Regeringens presskonferenser

Regeringen återinför inreserestriktioner i fråga om tre länder

6.8.2020 13.27

Statsrådet beslutade vid sitt sammanträde den 6 augusti att återinföra gränskontroll vid de inre gränserna mellan Finland och Nederländerna samt Finland och Belgien. Dessutom återinförs begränsningar i trafiken över de yttre gränserna i fråga om resor från Andorra till Finland. 

Begränsningar under coronavirusepidemin


Antalet fall av coronavirussmitta har ökat något

5.8.2020 17.23

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd regjorde idag smittläget och den epidemiologiska bedömningen av coronavirusläget.

Antalet nya fall av coronavirussmitta är fortfarande lågt på riksnivå trots att smittfallen ökade något under juli. 

Presentationsmaterialet
Antalet fall av coronavirussmitta har ökat något I Pressmeddelande
Videoupptagning av presskonferensen | YouTubeAntalet nya coronavirussmittor i Finland på nästan samma nivå som tidigare

30.7.2020 16.05

Läget i fråga om coronavirusepidemin är fortfarande stabilt i Finland. Under den senaste uppföljningsveckan (20–26.7.2020) anmäldes 51 nya fall till registret över smittsamma sjukdomar. Antalet fall per vecka har ökat något och ligger nu på samma nivå som i slutet av juni.

Uppföljning av coronaviruset (Institutet för hälsa och välfärd)


Statsminister Sanna Marins presskonferens om Europeiska rådets förhandlingsresultat

22.7.2020 14.13

Statsminister Sanna Marin ha en presskonferens i statsministerns tjänstebostad Villa Bjälbo om Europeiska rådets förhandlingsresultat. 

Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | FlickrRegeringen fattade beslut om gränsfrågor, distansarbete och rekommendationerna för personer över 70 år

23.6.2020 17.35

Regeringen fick vid sin överläggning i dag, tisdagen den 23 juni, även en redogörelse för de åtgärder som ska vidtas utifrån de rekommendationer som statssekreterare Martti Hetemäkis återuppbyggnadsarbetsgrupp lagt fram.

Dessutom fick regeringen en översikt över epidemisituationen.

Bilder från presskonferensen | Flickr
Videoupptagning av presskonferensen | YouTubeUndantagsförhållandena upphör tisdagen den 16 juni

15.6.2020 15.30

Regeringen har på basis av översikten över coronaläget måndagen den 15 juni bedömt att coronavirusepidemin kan hanteras med myndigheternas normala befogenheter.

Statsrådet utfärdade vid sitt allmänna sammanträde förordningar genom vilka förordningarna om utövning av befogenheter enligt beredskapslagen upphävs, och konstaterade att det i landet inte längre råder sådana undantagsförhållanden som avses i 3 § i beredskapslagen.

I informationsmötet deltog statsminister Sanna Marin, justitieminister Anna-Maja Henriksson och strategidirektören Liisa-Maria Voipio-Pulkki från social- och hälsovårdsministeriet. 

Beslutsmaterial
Upptagningen av presskonferens | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr 


Regeringens riktlinjer om begränsningar i närturismen, begränsningar vid de yttre gränserna och antalet personer vid offentliga tillställningar utomhus

11.6.2020 11.23

Regeringen beslutade den 11 juni att gränskontrollen vid de inre gränserna delvis ska fortsätta och att trafiken över de yttre gränserna fortsättningsvis ska begränsas fram till den 14 juli 2020. Begränsningarna förlängs till den del de anses vara nödvändiga med anledning av det allvarliga hot som smittoläget medför. 

Regeringen har preciserat sina riktlinjer i fråga om ordnandet av offentliga tillställningar utomhus från och med den 1 juli. För offentliga tillställningar som ordnas på avgränsade platser utomhus gäller fortfarande begränsningen på 500 personer fram till den 31 juli 2020. Begränsningen får dock överskridas med vissa undantag.

Pressmeddelande: Begränsningarna i närturismen avvecklas delvis, vid de yttre gränserna kvarstår begränsningarna
Pressmeddelande: Regeringen preciserade sina riktlinjer i fråga om antalet personer vid offentliga tillställningar utomhus från och med den 1 juli
Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr

 


Lägesrapport om coronaviruset 11.6.

10.6.2020 16.50

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd redogjorde den 11 juni för vacciner, smittläget och den epidemiologiska bedömningen av coronavirusläget.

I tillställningen deltog Päivi Sillanaukee, som är avdelningschef vid social- och hälsovårdsministeriet, och Jussi Sane, som är ledande sakkunnig vid Institutet för hälsa och välfärd.

Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr


Temporära ändringar i lagen om grundläggande utbildning, lagen om yrkesutbildning och högskolelagen på grund av coronavirusläget

4.6.2020 9.35
UKM

Statsrådet överlämnade en proposition med förslag till temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning till riksdagen. Enligt propositionen kan man inom den grundläggande utbildningen lokalt övergå till exceptionella undervisningsarrangemang, om situationen med coronavirussjukdomen covid-19 under höstterminen 2020 kräver det.

Undervisningsminister Li Andersson och forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen presenterade förslaget till lagändring direkt efter statsrådets sammanträde.

Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr

 


Lägesrapport om koronavirus

4.6.2020 8.56

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd redogör för det aktuella smittläget, social- och hälsovårdens bärkraft och den epidemiologiska bedömningen av coronavirusläget vid ett informationsmöte. Dessutom presenterade lagstiftningsändringar som gör det möjligt att utveckla en mobilapplikation för att effektivt bryta smittkedjor.

I informationsmötet deltog Tuija Kumpulainen, avdelningschef vid social- och hälsovårdsministeriet, Päivi Salo, generalsekreterare vid social- och hälsovårdsministeriet, och Taneli Puumalainen, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd.

Presentationsmaterialet
Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr


Regeringen fattade beslut om den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020

2.6.2020 19.50

Coronakrisen har haft en betydande inverkan på människors försörjning och vardag, företagens verksamhetsförutsättningar och den finländska samhällsekonomins utveckling. Den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 är ett led i åtgärderna för återhämtning efter coronavirusepidemin.

Med tilläggsbudgetpropositionen bidrar regeringen till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar återhämtning efter krisen. Genom tilläggsbudgetpropositionen inleds en åtgärdshelhet på sammanlagt 5,5 miljarder euro som ska stödja den ekonomiska återhämtningen.

I presskonferensen deltog statsminister Sanna Marin, finansminister Katri Kulmuni, inrikesminister Maria Ohisalo, undervisningsminister Li Andersson och justitieminister Anna-Maja Henriksson

Ministeriernas pressmeddelanden
Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr


Den exit- och återuppbyggnadsarbetsgrupp som leds av finansministeriets kanslichef Martti Hetemäki överlämnade den andra delen av sin rapport till regeringen.

1.6.2020 16.12

Den exit- och återuppbyggnadsarbetsgrupp som leds av finansministeriets kanslichef Martti Hetemäki överlämnade den andra delen av sin rapport till regeringen måndagen den 1 juni.
I presskonfrensser deltog kanslichef Martti Hetemäki och kanslichef Kirsi Varhila. 

Presentationsmaterialet
Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr

 


Utredning om användningen av ansiktsskydd för förebyggande av coronavirussmitta: stor variation i landskapens riktlinjer och brist på forskningsdata

29.5.2020 13.50

Social- och hälsovårdsministeriet har i enlighet med statsrådets principbeslut utfört en utredning om befolkningens användning av ansiktsskydd för förebyggande av coronavirussmitta. Utredningen har publicerats och överlämnats till statsrådet.

På plats vid tillställningen där utredningen överlämnas var kanslichefen vid social- och hälsovårdsministeriet Kirsi Varhila, professor emerita Marjukka Mäkelä och direktören vid social- och hälsovårdsministeriet Pasi Pohjola.

Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr


Översikt över coronavirusläget 28.5
Coronavirusepidemin fortsätter avta

28.5.2020 11.30

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd redogjorde för det aktuella smittoläget, social- och hälsovårdens bärkraft och den epidemiologiska bedömningen av coronavirusläget vid ett informationsmöte torsdagen den 28 maj.

I informationsmötet deltog kanslichefen Kirsi Varhila och strategidirektören Liisa-Maria Voipio-Pulkki från social- och hälsovårdsministeriet samt direktören för avdelningen för hälsosäkerhet vid Institutet för hälsa och välfärd Mika Salminen.

Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr


Presskonferens 27.5
Den inhemska produktionen av skyddsutrustning har inletts planenligt

27.5.2020 14.00

Arbets- och näringsministeriet gav den 27 maj en lägesöversikt över inledandet av den inhemska produktionen av skyddsutrustning, läget i fråga om skyddsutrustning och Försörjningsberedskapscentralens åtgärder för att säkerställa tillräcklig tillgång till skyddsutrustning.

I informationsmötet deltog näringsminister Mika Lintilä, arbetsminister Tuula Haatainen och Försörjningsberedskapscentralens tf verkställande direktör Janne Känkänen. Även ett företag som ska börja tillverka skyddsutrustning, Lifa Air Oy, var representerat vid mötet. Representant för företaget var dess styrelseordförande Vesa Mäkipää. Informationsmötet leddes av kommunikationsdirektören Mikko Koivumaa.

Närvarande i egenskap av sakkunniga var också understatssekreterare Petri Peltonen och ledande sakkunnig Jyrki Alkio från arbets- och näringsministeriet.

Presentationsmaterialet
Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr


Presskonferens 20.5
Institutet för hälsa och välfärd har uppdaterat anvisningarna för hur äldre personer kan skydda sig från coronavirussmitta

20.5.2020 13.00

Temat för regeringens översikt över coronavirusläget var välmåendet hos äldre personer, i synnerhet personer över 70 år, och de nya anvisningarna.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, direktör för Äldreinstitutet Päivi Topo, verksamhetsledare vid Mieli ry Sari Aalto-Matturi och kommunikations- och marknadsföringschef vid Suomen Latu ry Panu Könönen redogjorde för temat.

Också forskningschef vid Institutet för hälsa och välfärd Minna-Liisa Luoma deltog.

Tillställningen ledded av tidigare nyhetsankaret Pirjo Nuotio.

Det är viktigt att äldre personer inte smittas av coronaviruset – välmående och funktionsförmåga också betydelsefullt | SHM
Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr


Presskonferens 19.5
Restaurangerna öppnas den 1 juni och bestämmelser om begränsningar i deras verksamhet utfärdas genom en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

19.5.2020 14.00

Regeringen överlämnade den 19 maj en proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Lagen ska vara i kraft 1.6.2020–31.10.2020. Genom lagen föreskrivs det under fortsatta undantagsförhållanden om sådana restriktioner för förplägnadsverksamheten med stöd av vilka näringsverksamheten kan öppnas för kunder och spridningen av coronavirussjukdomen samtidigt kan förhindras. 

I presskonferensen deltog familje- och omsorgsminister Krista Kiuru och regeringsrådet Ismo Tuominen från social- och hälsovårdsministeriet.

Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr