Regeringen föreslår att det införs temporära begränsningar av rörelsefriheten och nära kontakter

31.3.2021

Regeringen återtog den proposition med förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter som lämnades till riksdagen den 25 mars. Grundlagsutskottet betonade i sitt utlåtande att propositionens mål kan anses vara synnerligen vägande. Utskottet anser dock att den grundläggande lösning som valts i regeringspropositionen förbjuder rörligheten i princip helt och hållet och detta strider mot kravet på proportionalitet. 

Regeringen drog tillbaka propositionen om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter - pressmeddelande den 31.3


Regeringen lämnar till riksdagen ett lagförslag om begränsningar i rörelsefriheten och om obligatorisk användning av munskydd i de kommuner där det är nödvändigt för att skydda människor mot coronaviruset.

Målet är att minska fysiska möten mellan människor. Vidare är syftet att skydda befolkningen mot en farlig smittsam sjukdom och trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft.Om riksdagen godkänner lagförslaget, fastställer statsrådet genom förordning de kommuner där begränsningarna gäller. 

Begränsningar får införas för högst 21 dygn, och de kan gälla endast under den tid som är nödvändig. Giltighetstiden för begränsningarna får förlängas med högst 21 dygn åt gången.

När får jag lämna hemmet?

Man ska ha rätt att lämna sitt hem eller sin boplats av nödvändiga orsaker eller för utomhusvistelse. Det ska vara tillåtet att vistas utomhus med personer som bor i samma hushåll eller med högst två andra personer.

Detta ska inte gälla barn födda 2008 eller senare – de får leka utomhus med andra barn. Man har alltid rätt att återvända till sitt hem eller till sin boplats.

Obligatoriskt att använda munskydd i de värsta epidemiområdena

Regeringen föreslår att personer som är födda 2007 eller tidigare ska använda ett mun- eller andningsskydd som täcker mun och näsa inomhus och i trafikmedel, där det finns andra än personer som hör till samma hushåll. Man ska dock inte behöva använda mun- eller andningsskydd om hälsorelaterade skäl hindrar det. För förseelse mot bestämmelserna om användning av munskydd kan föreläggas en ordningsbot på 40 euro.

Vem övervakar att begränsningarna i rörelsefriheten iakttas?

Polisen ska övervaka att begränsningarna i rörelsefriheten iakttas.

Till polisen ska på begäran ges en redogörelse för vart och i vilket syfte man rör sig. Polisen får befalla personer som bryter mot begränsningarna i rörelsefriheten att flytta på sig eller skingra sig. Polisen får vid behov använda maktmedel mot och gripa personer som motsätter sig. För avsiktlig överträdelse av begränsningarna kan föreläggas böter.

Målet är att få smittfallen att minska snabbt

Coronaläget är hotfullt särskilt i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Regeringen anser att människors hälsa och hälso- och sjukvårdens bärkraft inte kan tryggas utan att man temporärt ingriper i de grundläggande fri- och rättigheterna i de värsta epidemiområdena.

Statsrådet följer noga huruvida begränsningarna i rörelsefriheten är nödvändiga. De grundläggande fri- och rättigheterna får begränsas endast av tvingande skäl.