Statsrådets ledningsarbete under coronavirusepidemin

Ledningen och kommunikationen i statsrådet har delvis omorganiserats till följd av coronavirusepidemin.

Covid-19-samordningsgruppen styr verkställandet och samarbetet

Statsrådets gemensamma covid-19-samordningsgrupp verkställer de beslut som statsrådet fattar för att stävja coronavirusepidemin. Gruppen samordnar också samarbetet mellan ministerierna. Gruppen sammanträder minst två gånger i veckan.

Medlemmar i samordningsgruppen är utöver ministeriernas kanslichefer också statsrådets säkerhetsdirektör Ahti Kurvinen, statsrådets kommunikationsdirektör Päivi Anttikoski, enhetschefen Heikki Hovi och direktören vid Institutet för hälsa och välfärd Mika Salminen. Gruppens ordförande är statsministerns statssekreterare Henrik Haapajärvi. Gruppen får stöd av ministeriernas beredskapschefer och beredskapssekreterare, som ansvarar för den operativa verksamheten och det operativa samarbetet.

Kommunikationen om coronavirusepidemin har koncentrerats till statsrådets kansli

Statsrådets kommunikationsavdelning leder och samordnar kommunikationen om coronavirusepidemin i statsrådet och ministerierna under undantagsförhållandena. Målet är att allmänheten och olika sammanslutningar ska få klar och begriplig information om epidemins förlopp samt om myndigheternas åtgärder för att bekämpa coronaviruset och om grunderna för dessa.

Organiseringen av kommunikationen om coronavirusepidemin grundar sig på 106 § 1 mom. i beredskapslagen. Statsrådets kansli fattade beslut i frågan den 18 mars 2021. Beslutet gäller till och med den 30 april 2021, dock högst så länge som undantagsförhållanden enligt beredskapslagen råder i Finland.

För ledningen och samordningen av kommunikationen har utsetts en strategisk ledningsgrupp för kommunikationen om coronavirusepidemin. Ordförande för ledningsgruppen är statsrådets kommunikationsdirektör Päivi Anttikoski.

Lägescentralen följer epidemiläget

Vid statsrådets kansli finns statsrådets lägescentral, som sammanställer en lägesbild utifrån myndighetsuppgifter. Under den pågående epidemin är lägescentralens huvudsakliga uppgift att följa coronavirusläget och dess effekter.

Det operativa centret upprätthåller en helhetsbild av besluten

Det har inrättats ett operativt center som lyder under statsrådets kansli. Centret har till uppgift att upprätthålla en helhetsbild av verkställandet av regeringens beslut. Det operativa centret leds av enhetschefen Heikki Hovi.