Regeringens presskonferenser

De riksomfattande coronarestriktionerna lindras - mest ändringar i regioner som befinner sig i accelerationsfasen

10.5.2021 10.32

Social- och hälsovårdsministeriet har i dag fattat ett beslut enligt vilket de riksomfattande åtgärdsnivåerna i bekämpningen av coronaepidemin slopas. Regionala begränsningar och rekommendationer betonas i fortsättningen i kampen mot coronaviruset.

Videoupptagning av presskonferensen den 10 april | Yle Arenan


Coronavirusläget har utvecklats i en positiv riktning, men behovet av sjukhusvård har inte minskat

5.5.2021 15.10

Vecka 17 fortsatte antalet coronavirusfall att minska, men nu minskar fallen lite långsammare. Även skillnaderna mellan de olika områdena har jämnat ut sig en aning. Beundransvärt många människor går nu och testar sig. Behovet av sjukhusvård antas småningom minska.

Videoupptagning av presskonferensen den 6 mai | Yle Arenan 


Coronavirusfallen fortsätter att minska - epidemin verkar tills vidare lugna ner sig

3.5.2021 9.00

Antalet nya coronavirusfall fortsätter att minska, vilket tyder på att epidemin i Finland tills vidare verkar lugna ner sig. Det märks tydligt att rekommendationerna och restriktionerna har gett resultat och minskat smittspridningen. Under vårens lopp kommer epidemiläget att förbättras ytterligare då vaccinationerna framskrider och sommarsäsongen närmar sig.
 
I informationsmötet deltog direktörn Pasi Pohjola vid social- och hälsovårdsministeriet och överläkaren Otto Helve från Institutet för hälsa och välfärd.

Videoupptagning av presskonferensen den 29 april | Yle Arenan Trenden i fråga om coronasmittor fortsatt nedåtgående under flera veckors tid

22.4.2021 12.30
SRK

Antalet nya covid-19-fall har minskat betydligt under de senaste fem veckorna. Det här kan ses som ett gott tecken på att epidemin i Finland tills vidare håller på att lugna ner sig. Det står klart att rekommendationerna och restriktionerna samt nedstängningen av förplägnadsrörelserna har varit effektiva och minskat smittspridningen.
 
I informationsmötet deltog Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategichef från social- och hälsovårdsministeriet, överläkare Otto Helve från institutet för hälsä och välfärd och direktör Pasi Pohjola från social- och hälsovårdsministeriet.

Bilder av informationsmöten 22.4.2021 | Flickr
Videoupptagning av informationsmöten 22.4.2021 | Youtube

 


Regeringen har godkänt planen för att avveckla coronarestriktionerna

21.4.2021 9.40
SRK

Vid sina överläggningar den 20 april godkände regeringen planen för att avveckla coronarestriktionerna. Regeringen behandlade responsen som kommit in och gjorde preciseringar i planen utifrån den.

I presskonferensen deltog statsminister Sanna Marin, forsknings- och kulturminister Annika Saarikko, justitieminister Anna-Maja Henriksson, inrikesministeri Maria Ohisalo samt undervisningsminister Jussi Saramo.

Videoupptagning av presskonferensen den 21 April
Regeringens plan för avveckling av coronarestriktionerna | endast på finska
Utlåtanden från organisatione | endast på finska


Institutet för hälsa och välfärds, Fimeas och social- och hälsovårdsministeriets presskonferens om läget i fråga om Astra Zenecas vaccin

14.4.2021 15.06

Det ordndes en presskonferens om läget i fråga om Astra Zenecas coronavaccin onsdagen den 14 april. I presskonferensen deltog ledande sakkunnig Mia Kontio från Institutet för hälsa och välfärd, överläkare Maija Kaukonen från Fimea och överläkare Sari Ekholm från social- och hälsovårdsministeriet.

Videoupptagning av presskonferensen den 14 april I Youtube


En plan och en riktgivande tidsram för avvecklingen av coronarestriktionerna har publicerats – yttranden och kommentarer tas emot

9.4.2021 9.45

Regeringen har publicerat en plan för kontrollerad avveckling av coronarestriktionerna och en riktgivande tidsplan för avvecklingen. Syftet med planen är att ge allmänheten, företagen och olika sammanslutningar en tydlig insikt i hur samhället gradvis öppnas. 

Planen kan läsas på statsrådets webbplats

Regeringens plan för avveckling av coronarestriktionerna
Presentation material av presskonferensen 9.4.
Videoupptagning av presskonferensen 9.4. | YouTube
Bilder från presskonferensen 9.4. | Flickr


Antalet fall av covid-19 minskar – den positiva riktningen kan upprätthållas om begränsningarna inte avvecklas för tidigt

8.4.2021 10.01

Antalet nya coronavirusfall i Finland minskade redan före påsk, och den här nedåtgående trenden fortsätter. Rekommendationerna och begränsningarna samt stängningen av förplägnadsrörelserna har haft en tydlig effekt. Om begränsningarna upprätthålls och inte avvecklas för tidigt eller i en för snabb takt kan vi behålla den positiva riktningen. Antalet smittfall är fortfarande stort, över 3000 per vecka.

Videoupptagning av presskonferensen den 8 april


Antalet fall av covid-19 minskade jämfört med föregående vecka – strikta begränsningsåtgärder behövs fortfarande

1.4.2021 7.20

I Finland har det under vecka 12 konstaterats något färre fall av covid-19 än under de första veckorna i mars. Rekommendationerna och begränsningsåtgärderna samt stängningen av förplägnadsrörelserna verkar ha bromsat smittspridningen. Begränsningsåtgärdernas inverkan på antalet fall syns med fördröjning, och fortfarande konstateras det många fall av coronasmitta. På så sätt kan situationen snabbt utvecklas också i en sämre riktning.

I informationsmötet deltog strategichef Liisa-Maria Voipio-Pulkki och direktör Jari Keinänen vid social- och hälsovårdsministeriet och direktör Mika Salminen från Institutet för hälsa och välfärd. 

Videoupptagning av presskonferensen


Antalet coronafall har minskat en aning jämfört med förra veckan - vårdbehovet fortfarande stort

25.3.2021 10.30

Vecka 11 minskade antalet nya coronafall för första gången sedan fallen började öka i mitten av februari. Även om spridningen av epidemin på riksomfattande nivå tills vidare har jämnat ut sig, är antalet smittfall fortfarande högt. De flesta coronafallen konstateras i södra och sydvästra Finland. Belastningen på bäddavdelningarna inom den specialiserade sjukvården har ökat under mars, och särskilt behovet av intensivvård har ökat betydligt.

Videoupptagning av presskonferensen den 25 mars I Youtube


Institutet för hälsa och välfärd har beslutit att tillfälligt avbryta användningen av AstraZenecas coronavirusvaccin

19.3.2021 15.38

Enligt Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har det i Finland anmälts två fall av ventrombos i hjärnan 4-10 dagar efter vaccinering med AstraZenecas coronavirusvaccin. De båda insjuknade har medicinska riskfaktorer för blodproppar och patienternas undersökningar är ännu på hälft. Enligt försiktighetsprincipen har Institutet för hälsa och välfärd beslutit att tillfälligt avbryta användningen av AstraZenecas vaccin i Finland, tills det finns mera information om fallen och ett möjligt orsakssamband kan evalueras. Avbrytningen träder i kraft omedelbart.

I informationsmötet deltog direktör Pasi Pohjola och avdelningschef Tuija Kumpulainen vid social- och hälsovårdsministeriet, överläkare Taneli Puumalainen och överläkare Hanna Nohynek vid Institutet för hälsa och välfärd och Liisa Näveri, chef för Fimeas enhet för läkemedelssäkerhet.

Videoupptagning av presskonferensen den 19 mars  
Pressmeddelande den 19 mars | THL


Stort antal nya coronavirusfall återigen vecka 10

18.3.2021 8.37

Epidemiläget i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt samt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är fortsatt svårt. Under de senaste två veckorna har behovet av specialiserad sjukvård och i synnerhet intensivvård ökat avsevärt inom dessa områden.

Under vecka 10 (8.3–14.3) konstaterades det sammanlagt nästan 4800 nya fall, vilket är över 300 fler fall än föregående vecka. Detta är det största antalet nya coronafall i den veckovisa rapporteringen under hela epidemin.

I informationsmötet deltog  familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategichef vid social- och hälsovårdsministeriet, direktör Mika Salminen från Institutet för hälsa och välfärd och överläkare Asko Järvinen vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Videoupptagning av presskonferensen


Befogenheter som är nödvändiga för att hantera coronavirusläget tas i bruk genom förordningar om ibruktagning av beredskapslagen

5.3.2021 13.45

Regeringen förelade riksdagen förordningar om ibruktagning av befogenheter enligt beredskapslagen fredagen den 5 mars. Ibruktagningsförordningarna hänför sig till styrning av social- och hälsovårdsenheternas verksamhet och till avvikelser från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård. Dessutom införs befogenheter som hänför sig till kommunikation under undantagsförhållanden och till avgörande av meningsskiljaktigheter i fråga om behörighet.

I presskonferensen deltog statsminister Sanna Marin, justitieminister Anna-Maja Henriksson samt familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Videoupptagning av presskonferensen 5.3 | Yle Arenan
Bilder från presskonferensen 5.3 | Flickr
 


Social- och hälsovårdsministeriet uppdaterade lägesbilden av coronapandemin

4.3.2021 8.11

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd redogjorde för det aktuella smittläget, den epidemiologiska bedömningen av coronavirusläget, vaccinationsläget och intensivvårds läget vid ett informationsmöte den 4 mars.
 
I informationsmötet deltog Taneli Puumalainen, överläkaren vid Institutet för hälsa och välfärd samt Pasi Pohjola, direktör vid social- och hälsovårdsministeriet.

Videoupptagning av presskonferensen den 4 mars | YouTube


Regeringen beslutade om omedelbar övergång till nivå två i bekämpningen av coronaepidemin, har beredskap att utlysa undantagsförhållanden

24.2.2021 23.12

Regeringen beslutade vid sina förhandlingar den 24 februari om striktare åtgärder för att bekämpa coronapandemin och om övergång till nivå två enligt handlingsplanen för genomförande av hybridstrategin.

Sju sjukvårdsdistrikt styrs till att omedelbart ta i bruk de striktaste begränsningarna på nivå två, det vill säga begränsningar som gäller i epidemins samhällsspridningsfas. Dessutom rekommenderas det att nio områden som befinner sig i accelerationsfasen tar i bruk samma åtgärder.

I presskonferensen deltog statsminister Sanna Marin, forsknings- och kulturminister Annika Saarikko, justitieminister Anna-Maja Henriksson, inrikesminister Maria Ohisalo, undervisningsminister Jussi Saramo och familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Pressmeddelande 25.2. | SHM
Videoupptagning av presskonferensen 25.2. | Youtube
Bilder från presskonferensen 25.2. | Flickr
Coronavirusepidemins faser och olika nivåer av bekämpningsåtgärder


Regeringsproposition med förslag till ändring av lagen om smittsamma sjukdomar till riksdagen – ändringarna gäller hälsokontroller och lämnande av uppgifter

19.2.2021 16.05

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändring av två paragrafer i lagen om smittsamma sjukdomar. Ändringen av 16 § gäller regionförvaltningsverkets och läkarens möjlighet att fatta beslut om obligatorisk hälsokontroll och 22 § om skyldigheterna för den som utsatts för smitta eller smittats att lämna uppgifter om sig själv.

Videoupptagning av presskonferensen
Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar har stadfästs | SHM pressmeddelande 19.2.


Epidemiläget i Finland är splittrat – de förändrade virusvarianterna väcker oro

17.2.2021 15.06

Under de senaste fyra veckorna har antalet covid-19-fall i Finland hållits på samma, rätt höga nivå i hela landet. Det konstateras ca 2300–2700 fall av coronasmitta per vecka. På riksnivå har belastningen av sjukhusvården hållits relativt stabil, men behovet av intensivvård har ökat något under de senaste dagarna. Antalet dödsfall per vecka har minskat långsamt.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd redogjorde för det aktuella smittläget, den epidemiologiska bedömningen av coronavirusläget och vaccinationsläget vid ett informationsmöte den 18 februari.
 
Videoupptagning av presskonferensen | Yle Arenan


Epidemiläget i Finland är tudelat: antalet sjukdomsfall är fortfarande stort – behovet av sjukhusvård minskar

11.2.2021 11.29

Antalet nya fall av covid-19-sjukdomsfall i Finland är i samma klass som förra veckan. På många orter har man lyckats väl med att stävja epidemin. Trots detta förekommer coronaviruset bland befolkningen i hela landet, och många nya infektioner har konstaterats inom flera sjukvårdsdistrikt.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd redogörde för det aktuella smittläget, den epidemiologiska bedömningen av coronavirusläget och vaccinationsläget vid ett informationsmöte den 11 februari.

I informationsmötet deltog Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategichef vid social- och hälsovårdsministeriet, Anni Virolainen-Julkunen, medicinalrådvid vid social- och hälsovårdsministeriet och direktör Mika Salminen från Institutet för hälsa och välfärd.

Videoupptagning av presskonferensen 11.2. | YouTube
Pressmeddelande och presentationsmaterialet


Antalet coronafall är fortfarande högt i hela landet – spårningen är tidskrävande men ger resultat

4.2.2021 12.39

Två veckor sedan började de nya covid-19-fallen öka, och de har fortsatt öka under vecka 4. Det som är positivt är att antalet människor som går och testar sig har ökat tydligt sedan slutet av januari jämfört med årsskiftet. Även spårningen fungerar bra i kommunerna, men det är ett tidskrävande arbete.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd redogjorde för det aktuella smittläget, den epidemiologiska bedömningen av coronavirusläget och vaccinationsläget vid ett informationsmöte den 4 februari.

Videoupptagning av presskonferensen på svenska