Forsknings- och innovationsrådets sammanträden 

Forsknings- och innovationsrådet fattade beslut om sin vision och färdplan i Oktober 2017. Rådet har förbundit sig till en vision enligt vilken Finland är den mest attraktiva och kompetenta försöks- och innovationsmiljön 2030.

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta

Rådet sammanträder ungefär varannan månad. Diskussionerna under rådets sammanträden grundar sig på inledningar av sakkunniga och på utredningar som sammanställts för rådet.  I regel finns mötespromemorior och annat material endast att tillgå på finska