EN FI SV

Mer information om genomförandet av regeringsprogrammet

 

I det strategiska programmet för statsminister Juha Sipiläs regering anges visionen för Finlands framtid: ”Finland år 2025 är ett land som förnyar sig, som bryr sig och som är tryggt, där var och en av oss kan känna sig viktig. I vårt samhälle råder förtroende.”
Vision: Finland 2025 - uppbyggt tillsammans
 

 

Spetsprojekt och reformer

Regeringen har som mål att lyfta in Finlands ekonomi på ett spår av hållbar tillväxt och förbättrad sysselsättning samt att säkerställa finansieringen av de offentliga tjänsterna och den sociala tryggheten. Med hjälp av sitt regeringsprogram genomför regeringen nödvändiga reformer inom fem prioriterade områden: sysselsättning och konkurrenskraft, kompetens och utbildning, hälsa och välfärd, bioekonomi och ren energi samt digitalisering, försöksverksamhet och färre normer.

De strategiska målen konkretiseras i 26 spetsprojekt. Regeringen genomför dessutom pensionsreformen, social- och hälsovårdsreformen, gallrar i kommunernas uppgifter och skyldigheter och reformerar region- och centralförvaltningen.

Handlingsplanen för genomförande av spetsprojekten och reformerna offentliggjordes den 28 september 2015. Planen preciserar tidsplanerna, åtgärderna och finansieringen i regeringens spetsprojekt och de viktigaste strukturella reformerna.

Uppdatering av handlingsplanen 28.4.2017
Pressmeddelandet den 28 april 2017 

Regeringen reserverar totalt 1,6 miljarder euro för förändringsprogrammet, av vilka en miljard avsätts för spetsprojekten. I planen för de offentliga finanserna 28.9.2015 angavs hur finansieringen ska fördelas 2016–2018. Handlingsplanen genomförs inom ramen för denna finansiering, ramarna för statsfinanserna och den övriga planen för de offentliga finanserna.

Satsningar på spetsprojekten

  • Sysselsättning och konkurrenskraft 170 miljoner euro
  • Kompetens och utbildning 300 miljoner euro
  • Välfärd och hälsa 130 miljoner euro
  • Bioekonomi och ren teknik 300 miljoner euro
  • Digitalisering, försöksverksamhet och avveckling av normer (verksamhetssätt) 100 miljoner euro.

I början av oktober informerade regeringen genom en upplysning från statsministern riksdagen om spetsprojekten och genomförandet av dem samt om reformerna.
Planen för de offentliga finanserna 2016–2018
Statens budgetproposition 2016

Uppföljning av genomförandet

För varje spetsprojekt har utsetts en ansvarig minister och alla prioriterade områden har egna ministerarbetsgrupper. Regeringen säkerställer med hjälp av aktiv uppföljning och styrning vid sina strategisessioner att spetsprojekten genomförs och eventuellt revideras.
Ministerarbetsgrupper och spetsprojektsansvar

Dessutom följs spetsprojektens effekter regelbundet upp genom indikatorer. Regeringen ska utvärdera och precisera genomförandet av spetsprojekten och reformerna varje vår samtidigt med att planen för de offentliga finanserna uppdateras.

Statsrådets kanslis strategisekretariat bistår regeringen och ministerierna i genomförandet och uppföljningen av spetsprojekten.

Regeringens strategisekretariat

Strategisekretariatets chef Sirpa Kekkonen, tfn 0295 160 181
Ledande specialsakkunniga Ulla Rosenström, tfn 0295 160 188
Specialsakkunniga Kimmo Hyrsky, tfn 0295 160 191 
Administrativa medarbetaren Outi Hiltunen, tfn 0295 160 180