Resor till och från Finland under coronapandemin

Finland begränsar inresa från andra länder på grund av coronapandemin. I samband med inresan vidtas det hälsosäkerhetsåtgärder för att förhindra coronavirusets spridning.

Finska medborgare, deras familjemedlemmar och personer som varaktigt bor i Finland har alltid rätt att återvända till landet. Var och en har rätt att lämna landet, förutsatt att rätten inte har begränsats med stöd av lag.

Också andra länder kan ha infört inreserestriktioner. Utrikesministeriet gör landsspecifika uppdateringar av sina reserekommendationer.

Resor till Finland

Om du har fått en godkänd vaccinationsserie mot covid-19 får du resa in i Finland från alla världens länder utan hälsosäkerhetsåtgärder, till exempel covid-19-test, vid ankomsten. Godtagbara vaccinationsserier i Finland | Institutet för hälsa och välfärd

Undantag: Finland begränsar inresa från södra Afrika.

Beakta dock de bestämmelser som gäller utlänningars inresa, till exempel bestämmelserna om visum.

Finska medborgare, deras familjemedlemmar och personer som varaktigt bor i Finland har alltid rätt att återvända till landet. Det är också fritt att resa till Finland från EU- och Schengenländer.

Personer som reser in i Finland ska visa upp ett intyg över att ha fått en godkänd vaccinationsserie mot covid-19, över att ha insjuknat i och tillfrisknat från covid-19 inom de senaste sex månaderna eller över att ha testats negativ för covid-19 före ankomsten. Närmare anvisningar gällande hälsosäkerhetsåtgärder.

Om du inte har fått en godkänd vaccinationsserie mot covid-19, får du komma till Finland från länder utanför EU och Schengenområdet endast av tvingande skäl eller från länderna på EU:s gröna lista, det vill säga EU-ländernas gemensamt överenskomna lista över länder och områden i fråga om vilka reserestriktioner ska slopas. Tvingande skäl och länder på EU:s gröna lista: Anvisningar om gränsövergång under coronapandemin | Gränsbevakningsväsendet

Personer som reser in i Finland under coronapandemin ska följa både gräns- och hälsomyndigheternas anvisningar. Gränsmyndigheterna fattar beslut om inresa och hälsomyndigheterna om hälsoåtgärder eller testkrav.

Resor från Finland till utlandet

Coronaviruset utgör fortfarande ett stort globalt hot mot resesäkerheten, och situationen i olika länder och regioner kan förändras plötsligt och oförutsägbart.

Utrikesministeriets allmänna reserekommendation är att iaktta särskild försiktighet såväl i EU- och Schengenländerna som i andra länder. För vissa länders del avråder ministeriet från resor som inte är nödvändiga eller från alla resor, eller uppmanar finländare att lämna landet omedelbart på grund av säkerhetssituationen i landet.

Landsspecifika resemeddelanden | Utrikesministeriet

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att alla som reser utomlands skaffar fullt coronavaccinskydd innan de reser.

Om du planerar att resa ska du beakta att alla länder kan införa inreserestriktioner vid sina egna gränser så att resan i praktiken ändå är omöjlig. 

Om du planerar att resa:

  • kontrollera de gällande inresebestämmelserna med destinationslandets myndigheter, till exempel ambassaden, före din resa – också transitländerna kan införa inreserestriktioner
  • kontrollera vilka krav flygplatserna och flygbolagen har exempelvis i fråga om användningen av munskydd eller negativa covid-19-test
  • kontrollera vilka anvisningar andra trafikidkare ger. 

Covidintyg 

EU:s covidintyg innehåller uppgifter om coronavaccination, negativt testresultat och/eller genomgången coronavirussjukdom. Intyget fås via tjänsten Mina Kanta-sidor. 
EU:s covidintyg kan användas vid gränsövergångar. Kontrollera med destinationslandets myndigheter vilken praxis som tillämpas i landet.

Covidintyg | Social- och hälsovårdsministeriet