Hybridstrategin och avvecklingen av coronarestriktionerna

Regeringen beslutade vid sina förhandlingar den 18 januari 2022 att inleda arbetet med att uppdatera hybridstrategin och strategin för testning och spårning. Om epidemiläget tillåter kan den gradvisa avvecklingen av restriktionerna och återinförandet av coronapasset inledas efter mitten av februari. Riktlinjer för i vilken ordning och på vilket sätt restriktionerna ska avvecklas fastställs i den uppdaterade coronastrategin. Regeringen fattar beslut i saken senare.

Den nuvarande hybridstrategin

Den uppdaterade hybridstrategin för hantering av coronakrisen och handlingsplanen för genomförande av hybridstrategin uppdaterades i höstas och togs i bruk den 15 november 2021. I strategin fastställs principer för hanteringen av epidemin.

Restriktioner behövs fortfarande

Hybridstrategin utgår från att samhällets olika funktioner inte ska begränsas. Epidemiläget har dock försämrats avsevärt, och därför behövs det fortfarande restriktioner. Genom restriktioner och rekommendationer som effektivt minskar närkontakter kan man minska belastningen på sjukhusen och ge mer tid åt att ge tredje vaccindoser.

Vaccin mot covid-19 skyddar mot allvarliga former av sjukdomen. Därför är det fortfarande viktigt att öka vaccinationstäckningen och stärka vaccinationsskyddet.

Institutet för hälsa och välfärd följer det nationella coronaläget och hur vaccinationerna framskrider.

Regionala åtgärder kommer i första hand

Epidemin bekämpas i första hand genom lokala och regionala riktade åtgärder som baserar sig på lagen om smittsamma sjukdomar. De regionala myndigheterna, till exempel regionförvaltningsmyndigheterna och kommunerna, uppmanas att följa epidemiläget.

Social- och hälsovårdsministeriet har berett epidemiologiska kriterier för områden med samhällsspridning:

Restriktionerna har skärpts i och med att coronaläget har försämrats

Allmänna principer för införande av coronarestriktioner:


Regeringens plan för avveckling av coronarestriktionerna april–augusti 2021

I april 2021 offentliggjorde regeringen en plan för avveckling av coronarestriktionerna. Syftet var att ge allmänheten, företagen och olika sammanslutningar en insikt i hur samhället kan öppnas gradvis i takt med att epidemiläget blir bättre och vaccineringen framskrider.

Regeringens plan för avveckling av coronarestriktionerna april–augusti 2021