Begränsningar under coronavirusepidemin

Syftet med begränsningarna och rekommendationerna är att bromsa och förhindra spridningen av coronaviruset i Finland, att trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet och bärkraft överallt i landet och att skydda särskilt de människor som hör till riskgrupperna. 

Uppdaterad handlingsplan för vintern och våren 2021

Social- och hälsovårdsministeriet har uppdaterat handlingsplanen för regeringens hybridstrategi, som styr aktörerna inom social- och hälsovården i arbetet med att hejda coronavirusepidemin. För att effektivt kunna hindra smittspridning måste åtgärderna vara preventiva och tillräckligt omfattande.

Planen gäller januari–maj 2021 och ses över under våren om epidemiläget förutsätter det. Epidemins spridning är indelad i tre faser: basnivån, accelerationsfasen och samhällsspridningsfasen. Dessa används för att bedöma vilka rekommendationer och begränsningar som behövs och hur de ska inriktas.

Handlingsplan för genomförande av hybridstrategin 5.1.2021

Riksomfattande och regionala rekommendationer

Utöver begränsningar och rekommendationer som gäller hela Finland finns också regionala begränsningar och rekommendationer. De regionala begränsningarna och rekommendationerna beror på vilken epidemifas som råder i regionen. Begränsningar och rekommendationer kan också införas för viss tid. Regeringens rekommendationer är inte juridiskt bindande.

Åtgärder och behörig myndighet

Rekommendation Behörig myndighet
Försättande i karantän Läkare som i kommunen/samkommunen ansvarar för smittsamma sjukdomar
Rekommendation om distansarbete På nationell och regional nivå social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet och Institutet för hälsa och välfärd, på lokal nivå kommunen/samkommunen. Arbetsgivarna ansvarar för förfarandena.
Rekommendation om att bära munskydd På nationell och regional nivå Institutet för hälsa och välfärd. Kommunen/samkommunen kan ge en mer övergripande rekommendation. På arbetsplatserna arbetsgivaren.
Rekommendation om säkra besök (skydd av äldre och riskgrupper) Direktören för verksamhetsenheten inom hälso- och sjukvården eller socialvården, kommunen/samkommunen
Övergång till exceptionella undervisningsarrangemang Utbildningsanordnaren, dvs. kommunen, staten, en registrerad förening eller stiftelse
Begränsning av förplägnadsrörelsers öppettider och serveringstider samt antalet kundplatser Statsrådet fattar beslut på framställning av social- och hälsovårdsministeriet. Regionförvaltningsverken övervakar.
Stängning av offentliga lokaler Staten, kommunen/samkommunen, offentliga och privata sammanslutningar
Stängning av verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården eller socialvården, läroanstalter, daghem, bostäder och motsvarande lokaler Kommunen och i flera kommuner regionförvaltningsverket
Begränsning av resor över gränserna Gränsmyndigheterna i enlighet med statsrådets beslut
Begränsning av eller förbud mot offentliga tillställningar Kommunen och i flera kommuner regionförvaltningsverket
Rekommendationer om begränsning av privata tillställningar Kommunen/samkommunen


Regionala begränsningar och rekommendationer – thl.fi