Forsknings- och innovationsrådets sammansättning

Till rådet hör statsministern som ordförande, forsknings- och kulturministern och näringsministern som vice ordförande samt tre andra ministrar som utnämns av statsrådet.

Förutom ministerledamöterna har rådet sex eller sju andra ledamöter, som utnämns av statsrådet efter föredragning från undervisnings- och kulturministeriet för riksdagens mandatperiod. Ledamöterna ska företräda en bred sakkunskap inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

 

Ordförande

statsminister Sanna Marin

Vice ordförande

forsknings- och kulturminister Annika Saarikko
näringsminister Mika Lintilä

Ledamöter

justitieminister Anna-Maja Henriksson
inrikesminister Maria Ohisalo
undervisningsminister Li Andersson
dekan Peppi Karppinen, Uleåborgs universitet
akademiprofessor Samuel Kaski, Aalto-universitetet
partner Ilkka Kivimäki, Maki.vc
direktör Petra Lundström, Fortum Oyj
ordförande Marjo Miettinen, Ensto Oy
rektor-VD Vesa Taatila, Åbo yrkeshögskola
VD Antti Vasara, VTT Ab

Beredningen av forsknings- och innovationsrådets sammanträden

För beredningen av ärenden som tas upp inom rådet svarar statsrådets kansli, undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, Finlands Akademi samt Innovationscentret Tekes samfällt. För samordningen av beredningen har respektive organisation utsett en kontaktperson.  Kontaktpersonerna svarar för redigeringen av handlingar och annat material som hänför sig till rådets sammanträden.

Kontaktuppgifter

Forsknings- och innovationsrådet
Besöksadress: Sjötullsgatan 10, 3:e vån., 00170 Helsingfors
Postadress: PB 29, 00023 Statsrådet
E-post: tin(at)minedu.fi

Direktör Erja Heikkinen
Tfn: 0295 330 101
E-post: [email protected]