Forsknings- och innovationsrådets sammanträden 

Rådet sammanträder ungefär varannan månad. Diskussionerna under rådets sammanträden grundar sig på inledningar av sakkunniga och på utredningar som sammanställts för rådet.  I regel finns mötespromemorior och annat material endast att tillgå på finska