskap inom näringslivet. När det blir aktuellt att ta upp en fråga till behandling i rådet är det viktigt att man i beredningen av ärendet har möjlighet att dra nytta av relevant sakkunskap inom ifrågavarande område, både på nationell och internationell nivå.  

Kontaktuppgifter

Forsknings- och innovationsrådet
Besöksadress: Sjötullsgatan 10, 3:e vån., 00170 Helsingfors
Postadress: PB 29, 00023 Statsrådet
E-postadress: tin(at)minedu.fi
Vetenskapsrådet Erja Heikkinen, telefon 0295 330 101  

E-postadress: fornamn.efternamn@minedu.fi