Beredskap inför coronaviruset

De myndigheter som svarar för den inre säkerheten har berett sig på coronavirusets spridning. Man ser till att finländarnas vardag är trygg. 

Gränstrafiken begränsas

Trafiken över Finlands gränser begränsas fram till den 14 juni 2020. Statsrådet förlängde den 7 maj de temporära begränsningarna av trafiken över Finlands gränser fram till den 14 juni. Beslutet är en fortsättning på ett beslut av den 19 mars, genom vilket gränskontrollen vid de inre gränserna återinfördes, vissa gränsövergångsställen stängdes och trafiken över de yttre gränserna begränsades.

Begränsningarna från och med den 14 maj

Begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna förlängs som sådana fram till den 14 juni 2020. För att trygga tillgången på säsongsarbetskraft har dock vissa inreserestriktioner avvecklats.

Mer information om restriktioner i fråga om säsongsarbetares inresa

När det gäller trafiken över gränser inom Schengenområdet tillåts från och med den 14 maj 2020 arbetsresor som baserar sig på ett anställningsförhållande eller ett arbetsuppdrag samt andra nödvändiga resor. Det behövs inte längre någon motivering om att arbetsresan är nödvändig. Beslutet underlättar också möten med nära anhöriga. Gränskontrollen vid de inre gränserna fortgår vid landgränserna, i hamnarna och på flygplatserna. 

Genom beslutet om återinförande av gränskontrollen vid de inre gränserna har man inte ingripit i den rörelsefrihet som tryggas i grundlagen och enligt vilken finska medborgare inte får hindras att resa in i landet. Var och en har också rätt att lämna landet, om inte personens rätt att resa har förhindrats genom reseförbud eller annars enligt lag. Fritidsresor till utlandet rekommenderas dock inte.

Begränsningarna av gränstrafiken hindrar inte någons rätt till internationellt skydd.

Gods- och frakttrafiken fortsätter vid alla gränser. Transportpersonalen inom godstrafiken får Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om att minska smittrisken och om att hålla sig i förhållanden som motsvarar karantän.

Karantän på eget initiativ i 14 dygn för personer som anländer till landet

Den som anländer till landet ska under 14 dygn begränsa onödiga närkontakter och självmant hålla sig i karantän. I karantänen på eget initiativ tillåts att man rör sig mellan arbetsplatsen och hemmet samt annan nödvändig rörlighet. 

Denna princip iakttas inte i fråga om personalen inom den prehospitala akutsjukvården, räddningsväsendet, Gränsbevakningsväsendet och Tullen. 

Gränsbevakningsväsendets anvisningar för gränstrafik under undantagstillstånd från och med 14.5.2020
Frågor och svar om coronavirusets konsekvenser för gränstrafiken
Kontaktuppgifter för medborgarrådgivningen

Polisen övervakar begränsningarna av sammankomster

Genom ett beslut av regeringen har offentliga sammankomster begränsats till tio personer, och allmänheten rekommenderas undvika att i onödan vistas på allmänna platser. 

Begränsningen av antalet personer vid anordnade offentliga tillställningar lindras genom ett beslut av regeringen från tio personer till högst 50 personer från och med den 1 juni 2020 tills vidare. Regeringen rekommenderar att man inte heller ordnar privata tillställningar med över 50 personer. En ny bedömning görs före utgången av juni.

Stora offentliga tillställningar och allmänna möten med över 500 deltagare är enligt regeringens riktlinjer förbjudna fram till den 31 juli 2020. 

Inom ramen för sina resurser övervakar polisen att de begränsningar som gäller anordnade offentliga tillställningar iakttas. Det viktigaste är att undvika alla närkontakter, följa anvisningarna om hygien och hålla fysisk distans till andra människor. 

Polisen övervakar också stängningen av restaurangerna och barerna fram till den 31 maj. De begränsningar som gäller restauranger och barer avvecklas från och med den 1 juni. Regionförvaltningsverken övervakar att begränsningarna och skyldigheterna iakttas. Polisen övervakar inte iakttagandet av de nya begränsningarna. Polisen kan ingripa i ordningsstörningar.

Räddningsväsendet och nödcentralerna tryggar säkerheten i vardagens nödsituationer

Kommunerna ansvarar för att man inom räddningsväsendets tjänster har berett sig på coronavirusets spridning. Räddningsverken har fått anvisningar om att förebygga smittor. Räddningsverken ansvarar för att servicen tryggas i sjukdomsfall bland annat genom personalarrangemang. Brådskande situationer som hotar liv och hälsa samt andra larmuppdrag prioriteras.

Vid misstanke om coronavirussmitta eller exponering för viruset ska man inte ringa nödnumret 112. Nödnumret ringer man bara i brådskande nödsituationer när liv eller hälsa äventyras. Samma regel gäller alltid, oavsett om det är fråga om coronaviruset eller annan sjukdom.

Allmän information om coronaviruset fås på det riksomfattande rådgivningsnumret 0295 535 535 och rådgivning och handledning i hälsofrågor vid den egna hälsocentralen

Förläggningarna har förberett sig 

Migrationsverket har berett sig på eventuell spridning av coronaviruset och samarbetar med hälsovårdsmyndigheterna. Förläggningarna har beredskap för eventuella smittsamma sjukdomar. Vid förläggningarna arbetar hälso- och sjukvårdspersonal.

Asylsökande genomgår alltid en första hälsoundersökning efter att de har kommit till landet. Vid hälsoundersökningen beaktas om sökanden har vistats i ett epidemiområde och kontrolleras symptom och sjukdomar. 

Mer information om effekterna av coronaviruset på Migrationsverkets verksamhet