Beredskap inför coronaviruset

De myndigheter som svarar för den inre säkerheten har berett sig på coronavirusets spridning. Man ser till att finländarnas vardag är trygg. 

Gränstrafiken begränsas

Inreserestriktionerna från och med den 10 augusti

Statsrådet beslutade vid sitt sammanträde i dag den 6 augusti att återinföra gränskontroll vid de inre gränserna mellan Finland och Nederländerna samt Finland och Belgien. Dessutom återinförs begränsningar i trafiken över de yttre gränserna i fråga om resor från Andorra till Finland. Antalet sjukdomsfall orsakade av coronaviruset har ökat i Nederländerna, Belgien och Andorra sedan den senaste lägesbedömningen. 

Inreserestriktionerna kan avskaffas i trafiken mellan Finland och sådana länder där incidensen av coronavirus har varit högst 8 nya sjukdomsfall per 100 000 personer under de senaste 14 dygnen. I andra hand kan avskaffandet av inreserestriktionerna i trafiken över de inre gränserna övervägas från fall till fall när det gäller Schengenländer som haft högst 10 nya sjukdomsfall per 100 000 personer under de senaste 14 dygnen. De avskaffade begränsningarna kan vid behov återinföras om epidemiläget förvärras avsevärt i ett land.

Med trafik över de inre gränserna avses trafik över gränsen mellan Finland och en annan stat som hör till Schengenområdet. Begränsningarna i trafiken över de inre gränserna har avskaffats i trafiken mellan Finland och Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland, Litauen, Italien, Grekland, Liechtenstein, Malta, Tyskland, Slovakien och Ungern. Till den del gränskontrollen vid de inre gränserna fortsätter, är det möjligt att passera gränsen för återresor till Finland, arbetsresor och andra nödvändiga resor. 

Med trafik över de yttre gränserna avses trafik mellan Finland och en stat som inte hör till Schengenområdet. Begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna har avskaffats i trafiken mellan Finland och Cypern, Irland, San Marino och Vatikanen. Trafik mellan dessa länder och Finland är tillåten utan begränsningar. Dessutom är trafik över de yttre gränserna tillåten mellan Finland och Georgien, Japan, Nya Zeeland, Rwanda, Sydkorea, Thailand, Tunisien och Uruguay för dem som är bosatta i dessa länder. Detsamma gäller för Kina, förutsatt att Europeiska unionens råd konstaterar att ömsesidigheten tillgodoses tillräckligt.

Till den del gränskontrollen vid de yttre gränserna fortsätter, är tillåtna grunder för inresa returtrafik och annan nödvändig trafik för personer som är bosatta i Finland eller i någon annan EU- eller Schengenstat.

Enligt 9 § i grundlagen har finska medborgare alltid rätt att återvända till Finland, och var och en har rätt att lämna landet, förutsatt att rätten inte har begränsats med stöd av lag. Regeringen rekommenderar dock fortfarande att man undviker resor som inte är nödvändiga till andra länder än de som inte längre omfattas av begränsningar. Den som lämnar Finland ska också beakta mållandets eventuella begränsningar för personer som kommer från Finland.

Statsrådets beslut om begränsningar i gränstrafiken från och med den 10 augusti
Gränsbevakningsväsendets anvisningar om gränsövergång under coronaviruspandemin fr.o.m. den 10 augusti 2020
Frågor och svar om coronavirusets konsekvenser för gränstrafiken
Kontaktuppgifter för medborgarrådgivningen
Information om EU-ländernas reserestriktioner på Europeiska kommissionens webbplats

Polisen övervakar begränsningarna av sammankomster

Genom ett beslut av regeringen har offentliga sammankomster begränsats till tio personer, och allmänheten rekommenderas undvika att i onödan vistas på allmänna platser. 

Begränsningen av antalet personer vid anordnade offentliga tillställningar lindras genom ett beslut av regeringen från tio personer till högst 50 personer från och med den 1 juni 2020 tills vidare. Regeringen rekommenderar att man inte heller ordnar privata tillställningar med över 50 personer.

Statsrådet rekommenderar att inomhus- och utomhustillställningar för över 500 personer kan tillåtas fr.o.m. den 1 augusti 2020, om epidemiläget fortsatt utvecklas utan några betydande ogynnsamma avvikelser. Om epidemiläget fortsatt utvecklas utan betydande avvikelser kan man fr.o.m. den 1 oktober 2020 slopa begränsningarna av sammankomster och tillåta alla tillställningar inomhus och utomhus utan någon begränsning av antalet personer vid tillställningarna. 

Stora offentliga tillställningar och allmänna möten med över 500 deltagare är enligt regeringens riktlinjer förbjudna fram till den 31 juli 2020. Tillställningar utomhus för sammanlagt över 500 personer är tillåtna genom arrangemang där olika områden avskiljs från varandra.

Inom ramen för sina resurser övervakar polisen att de begränsningar som gäller anordnade offentliga tillställningar iakttas. Det viktigaste är att undvika alla närkontakter, följa anvisningarna om hygien och hålla fysisk distans till andra människor. 

Räddningsväsendet och nödcentralerna tryggar säkerheten i vardagens nödsituationer

Kommunerna ansvarar för att man inom räddningsväsendets tjänster har berett sig på coronavirusets spridning. Räddningsverken har fått anvisningar om att förebygga smittor. Räddningsverken ansvarar för att servicen tryggas i sjukdomsfall bland annat genom personalarrangemang. Brådskande situationer som hotar liv och hälsa samt andra larmuppdrag prioriteras.

Vid misstanke om coronavirussmitta eller exponering för viruset ska man inte ringa nödnumret 112. Nödnumret ringer man bara i brådskande nödsituationer när liv eller hälsa äventyras. Samma regel gäller alltid, oavsett om det är fråga om coronaviruset eller annan sjukdom.

Allmän information om coronaviruset fås på det riksomfattande rådgivningsnumret 0295 535 535 och rådgivning och handledning i hälsofrågor vid den egna hälsocentralen

Förläggningarna har förberett sig 

Migrationsverket har berett sig på eventuell spridning av coronaviruset och samarbetar med hälsovårdsmyndigheterna. Förläggningarna har beredskap för eventuella smittsamma sjukdomar. Vid förläggningarna arbetar hälso- och sjukvårdspersonal.

Asylsökande genomgår alltid en första hälsoundersökning efter att de har kommit till landet. Vid hälsoundersökningen beaktas om sökanden har vistats i ett epidemiområde och kontrolleras symptom och sjukdomar. 

Mer information om effekterna av coronaviruset på Migrationsverkets verksamhet