Coronavirusepidemins faser

I handlingsplanen för regeringens hybridstrategi delas coronavirusepidemin in i tre faser. Dessa används för att bedöma epidemiläget samt behovet av rekommendationer och begränsningar och på vilket sätt de ska riktas.

Epidemiologiska faser

1. Basnivån

 • Epidemin tilltar inte och incidensen av smittfall är låg.
 • Lokala och regionala smittkedjor förekommer endast tidvis. Smittkedjorna kan kontrolleras och exponerade kan spåras utan dröjsmål.
 • Nya fall är sporadiska enskilda fall eller konstateras huvudsakligen hos personer i karantän.

2. Accelerationsfasen

 • Epidemin tilltar och den regionala incidensen av smittfall är högre än på basnivån. Detta kan exempelvis innebära att över en procent av coronavirustesten är positiva och att massexponering förekommer.
 • En betydande andel av smittkällorna kan utredas effektivt.
 • Flera lokala och regionala smittkedjor.

3. Samhällsspridningsfasen 

 • Epidemins tillväxt ökar ytterligare. Detta kan exempelvis innebära att över två procent av coronavirustesten är positiva och att behovet av sjukhus- och intensivvård förutspås öka.
 • Regional eller mer omfattande spridning av fall bland befolkningen.
 • Smittspårningen försvåras.

Den epidemiologiska situationen observeras på regional nivå och riksnivå.

Information om coronaläget och begränsningarna i regionerna på sjukvårdsdistriktens webbplatser

Regionala och lokala myndigheter, det vill säga sjukvårdsdistrikten och kommunerna eller samkommunerna beslutar om åtgärder i enlighet med sjukdomsläget. Dessutom kan regionförvaltningsverken fatta vissa beslut.

Regeringens hybridstrategi för att bekämpa coronavirusepidemin

Den 6 maj 2020 godkände statsrådet ett principbeslut om en hybridstrategi för hanteringen av coronakrisen. Syftet med den är att 

 • förhindra att viruset sprids i samhället 
 • trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet
 • särskilt skydda dem som tillhör en riskgrupp.

Statsrådets principbeslut om en plan för en hybridstrategi för hantering av coronakrisen (6.5.2020)

Handlingsplanen för hybridstrategin som utfärdades hösten 2020 styr myndigheternas arbete med att hejda coronavirusepidemin. I handlingsplanen presenteras kriterierna för klassificeringen av epidemin.

Handlingsplan för genomförande av rekommendationer och begränsningar enligt hybridstrategin för hantering av coronakrisen efter covid-19-epidemins första fas (7.9.2020)

Handlingsplanen har uppdaterats för perioden januari–maj 2021. Planen kan ses över under våren om epidemiläget förändras.

Handlingsplan för genomförande av hybridstrategin för hantering av covid-19-epidemin under januari–maj 2021 (5.1.2021)

Handlingsplanen kompletterades med nya åtgärdsnivåer den 26 januari 2021.

Valtioneuvoston periaatepäätös COVID-19-epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamisesta annetun toimintasuunnitelman täydennyksestä (på finska 26.1.2021)

Regeringen fastställde sitt principbeslut av den 6 maj 2021 att åtgärdsnivåerna kan slopas.

Valtioneuvoston periaatepäätös hybridistrategian toimintasuunnitelman täydennyksessä tarkoitettujen toimenpidetasojen käytöstä luopumisesta (på finska 6.5.2021)

Den 27 maj 2021 utfärdade regeringen ett principbeslut om uppdatering av handlingsplanen för hybridstrategin. Syftet med den uppdaterade handlingsplanen är att hålla epidemins utveckling i Finland under kontroll till dess att vaccinationstäckningen är tillräcklig och risken för att epidemin accelererar på nytt har minskat avsevärt.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimintasuunnitelma COVID-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseen (på finska 27.5.2021)