Regeringens presskonferenser

Hälsosäkerheten vid gränserna: Beslut om skyldigheterna för personer som anländer till Finland från utlandet

6.7.2021 17.45

Tisdagen den 6 juli fattade statsrådet beslut om förordningen och om en modell som i fortsättningen tillämpas för att hindra coronaviruset från att spridas från utlandet med personer som anländer till Finland.

Personer som anländer till Finland ska från och med den 12 juli 2021 visa upp intyg över att ha blivit vaccinerade med en covid-19-vaccinationsserie eller intyg över att ha genomgått coronavirussjukdom inom de senaste sex månaderna.  Andra personer ska visa upp intyg över ett negativt resultat av ett covid-19-test eller intyg över att ha fått en första vaccindos. 

Videoupptagning av presskonferensen den 6 juli | Youtube 
Bilder | Flickr


Olycksutredningscentralens rapport om coronapandemin överlämnades till statsrådet

30.6.2021 14.15

Statsrådet gav den 3 september 2020 Olycksutredningscentralen i uppdrag att undersöka coronapandemins första skede fram till slutet av juli 2020 som en sådan exceptionell händelse som avses i lagen om säkerhetsutredning av olyckor.

Som resultat av utredningen presenteras ett antal iakttagelser och rekommendationer som gäller hanteringen av pandemiläget. Rapporten om coronapandemin överlämnades till statsrådet den 30 juni. Justitieminister Anna-Maja Henriksson tog emot rapporten på statsrådets vägnar.

En oberoende utredning rekommenderar utveckling av statens krisledningssystem, information och beredskap | Olycks­ut­red­nings­cen­tra­len 30.6

Minister Henriksson: Vi behöver en ingående diskussion om Olycksutredningscentralens iakttagelser | Justitieministeriet 30.6


Epidemiläget har förbättrats i regionerna – andelen smittor från utlandet ökar

24.6.2021 10.13

Antalet fall av covid-19 per vecka i hela landet har minskat till cirka en tredjedel jämfört med den första veckan i maj. Förra veckan (14–20.6) stannade dock minskningen av nya fall upp.

 

Videoupptagning av presskonferensen den 24 juni | Yle Arenan


Epidemiläget har lugnat sig ytterligare – viktigt att komma ihåg åtgärderna för att bekämpa coronaviruset också under sommaren

16.6.2021 16.52

Epidemiläget har lugnat sig under de senaste två veckorna i hela landet. Det finns dock fortfarande skillnader mellan regionerna, eftersom incidensen i södra Finland ställvis är större än i andra delar av landet. I de flesta regionerna konstateras det för närvarande få fall av coronavirussmitta och epidemiläget är lugnt.

Videoupptagning av presskonferensen den 16 juni | Yle Arenan
 


Antalet coronavirusfall fortsätter att minska

9.6.2021 16.11

Antalet coronavirusfall minskar, och i de flesta regioner konstateras få infektioner. I södra delen av Finland är incidensen av covid-19-fall ställvis större än i resten av landet. Epidemin har dock fortfarande avtagit också i tätbefolkade områden.

Videoupptagning av presskonferensen den 10 juni | Yle Arenan


Antalet coronavirusfall har minskat vecka för vecka

2.6.2021 16.08

Epidemiläget i Finland har klart förbättrats under den senaste veckan. Det finns stora regionala skillnader i fråga om epidemiläget. I landets södra och sydvästra delar samt i Mellersta Österbotten är incidensen fortfarande större än i resten av landet. Epidemin har dock lugnat ner sig på många håll.

Videoupptagning av presskonferensen den 27 maj | Yle Arenan

Bilder från presskonferensen | Flickr


Det riksomfattande epidemiläget är stabilt, men regionalt varierar läget

27.5.2021 8.34
SRK

Epidemiläget i Finland har varit stabilt de senaste veckorna. Antalet smittfall minskade tydligt i slutet av mars, men ökade till Valborg igen. Från början av maj har antalet smittfall varit stabilt.

Videoupptagning av presskonferensen den 27 maj | Yle Arenan


Ännu har coronavirusepidemin inte gett med sig - smittfallen kan börja öka på nytt

20.5.2021 12.15

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd redogör för det aktuella smittläget, den epidemiologiska bedömningen av coronavirusläget och vaccinationsläget vid ett informationsmöte den 20 maj.
 
I informationsmötet deltog strategichef Liisa-Maria Voipio-Pulkki vid social- och hälsovårdsministeriet direktör Mika Salminen från Institutet för hälsa och välfärd och överläkare Sanna Ylisomppi från Helsinki stad.

Photo | Flickr
Video | Youtube


De riksomfattande coronarestriktionerna lindras - mest ändringar i regioner som befinner sig i accelerationsfasen

10.5.2021 10.32

Social- och hälsovårdsministeriet har i dag fattat ett beslut enligt vilket de riksomfattande åtgärdsnivåerna i bekämpningen av coronaepidemin slopas. Regionala begränsningar och rekommendationer betonas i fortsättningen i kampen mot coronaviruset.

Videoupptagning av presskonferensen den 10 april | Yle Arenan


Coronavirusläget har utvecklats i en positiv riktning, men behovet av sjukhusvård har inte minskat

5.5.2021 15.10

Vecka 17 fortsatte antalet coronavirusfall att minska, men nu minskar fallen lite långsammare. Även skillnaderna mellan de olika områdena har jämnat ut sig en aning. Beundransvärt många människor går nu och testar sig. Behovet av sjukhusvård antas småningom minska.

Videoupptagning av presskonferensen den 6 mai | Yle Arenan 


Coronavirusfallen fortsätter att minska - epidemin verkar tills vidare lugna ner sig

3.5.2021 9.00

Antalet nya coronavirusfall fortsätter att minska, vilket tyder på att epidemin i Finland tills vidare verkar lugna ner sig. Det märks tydligt att rekommendationerna och restriktionerna har gett resultat och minskat smittspridningen. Under vårens lopp kommer epidemiläget att förbättras ytterligare då vaccinationerna framskrider och sommarsäsongen närmar sig.
 
I informationsmötet deltog direktörn Pasi Pohjola vid social- och hälsovårdsministeriet och överläkaren Otto Helve från Institutet för hälsa och välfärd.

Videoupptagning av presskonferensen den 29 april | Yle Arenan Trenden i fråga om coronasmittor fortsatt nedåtgående under flera veckors tid

22.4.2021 12.30
SRK

Antalet nya covid-19-fall har minskat betydligt under de senaste fem veckorna. Det här kan ses som ett gott tecken på att epidemin i Finland tills vidare håller på att lugna ner sig. Det står klart att rekommendationerna och restriktionerna samt nedstängningen av förplägnadsrörelserna har varit effektiva och minskat smittspridningen.
 
I informationsmötet deltog Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategichef från social- och hälsovårdsministeriet, överläkare Otto Helve från institutet för hälsä och välfärd och direktör Pasi Pohjola från social- och hälsovårdsministeriet.

Bilder av informationsmöten 22.4.2021 | Flickr
Videoupptagning av informationsmöten 22.4.2021 | Youtube

 


Regeringen har godkänt planen för att avveckla coronarestriktionerna

21.4.2021 9.40
SRK

Vid sina överläggningar den 20 april godkände regeringen planen för att avveckla coronarestriktionerna. Regeringen behandlade responsen som kommit in och gjorde preciseringar i planen utifrån den.

I presskonferensen deltog statsminister Sanna Marin, forsknings- och kulturminister Annika Saarikko, justitieminister Anna-Maja Henriksson, inrikesministeri Maria Ohisalo samt undervisningsminister Jussi Saramo.

Videoupptagning av presskonferensen den 21 April
Regeringens plan för avveckling av coronarestriktionerna | endast på finska
Utlåtanden från organisatione | endast på finska


Institutet för hälsa och välfärds, Fimeas och social- och hälsovårdsministeriets presskonferens om läget i fråga om Astra Zenecas vaccin

14.4.2021 15.06

Det ordndes en presskonferens om läget i fråga om Astra Zenecas coronavaccin onsdagen den 14 april. I presskonferensen deltog ledande sakkunnig Mia Kontio från Institutet för hälsa och välfärd, överläkare Maija Kaukonen från Fimea och överläkare Sari Ekholm från social- och hälsovårdsministeriet.

Videoupptagning av presskonferensen den 14 april I Youtube


En plan och en riktgivande tidsram för avvecklingen av coronarestriktionerna har publicerats – yttranden och kommentarer tas emot

9.4.2021 9.45

Regeringen har publicerat en plan för kontrollerad avveckling av coronarestriktionerna och en riktgivande tidsplan för avvecklingen. Syftet med planen är att ge allmänheten, företagen och olika sammanslutningar en tydlig insikt i hur samhället gradvis öppnas. 

Planen kan läsas på statsrådets webbplats

Regeringens plan för avveckling av coronarestriktionerna
Presentation material av presskonferensen 9.4.
Videoupptagning av presskonferensen 9.4. | YouTube
Bilder från presskonferensen 9.4. | Flickr


Antalet fall av covid-19 minskar – den positiva riktningen kan upprätthållas om begränsningarna inte avvecklas för tidigt

8.4.2021 10.01

Antalet nya coronavirusfall i Finland minskade redan före påsk, och den här nedåtgående trenden fortsätter. Rekommendationerna och begränsningarna samt stängningen av förplägnadsrörelserna har haft en tydlig effekt. Om begränsningarna upprätthålls och inte avvecklas för tidigt eller i en för snabb takt kan vi behålla den positiva riktningen. Antalet smittfall är fortfarande stort, över 3000 per vecka.

Videoupptagning av presskonferensen den 8 april


Antalet fall av covid-19 minskade jämfört med föregående vecka – strikta begränsningsåtgärder behövs fortfarande

1.4.2021 7.20

I Finland har det under vecka 12 konstaterats något färre fall av covid-19 än under de första veckorna i mars. Rekommendationerna och begränsningsåtgärderna samt stängningen av förplägnadsrörelserna verkar ha bromsat smittspridningen. Begränsningsåtgärdernas inverkan på antalet fall syns med fördröjning, och fortfarande konstateras det många fall av coronasmitta. På så sätt kan situationen snabbt utvecklas också i en sämre riktning.

I informationsmötet deltog strategichef Liisa-Maria Voipio-Pulkki och direktör Jari Keinänen vid social- och hälsovårdsministeriet och direktör Mika Salminen från Institutet för hälsa och välfärd. 

Videoupptagning av presskonferensen


Antalet coronafall har minskat en aning jämfört med förra veckan - vårdbehovet fortfarande stort

25.3.2021 10.30

Vecka 11 minskade antalet nya coronafall för första gången sedan fallen började öka i mitten av februari. Även om spridningen av epidemin på riksomfattande nivå tills vidare har jämnat ut sig, är antalet smittfall fortfarande högt. De flesta coronafallen konstateras i södra och sydvästra Finland. Belastningen på bäddavdelningarna inom den specialiserade sjukvården har ökat under mars, och särskilt behovet av intensivvård har ökat betydligt.

Videoupptagning av presskonferensen den 25 mars I Youtube


Institutet för hälsa och välfärd har beslutit att tillfälligt avbryta användningen av AstraZenecas coronavirusvaccin

19.3.2021 15.38

Enligt Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har det i Finland anmälts två fall av ventrombos i hjärnan 4-10 dagar efter vaccinering med AstraZenecas coronavirusvaccin. De båda insjuknade har medicinska riskfaktorer för blodproppar och patienternas undersökningar är ännu på hälft. Enligt försiktighetsprincipen har Institutet för hälsa och välfärd beslutit att tillfälligt avbryta användningen av AstraZenecas vaccin i Finland, tills det finns mera information om fallen och ett möjligt orsakssamband kan evalueras. Avbrytningen träder i kraft omedelbart.

I informationsmötet deltog direktör Pasi Pohjola och avdelningschef Tuija Kumpulainen vid social- och hälsovårdsministeriet, överläkare Taneli Puumalainen och överläkare Hanna Nohynek vid Institutet för hälsa och välfärd och Liisa Näveri, chef för Fimeas enhet för läkemedelssäkerhet.

Videoupptagning av presskonferensen den 19 mars  
Pressmeddelande den 19 mars | THL