Statsrådets ledningsarbete under coronavirusutbrottet

Måndagen den 30 mars fattade statsrådet beslut om omorganisering av ledningen av coronakrisen inom statsförvaltningen. Den covid-19-samordningsgrupp som tillsattes i februari, och som ursprungligen bestod av kanslicheferna och beredskapscheferna vid de ansvariga ministerierna, utvidgades till att bestå av kanslicheferna vid alla ministerier. Också statsrådets kanslis organisering i ledningen under undantagsförhållandena stärktes.

Statsrådets covid-19-samordningsgrupp har till uppgift att verkställa statsrådets beslut som hänför sig till begränsning av coronavirusepidemin och att samordna samarbetet mellan ministerierna. Gruppen sammanträder minst två gånger i veckan.

I samordningsgruppen ingår förutom ministeriernas kanslichefer också statsrådets säkerhetsdirektör Ahti Kurvinen, statsrådets kommunikationsdirektör Päivi Anttikoski, enhetschefen Heikki Hovi och direktören vid Institutet för hälsa och välfärd Mika Salminen. Gruppens ordförande är statsministerns statssekreterare Mikko Koskinen. Ministeriernas beredskapschefer och beredskapssekreterare, som ansvarar för den operativa verksamheten och samarbetet, stöder samordningsgruppen.

Statsrådets lägescentral, som är en permanent funktion vid statsrådets kansli, har numera till huvudsaklig uppgift att följa coronavirussituationen och dess effekter. Lägescentralen upprätthåller en lägesbild och förmedlar den till republikens president, statsrådet och andra myndigheter.

Det har också inrättats ett operativt center som lyder under statsrådets kansli och som har till uppgift att upprätthålla en helhetsbild av verkställandet av regeringens beslut. Det operativa centret leds av enhetschefen Heikki Hovi. Kommunikationen leds och samordnas vid statsrådets kansli.

Också en samordningsgrupp för tiden efter coronakrisen är under beredning.