Regeringens presskonferenser

Utredning om användningen av ansiktsskydd för förebyggande av coronavirussmitta: stor variation i landskapens riktlinjer och brist på forskningsdata

29.5.2020 13.50

Social- och hälsovårdsministeriet har i enlighet med statsrådets principbeslut utfört en utredning om befolkningens användning av ansiktsskydd för förebyggande av coronavirussmitta. Utredningen har publicerats och överlämnats till statsrådet.

På plats vid tillställningen där utredningen överlämnas var kanslichefen vid social- och hälsovårdsministeriet Kirsi Varhila, professor emerita Marjukka Mäkelä och direktören vid social- och hälsovårdsministeriet Pasi Pohjola.

Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr


Översikt över coronavirusläget 28.5
Coronavirusepidemin fortsätter avta

28.5.2020 11.30

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd redogjorde för det aktuella smittoläget, social- och hälsovårdens bärkraft och den epidemiologiska bedömningen av coronavirusläget vid ett informationsmöte torsdagen den 28 maj.

I informationsmötet deltog kanslichefen Kirsi Varhila och strategidirektören Liisa-Maria Voipio-Pulkki från social- och hälsovårdsministeriet samt direktören för avdelningen för hälsosäkerhet vid Institutet för hälsa och välfärd Mika Salminen.

Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr


Presskonferens 27.5
Den inhemska produktionen av skyddsutrustning har inletts planenligt

27.5.2020 14.00

Arbets- och näringsministeriet gav den 27 maj en lägesöversikt över inledandet av den inhemska produktionen av skyddsutrustning, läget i fråga om skyddsutrustning och Försörjningsberedskapscentralens åtgärder för att säkerställa tillräcklig tillgång till skyddsutrustning.

I informationsmötet deltog näringsminister Mika Lintilä, arbetsminister Tuula Haatainen och Försörjningsberedskapscentralens tf verkställande direktör Janne Känkänen. Även ett företag som ska börja tillverka skyddsutrustning, Lifa Air Oy, var representerat vid mötet. Representant för företaget var dess styrelseordförande Vesa Mäkipää. Informationsmötet leddes av kommunikationsdirektören Mikko Koivumaa.

Närvarande i egenskap av sakkunniga var också understatssekreterare Petri Peltonen och ledande sakkunnig Jyrki Alkio från arbets- och näringsministeriet.

Presentationsmaterialet
Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr


Presskonferens 20.5
Institutet för hälsa och välfärd har uppdaterat anvisningarna för hur äldre personer kan skydda sig från coronavirussmitta

20.5.2020 13.00

Temat för regeringens översikt över coronavirusläget var välmåendet hos äldre personer, i synnerhet personer över 70 år, och de nya anvisningarna.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, direktör för Äldreinstitutet Päivi Topo, verksamhetsledare vid Mieli ry Sari Aalto-Matturi och kommunikations- och marknadsföringschef vid Suomen Latu ry Panu Könönen redogjorde för temat.

Också forskningschef vid Institutet för hälsa och välfärd Minna-Liisa Luoma deltog.

Tillställningen ledded av tidigare nyhetsankaret Pirjo Nuotio.

Det är viktigt att äldre personer inte smittas av coronaviruset – välmående och funktionsförmåga också betydelsefullt | SHM
Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr


Presskonferens 19.5
Restaurangerna öppnas den 1 juni och bestämmelser om begränsningar i deras verksamhet utfärdas genom en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

19.5.2020 14.00

Regeringen överlämnade den 19 maj en proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Lagen ska vara i kraft 1.6.2020–31.10.2020. Genom lagen föreskrivs det under fortsatta undantagsförhållanden om sådana restriktioner för förplägnadsverksamheten med stöd av vilka näringsverksamheten kan öppnas för kunder och spridningen av coronavirussjukdomen samtidigt kan förhindras. 

I presskonferensen deltog familje- och omsorgsminister Krista Kiuru och regeringsrådet Ismo Tuominen från social- och hälsovårdsministeriet.

Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr


Lägesöversikt över regeringens hybridstrategi

15.5.2020 9.55

Statsminister Sanna Marin gav fredagen den 15 maj en lägesöversikt över regeringens hybridstrategi och informerade om den epidemiologiska bedömningen av coronavirusläget.

I informationsmötet deltog Liisa-Maria Voipio-Pulkki, som är strategidirektör vid social- och hälsovårdsministeriet, och Taneli Puumalainen, som är överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd. De redogjorde för de mätare och prognoser som används i bedömningen av coronavirusläget.

Presentationsmaterialet
Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr
Lägesbedömning om coronavirusepidemin har publicerats |  Social- och hälsovårdsministeriet 15.5


Presskonferens 14.5
Regeringen har med anledning av coronaviruset fattat beslut om ett nytt kostnadsstöd för företag

14.5.2020 10.00

Vid förhandlingarna den 13 maj 2020 fattade regeringen beslut om ett nytt kostnadsstöd som ska beviljas företag oberoende av branschen. Stödet är avsett för de företag vars omsättning har minskat avsevärt på grund av coronaviruset och som har kostnader som är svåra att justera. Stödet riktas till de företag och branscher som har drabbats hårdast av coronaepidemin.

I presskonferensen deltog näringsminister Mika Lintilä.

Presentationsmaterialet
Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr


Lägesöversikt över avvecklingen av begränsningarna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen

12.5.2020 10.00

Undervisnings- och kulturministeriet ordnade ett informationsmöte om avvecklingen av begränsningarna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen.

I informationsmötet deltog undervisningsminister Li Andersson, generaldirektör för Utbildningsstyrelsen Olli-Pekka Heinonen och barninfektionsläkare vid Institutet för hälsa och välfärd Otto Helve.

Videoupptagning av informationsmötet | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr


Vihriäläs utredningsgrupp:
Efter företagsstöd och stimulansåtgärder behövs det ett stort anpassningspaket för att stabilisera den offentliga ekonomin

8.5.2020 13.00

Gruppen som utrett de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen överlämnade sin bedömningsrapport till arbets- och näringsministeriet och finansministeriet den 8 maj.

I rapporten presenteras en bedömning av coronakrisens ekonomiska konsekvenser och åtgärder för att minska skadorna för ekonomin och få Finland att åter nå hållbar tillväxt, hög sysselsättning och hållbara offentliga finanser.

Vid presskonferensen presenterades expertbedömningen av ordföranden för arbetsgruppen politices doktor, arbetslivsprofessorn Vesa Vihriälä.

Finanspolitiska strategin under coronakrisen (på finska)
Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr


Presskonferens 6.5
Restauranger får stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar

6.5.2020 18.40

Regeringen har kommit överens om en modell för att stödja restaurangerna i anställningen av arbetstagare och kompensera för de kostnader som företagen inte har kunnat anpassa till det förändrade läge som uppkommit till följd av den lagstadgade begränsningen av verksamheten. Regeringen ska inom de närmaste dagarna överlämna en proposition till riksdagen.

I presskonferensen deltog arbetsminister Tuula Haatainen och överdirektör Antti Neimala från arbets- och näringsministeriet.

Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr


Presskonferens 4.5
Regeringen har fastställt en hybridstrategi för hantering av coronakrisen och för att stegvis avveckla restriktionerna

4.5.2020 21.55

Under sina förhandlingar den 3 maj och den 4 maj enades regeringen om en handlingsplan för en hybridstrategi för hanteringen av coronakrisen och för att gradvis avveckla de restriktioner som införts på grund av coronaviruset. Beslutet fattas på basis av den rapport om fas 1 som exit- och återuppbyggnadsarbetsgruppen utarbetat under understatssekreterare Martti Hetemäkis ledning.

I presskonferensen deltog statsminister Sanna Marin, finansminister Katri Kulmuni, justitieminister Anna-Maja Henriksson, inrikesminister Maria Ohisalo och undervisningsminister Li Andersson.

Exit- och återuppbyggnadsarbetsgruppens rapport, fas 1. Coronakrisens konsekvenser och en plan för en hybridstrategi för hantering av epidemin (på finska)
Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr


Regeringen fattade beslut om att avveckla begränsningarna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen

29.4.2020 21.41

Vid sina förhandlingar i dag den 29 april beslutade regeringen om avveckling av begränsningarna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen utgående från hälsomyndigheternas bedömning. Från och med den 14 maj återgår man till närundervisning på ett kontrollerat sätt och med omsorg om säkerheten. Samtidigt hinner utbildningsanordnarna planera de personalarrangemang och andra arrangemang som behövs för att ordna undervisningen.

Statsminister Sanna Marin och undervisningsminister Li Andersson deltog i informationsmötet.

Anvisning till utbildningsanordnarna, uppdaterat 4.5 
UKM förslag till statsrådets riktlinjer
SHM och THL epidemiologisk bedömning (på finska)
Avvecklandet av arrangemangen kring coronaviruset
Videoupptagning av presskonferensen | YouTube 
Bilder från presskonferensen | Flickr


Statsrådets coronainfo för barn den 24 april

24.4.2020 12.00

Statsminister Sanna Marin, undervisningsminister Li Andersson och forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen berättade om coronaläget för barnen.

Dagens coronainfo för barn var det allra första informationsmötet någonsin som regeringen hållit för barn. Barnen ställde bra frågor om skolgång och vardag under coronautbrottet. De undrade när de får gå tillbaka till skolan, hur det ska gå med vårfesten, hur sjukdomsläget i Finland ser ut och vad de kan göra under sommarlovet. 

Informationsmötet ordnades i samarbete med Helsingin Sanomats Lasten uutiset, Apu Juniori och Yle. Samarbetsparterna hade valt ut barn i åldern 7–12 år som ställde frågor via videolänk. 


Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr

 


Presskonferens 22.4
Regeringen uppdaterade Finlands coronavirusstrategi, begränsningsåtgärder kan avvecklas stegvis och på ett kontrollerat sätt

22.4.2020 19.30

Regeringen har vid sin överläggning den 22 april uppdaterat Finlands coronavirusstrategi för förhindrande av smittspridning efter att ha tagit del av experters bedömningar av coronavirusläget.

Finland har hittills lyckats väl med att bromsa epidemin. Regeringen bedömer att det är möjligt att stegvis och kontrollerat övergå från omfattande samhälleliga begränsningsåtgärder till en effektiviserad hantering av epidemin enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Alla begränsningsåtgärder kan dock inte frångås på en gång, eftersom situationen fortfarande är allvarlig.

I presskonferensen deltog statsminister Sanna Marin.

Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr


Presskonferens 17.4
Statsminister Marin: Vi klarar oss igenom krisen genom att stödja och hjälpa varandra

17.4.2020 15.00

Undantagsförhållandena påverkar oss alla. Många av oss bär hela tiden på en oro om vår egna och våra närståendes hälsa och ork, utkomst och vardag. Projektet Finland fixar det har som mål att involvera och engagera alla och att synliggöra det viktiga arbete som utförs i vardagen på olika håll i vårt samhälle.

Kampanjen inleddes den 17 april med statsminister Sanna Marins presskonferens där även republikens president Sauli Niinistö medverkade via en videolänk. De övriga talarna var Kristiina Kumpula, generalsekreterare för Finlands Röda Kors, Outi Ruishalme, direktör vid MIELI psykisk hälsa i Finland rf och Hanna Markkula-Kivisilta, generalsekreterare för Rädda Barnen rf.

finlandfixardet.fi
Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr


Presskonferens 16.4
Coronaviruset slår hårt mot Finlands ekonomi

16.4.2020 12.00

Den finländska ekonomin minskar med 5,5 procent 2020 enligt finansministeriets ekonomiska översikt som publicerades den 16 April.

I presskonferensen deltog överdirektör, avdelningschefen Mikko Spolander, finansråd Jukka Railavo och finansråd Marja Paavonen från finansministeriet.

Ekonomisk översikt, våren 2020 (på finska)
Presentationsmaterial från pressmötet (på finska)
Bilder från presskonferensen | Flickr
Videoupptagning av presskonferensen | Youtube


Presskonferens 15.4
Regeringen beslutade att begränsningarna i rörelsefriheten i Nyland ska upphävas

15.4.2020 14.00

Vid statsrådets allmänna sammanträde den 15 april kl. 13 utfärdade regeringen en förordning genom vilken begränsningarna i rörelsefriheten i Nyland upphävs. Förordningen trädde i kraft omedelbart efter sammanträdet.

Regeringen avråder dock fortfarande från alla resor som inte är nödvändiga, bland annat fritidsresor, också inom Finland. De övriga åtgärderna och begränsningarna för att förhindra spridningen av coronavirusepidemin och skydda befolkningen gäller och bör följas även fortsättningsvis.

Videoupptagning av presskonferensen | Youtube
Bilder från presskonferensen | Flickr
Regeringen beslutade att begränsningarna i rörelsefriheten i Nyland ska upphävas | Statsrådets kansli 15.4


Coronavirusläget 8.4
Presskonferens om anskaffning av skyddsutrustning under coronavirusepidemin

8.4.2020 15.15

Social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Kirsi Varhila, Försörjningsberedskapscentralens verkställande direktör Tomi Lounema, arbets- och näringsministeriets understatssekreterare Petri Peltonen och utrikesministeriets understatssekreterare Nina Vaskunlahti redogjorde för anskaffningen av skyddsutrustning vid presskonferensen. 

Bilder från presskonferensen | Flickr
Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Minister Lintilä: Finländska företag har beredskap att tillverka skyddsmaterial | Arbets- och näringsministeriet 7.4


Presskonferens 8.4
Regeringen fattade beslut om den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2020 och planen för de offentliga finanserna 2021–2024

8.4.2020 14.10

Regeringen har förbundit sig att trygga finländarnas välfärd och företagens möjligheter att klara sig av denna kris med så små mänskliga och ekonomiska skador som möjligt. Genom de beslut som nu fattats satsar regeringen på människors hälsa, utkomst, förbättrande av kommunernas situation, företagsverksamhet, näringsverksamhet inom landsbygden, kultur och motion. Utöver de beslut som redan fattats bereder regeringen åtgärder som bidrar till en snabb återhämtning av ekonomin. Åtgärderna ska ingå i tilläggsbudgetpropositionen i maj.

I presskonferensen deltog statsminister Sanna Marin, finansminister Katri Kulmuni, justitieminister Anna-Maja Henriksson, inrikesminister Maria Ohisalo och undervisningsminister Li Andersson.

Ministeriernas pressmeddelanden om ramförhandlingarna
Bilder från presskonferensen | Flickr
Videoupptagning av presskonferensen | YouTube


Coronavirusläget 7.4
Regeringen fastställde riktlinjer för skärpningar i villkoren för gränstrafiken

7.4.2020 8.00

Regeringen beslutade vid ett extra statsrådssammanträde den 7 april att förlänga giltighetstiden för beslutet om tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna samt om begränsning av trafiken. Giltighetstiden förlängdes för tiden 14.4–13.5.2020.

I presskonferensen deltog inrikesminister Maria Ohisalo, utrikesminister Pekka Haavisto, justitieminister Anna-Maja Henriksson och kommunikationsminister Timo Harakka.

Bilder från presskonferensen | Flickr
Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Regeringen fastställde riktlinjer för skärpningar i villkoren för gränstrafiken mot Sverige och Norge –­ Ålands sjukvård tryggas | Statsrådets kansli 7.4
Nya begränsningar i gränsövergång  | Inrikesministeriet 7.4