Avvecklingen av coronarestriktionerna och öppnandet av samhället hösten 2021

De restriktioner och rekommendationer som införts i Finland på grund av covid-19-pandemin slopas när en tillräckligt stor del av befolkningen är vaccinerad. Vaccinationstäckningen är tillräcklig när över 80 procent av dem som fyllt 12 år har fått två vaccindoser eller har haft möjlighet att ta båda vaccindoserna.

Institutet för hälsa och välfärd följer hur vaccinationerna framskrider.

Uppföljning av covid-19-vaccinationerna | Institutet för hälsa och välfärd

Enligt den nuvarande bedömningen är det möjligt att uppnå en vaccinationstäckning på 80 procent före utgången av oktober, förutsatt att vaccinationstakten inte avtar. Om smittläget tillåter kan regionerna börja avveckla restriktioner stegvis redan före det.

Målet är att samhället ska förbli öppet

Hybridstrategin för hantering av coronakrisen och handlingsplanen för genomförande av hybridstrategin har uppdaterats så att de motsvarar det rådande epidemiläget. I strategin fastställs principer för hanteringen av epidemin, för öppnandet av samhället och för avvecklingen av restriktioner.

Utgångspunkten är att samhällets olika funktioner inte ska begränsas när en tillräckligt stor del av befolkningen är vaccinerad. De regionala epidemifaserna (basnivån, accelerationsfasen, samhällsspridningsfasen) och de restriktioner och rekommendationer som baserar sig på dem ska slopas.

I fall av regionala smittkluster ska epidemin i första hand bekämpas genom lokala och regionala åtgärder som baserar sig på lagen om smittsamma sjukdomar.

En del av restriktionerna har redan slopats

En del av restriktionerna har redan kunnat slopas, men vissa restriktioner och rekommendationer gäller fortfarande.

Restriktioner kan återinföras om coronaläget försämras 

Om coronaläget försämras kan restriktioner införas på nytt.

1. Restriktioner som riktar sig mot individen

Åtgärder ska i första hand riktas mot smittade och exponerade individer. Målet är att bryta smittkedjor som innebär en hög risk och att förhindra virusets spridning. Detta sker exempelvis genom testning och karantän. Den nationella strategin för testning och spårning av covid-19 uppdaterades – testning och spårning ska bättre än tidigare riktas till vissa situationer | Social- och hälsovårdsministeriet (pressmeddelandet 14.9.2021)

2. Regionala restriktioner och rekommendationer som riktar sig mot hela befolkningen

Fokus i eventuella rekommendationer som riktar sig mot hela befolkningen ska ligga på att minska kontakter (fysisk distans, rekommendation om distansarbete), iaktta god hygien (inkl. användning av munskydd) och underlätta smittspårningen (användning av Coronablinkern).

Eventuella restriktioner ska gälla lokaler, evenemang och verksamheter där risken för virusets spridning på goda grunder kan anses vara förhöjd.

Institutet för hälsa och välfärd har utarbetat en tabell som myndigheterna kan använda som stöd vid bedömningen av smittrisken: Bedömning av risken för coronavirus vid evenemang och sammankomster | Institutet för hälsa och välfärd

Coronapass

Olika aktörer kan nu kräva att deras kunder eller besökare visar upp ett covidintyg. 

Kravet på covidintyg kan användas som en alternativ åtgärd endast om tillställningen eller lokalen omfattas av restriktioner. Det kan till exempel gälla begränsningar av öppettider eller antalet deltagare vid offentliga tillställningar.

Covidintyget är emellertid inte ett alternativ till begränsningar om myndigheterna har stängt en lokal eller helt förbjudit en offentlig tillställning på grund av coronaläget.

Covidintyget kan användas som coronapass, inresebestämmelserna förlängs (pressmeddelandet 15 oktober 2021)

3. Nödbromsmekanism

Om epidemiläget plötsligt försämras allvarligt, kan en nödbromsmekanism införas. Det innebär återgång till omfattande restriktioner och rekommendationer som styrs genom riksomfattande lagstiftning. För nödbromsmekanismen ska på förhand fastställas ett tydligt strategiskt mål och kriterier för avveckling.

Nödbromsmekanismen bereds separat. Det kan handla om att återgå till åtgärder enligt de regionala epidemifaserna. Mekanismen ska tas i bruk genom ett principbeslut av statsrådet.

Ärenden som är under beredning gällande coronarestriktionerna och avvecklingen av dem

Covidintyget kan användas som coronapass, inresebestämmelserna förlängs

15.10.2021 17.03
ANM SHM UKM
EU:s digitala covidintyg börjar användas inom Finland. Det innebär i praktiken att man kan börja använda covidintyget i situationer och lokaler som omfattas av restriktioner. Därtill förlängs giltigheten för de temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar som ska förhindra covid-19 att spridas till Finland från utlandet.

Definitionen av närkontakt stryks i lagen om smittsamma sjukdomar

7.10.2021 13.30
SHM
Regeringen föreslår att den temporära ändringen av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar ska stadfästas. Paragrafen gäller förutsättningarna för användning av lokaler avsedda för kunder och deltagare, och syftet med den är att förhindra spridning av coronavirusepidemin. I paragrafen stryker man de exakta kraven i definitionen av närkontakt samt det incidenstal som är ett kriterium för tillämpningen.

Den riksomfattande rekommendationen om distansarbete upphör i mitten av oktober – arbetsplatserna kan börja förbereda sig på att kombinera distansarbete och distribuerat arbete

24.9.2021 12.26
FM SHM
Finansministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet har gått igenom grunderna för giltighetstiden för den riksomfattande rekommendationen om distansarbete. Ministerierna föreslår att rekommendationen om distansarbete upphör den 15 oktober. Vaccinationstäckningen kommer enligt ministeriernas bedömning att ligga nära det mål som statsrådet ställt upp. Detta gör det möjligt att kombinera distansarbete och distribuerat arbete på ett hälsosäkert sätt.