Spetsprojekten

Sysselsätttning och konkurrenskraft

 1. Konkurrenskraften stärks genom förbättrade förutsättningar för näringsliv och företagande
 2. Bidragsfällor som utgör hinder för att ta emot arbete undanröjs och den strukturella arbetslösheten minskas
 3. Lokala avtal främjas och hindren för sysselsättning undanröjs
 4. Arbetskraftsförvaltningen reformeras så att den stöder sysselsättningen
 5. Bostadsbyggandet utökas
 6. Regeringens åtgärder för att stärka kostnadskonkurrenskraften

Ytterligare information på finska

Kompetens och utbildning

 1. Nya inlärningsmiljöer och digitala material för grundskolorna
 2. Yrkesutbildningen på andra stadiet reformeras
 3. En snabbare övergång till arbetslivet
 4. Konst och kultur görs tillgängligare
 5. Ökat samarbete mellan högskolor och näringsliv för att kommersialisera innovationer
 6. Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti

Ytteerligare information på finska

Välfärd och hälsa

 1. Kundorienterad service
 2. Hälsa och välfärd ska främjas och ojämlikheten bli mindre
 3. Ett program för utveckling av barn‐ och familjetjänster
 4. Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras
 5. Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra

Ytterligare information på finska

Bioekonomi och ren teknik

 1. Kolfri, ren och förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt
 2. Fram för trä och nya skogsprodukter
 3. Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts
 4. Den finländska matproduktionen ska bli lönsam, handelsbalansen bättre och den blå bioekonomin större
 5. Naturpolitik som bygger på förtroende och rättvisa

Ytterligare information på finska

Digitalisering, försöksverksamhet och avveckling av normer (verksamhetssätt)

 1. Digitalisering av offentliga tjänster
 2. Skapande av en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet
 3. Smidigare författningar
 4. Införande av en försökskultur
 5. Bättre styrning och verkställighet

Ytterligare information på finska

Reformer

 1. Social‐ och hälsovårdsreformen
 2. Kommunernas utgifter minskas genom färre uppgifter och skyldigheter
 3. Framtidens kommun
 4. Reformen av regionförvaltningen
 5. Reformen av centralförvaltningen

Ytterligare information på finska