Hybridstrategin för hantering av coronakrisen

Hybridstrategin för hantering av coronakrisen styr myndigheterna i tillämpningen av restriktioner och rekommendationer. Hybridstrategin uppdaterades i februari 2022 genom statsrådets principbeslut. Social- och hälsovårdsministeriet har uppdaterat planen för genomförande av riktlinjerna i hybridstrategin.

Riktlinjer i hybridstrategin

Målet för hybridstrategin 2022 är att

  • stabilisera samhället så att det kan hållas så öppet som möjligt
  • stödja åtgärderna och återuppbyggnaden efter pandemin
  • förbereda sig för att pandemin fortsätter.

I fortsättningen går epidemibekämpningen i första hand ut på att människor på eget initiativ agerar på ett hälsosäkert sätt, och på förebyggande av allvarliga följder av smittspridning genom vaccinationer och nödvändiga och avgränsade restriktioner. Betydelsen av en omfattande vaccinationstäckning, självtestning och regionspecifik information framhävs.

Avsikten är att avstå från omfattande åtgärder. Om restriktioner införs ska de vara så avgränsade som möjligt och riktas så att olika branscher behandlas så jämlikt som möjligt.

I beslutsfattandet beaktas fortfarande principen om prioritering av barnets bästa. 

Man måste vara beredd på att det uppstår en ny virusvariant som kan ta sig förbi vaccinationsskyddet och avsevärt försämra epidemiläget även i Finland. Det är viktigt att kunna reagera på en snabb försämring av epidemiläget.

Det gäller också att säkerställa tillgången till vård och service på lika villkor.

Strategin för testning och spårning av covid-19

I det rådande pandemiläget finns det inget behov att testa och spåra coronasmitta i stor utsträckning bland hela befolkningen. De festa finländare har dessutom ett bra vaccinationsskydd mot den allvarliga formen av covid-19. Inom hälso- och sjukvården testas i fortsättningen i första hand

  • patienter med allvarliga symtom, enligt medicinska principer 
  • personer med lindriga symtom som hör till en riskgrupp med hög risk
  • gravida
  • anställda inom social- och hälsovården.

Testnings- och spårningsstrategin för covid-19 | SHM

Vaccinationsstrategin

Tack vare vaccinationerna kan man hålla samhället öppet, trygga en tillräcklig kapacitet inom hälso- och sjukvården och minska sär-skilt de allvarliga covid-19-fallen. Målet är att öka hela befolkningens vaccinationstäckning i enlighet med rekommendationerna, och i synnerhet i de befolkningsgrupper där risken för att insjukna allvarligt av co-vid-19 är högst.

Covid-19-vaccinationsstrategi | SHM