Coronavirusepidemins faser och olika nivåer av bekämpningsåtgärder

I handlingsplanen för regeringens hybridstrategi delas coronavirusepidemin in i tre faser. Dessa används för att bedöma behovet av rekommendationer och begränsningar och hur de ska riktas i Finland.

Epidemiologiska faser

  1. Basnivån motsvarar Finlands läge sommaren 2020. Spridningen avstannar.
  2. I accelerationsfasen tilltar spridningen, fallens regionala incidens är högre än på basnivån och flera lokala och regionala smittkedjor förekommer.
  3. I samhällsspridningsfasen ökar spridningstakten ytterligare och smittan sprids regionalt eller mer utbrett bland befolkningen. Smittspårningen försvåras.

Den epidemiologiska situationen observeras på regional nivå och riksnivå.

Epidemins faser enligt sjukvårdsdistrikt - thl.fi

Regionala och lokala myndigheter, det vill säga sjukvårdsdistrikten och kommunerna eller samkommunerna beslutar om åtgärder i enlighet med sjukdomsläget. Dessutom kan regionförvaltningsverken fatta vissa beslut.

Åtgärdsnivåer

Den uppdaterade handlingsplanen för hybridstrategin kompletterades den 26 januari 2021 med tre nya åtgärdsnivåer. Deras syfte är att motverka att epidemin accelererar på nytt och att virusvarianter sprider sig.

Kompletteringen gjordes för att det fortfarande är möjligt att epidemin accelererar och för att det har upptäckts en ny virusvariant i Finland. En spridning av virusvarianter kan leda till att epidemin accelererar.

Nivå 1

Den nuvarande restriktionsnivån kvarstår som miniminivå tills omfattningen av virusvarianternas utbredning och effekten av de åtgärder som vidtagits har utvärderats. Alla åtgärder som finns att tillgå i samhällsspridningsfasen har vidtagits fullt ut i områden med samhällsspridning.

Nivå 2

Om epidemin hotar att accelerera eller om en virusvariant hotar att sprida sig rekommenderas ett tidsbegränsat fullskaligt införande av åtgärderna för samhällsspridningsfasen i hela landet eller i angivna områden. Målet är en snabb och kraftig minskning av närkontakter. Åtgärder kan vidtas om virusvariantens spridning tilltar regionalt och kvantitativt så att det krävs omedelbara åtgärder. 

På nivå 2 kan också riksomfattande eller regionala tilläggsåtgärder vidtas. Övergång till nivå 2 förutsätter att statsrådet särskilt förordar det.

Nivå 3

Undantagstillstånd utlyses och nödvändiga begränsningar av den fria rörligheten införs utöver de åtgärder som gäller nivå 1–2. Detta är en extrem åtgärd som är motiverad endast när alla de åtgärdshelheter som beskrivs ovan har visat sig otillräckliga och det kan påvisas att epidemiläget medför ett omedelbart hot om att hälso- och sjukvårdens kapacitet överskrids eller när det av någon annan orsak är nödvändigt för att trygga befolkningens liv eller hälsa.

Regeringen beslutade om omedelbar övergång till nivå två i bekämpningen av coronaepidemin, har beredskap att utlysa undantagsförhållanden (25.2.2021)

Regeringens hybridstrategi för att bekämpa coronavirusepidemin

Den 6 maj 2020 godkände statsrådet ett principbeslut om en hybridstrategi för hanteringen av coronakrisen. Syftet med den är att 

  • förhindra att viruset sprids i samhället 
  • trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet
  • särskilt skydda dem som tillhör en riskgrupp.

Statsrådets principbeslut om en plan för en hybridstrategi för hantering av coronakrisen (6.5.2020)

Handlingsplanen för hybridstrategin som utfärdades hösten 2020 styr myndigheternas arbete med att hejda coronavirusepidemin. I handlingsplanen presenteras kriterierna för klassificeringen av epidemin.

Handlingsplan för genomförande av rekommendationer och begränsningar enligt hybridstrategin för hantering av coronakrisen efter covid-19-epidemins första fas (7.9.2020)

Handlingsplanen har uppdaterats för perioden januari–maj 2021. Planen kan ses över under våren om epidemiläget förändras.

Handlingsplan för genomförande av hybridstrategin för hantering av covid-19-epidemin under januari–maj 2021 (5.1.2021)

Handlingsplanen kompletterades med nya åtgärdsnivåer den 26 januari 2021.

Valtioneuvoston periaatepäätös COVID-19-epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamisesta annetun toimintasuunnitelman täydennyksestä (på finska 26.1.2021)

Mer information

Hybridistrategian toimintasuunnitelma: Koronavirusepidemian tasot sekä niihin liittyvät toimenpiteet - stm.fi (på finska)