Undantagsförhållanden

Statsrådet har i samverkan med republikens president konstaterat att det på grund av covid-19-pandemin råder undantagsförhållanden i Finland. Statsrådet fattade beslut om undantagsförhållanden vid sitt allmänna sammanträde måndagen den 1 mars 2021. I beslutet konstateras att det i Finland råder sådana undantagsförhållanden som avses i 3 § 3 och 5 punkten i beredskapslagen. 

Enligt 3 § 5 punkten i beredskapslagen kan en pandemi som till sina verkningar kan jämföras med en synnerligen allvarlig storolycka anses som undantagsförhållanden. 

Undantagsförhållanden konstaterades, eftersom det i början av året fanns betydligt fler nya coronafall i Finland än tidigare. Antalet smittade ökade oroväckande snabbt trots begränsningsåtgärder. Beslut om undantagsförhållanden trädde i kraft genast och gäller tills vidare.

Ibruktagande av befogenheter enligt beredskapslagen

Riksdagen godkände den 11 mars 2021 två förordningar av statsrådet med stöd av vilka det är möjligt att ta i bruk befogenheter enligt beredskapslagen. Förordningarna är i kraft under tiden 11.3–30.4.2021, men dock högst så länge undantagsförhållandena fortgår. Förordningarna gäller inte landskapet Åland.

Med stöd av befogenheterna enligt beredskapslagen

  • kan social- och hälsovårdsministeriet och regionförvaltningsverken styra social- och hälsovårdsenheternas verksamhet
  • får kommunerna tillfälligt avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård
  • kan statsrådets kansli leda och samordna kommunikationen under undantagsförhållanden
  • kan statsrådet avgöra meningsskiljaktigheter och tolkningsfrågor som gäller myndigheternas behörighet.

Ytterligare information: 

Vad avses med undantagsförhållanden?

Statsrådet kan i samverkan med republikens president konstatera att undantagsförhållanden råder i Finland när kriterierna för undantagsförhållanden uppfylls. Undantagsförhållanden innebär kriser som allvarligt hotar nationen.

Bestämmelser om myndigheternas befogenheter under undantagsförhållanden finns i huvudsak i beredskapslagen. I lagen definieras fem olika typer av undantagsförhållanden, som innefattar synnerligen allvarliga kriser. Bland annat pandemier, som nu i fråga om coronaviruset, klassas som undantagsförhållanden. Genom en lag som överensstämmer med grundlagen kan det också föreskrivas om andra undantagsförhållanden och om befogenheter som myndigheterna utövar i samband med dem.

Syftet är att under undantagsförhållanden skydda befolkningen samt trygga befolkningens försörjning och landets näringsliv, upprätthålla rättsordningen, de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt trygga rikets territoriella integritet och självständighet.

Myndigheterna får under undantagsförhållanden bemyndigas att utöva endast sådana befogenheter som är nödvändiga för att detta syfte ska kunna nås och som står i rätt proportion till syftet. Befogenheterna får utövas endast på ett sådant sätt som är nödvändigt för att syftet med lagen ska kunna nås och som står i rätt proportion till det mål som eftersträvas med att utöva befogenheterna. Befogenheterna får utövas endast om situationen inte kan fås under kontroll med myndigheternas normala befogenheter.

Grundläggande fri- och rättigheter

I Finlands grundlag föreskrivs om grundläggande fri- och rättigheter. Det allmänna ska se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses. Till de grundläggande fri- och rättigheterna hör bland annat näringsfrihet: var och en har i enlighet med lag rätt att skaffa sig sin försörjning genom arbete, yrke eller näring som han eller hon valt fritt. Till de grundläggande fri- och rättigheterna hör också rätten till liv och rätten till hälsa och att det allmänna tillförsäkrar var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster samt främjar befolkningens hälsa.

Enligt grundlagen kan det under undantagsförhållanden införas sådana tillfälliga undantag från de grundläggande fri- och rättigheterna som är nödvändiga och förenliga med Finlands internationella förpliktelser avseende mänskliga rättigheter. Grunderna för tillfälliga undantag ska dock bestämmas genom lag.