Aktiveringsmodellen ingår i regeringens lista med tio åtgärder för sysselsättning

Regeringen har som mål att allt fler personer ska få arbete. Därför har regeringen fattat många beslut som stärker sysselsättningen. En helhet utgörs av en lista med tio åtgärder för sysselsättning. Listan har utarbetats utifrån diskussioner med arbetsmarknadsorganisationerna i oktober 2016. Aktiveringsmodellen ingår i denna helhet. Många av de tio åtgärderna har redan genomförts och en del av dem bereds för närvarande.

I december var sysselsättningsgraden högre än den varit på 27 år. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 70,7 procent. Sysselsättningsgraden måste höjas ytterligare för att vi ska kunna säkerställa finansieringen av välfärdstjänster och förmåner i framtiden.

Vi kommer dagligen att presentera nya åtgärder som finns med på listan så att du kan bekanta dig närmare med dem. 

Följ hashtaggarna #työllisyys #aktiivimalli #kymppilista i sociala medier.

Listan med tio åtgärder

1. Vi försöker förhindra långtidsarbetslöshet och öka sysselsättningen. Aktiveringsmodellen minskar antalet karensdagar i början av arbetslösheten från sju till fem dagar. Aktivitet kan visas till exempel genom att delta i sysselsättningsfrämjande service eller genom att bli företagare. Det är möjligt att vara verksam som företagare i fyra månader utan rädsla för att förlora utkomstskyddet för arbetslösa.
Vanliga frågor om aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa

2. Vi gör det lättare för arbetslösa att återgå till arbete och sänker tröskeln för att bli företagare. Allt fler arbetslösa har möjlighet att sysselsätta sig med hjälp av lönesubvention eller att få startpeng för inledande av företagsverksamhet. (ANM)
Pressmeddelande 20.10.2016

3. Vi har gjort det möjligt för äldre långtidsarbetslösa att få pensionsstöd av engångsnatur. Det har varit möjligt att söka pensionsstöd sedan förra våren. Till fullt belopp motsvarar stödet garantipensionens belopp och uppgår till cirka 775 euro per månad. Den som får pensionsstöd får också arbeta utan att förlora sitt stöd. (SHM)

4. Vi stöder sysselsättningen av unga. För att unga snabbt ska hitta sin egen sysselsättningsväg har Navigatorn-servicepunkternas verksamhet gjorts permanent. Det är fråga om tjänster med låg tröskel för unga. Det har också gjorts satsningar på uppsökande ungdomsarbete. Utbudet av yrkesutbildning har ökats med 1 000 studerandeår för 2018. (UKM, ANM)
Ungdomsgaranti
Yrkesskolreformen

5. I den ursprungliga listan med tio åtgärder ingick också en modell för en ny start för arbetstagare. Om denna modell ska det avtalas i samband med kollektivavtalsförhandlingarna.

6. Vi förbättrar möjligheterna att studera med utkomstskydd för arbetslösa. Under våren lämnar regeringen till riksdagen en proposition som gör det möjligt att studera under ett halvt år utan arbets- och näringsbyråns prövning. Vi vill förbättra de arbetssökandes yrkesfärdigheter och trygga företagens tillgång på kompetent arbetskraft. (ANM)

7. Vi skapar rättvisa spelregler för nollavtal. Regeringen har till riksdagen lämnat en proposition där det föreslås flera sätt att förbättra ställningen för arbetstagare med nollavtal. De nya spelreglerna avses träda i kraft under sommaren. Med nollavtal avses arbetsavtal enligt vilka arbetstagaren kallas till arbete vid behov. (ANM)

8. Vi tryggar resurserna för arbetskraftstjänster. Regeringen har ökat sysselsättningsanslagen med 35 miljoner euro på grund av aktiveringsmodellen. I en tilläggsbudget för 2017 ökades sysselsättningsanslagen med 10 miljoner euro, och i budgeten för 2018 ingår ett anslag på 25 miljoner euro för modellens behov. (ANM)
Pressmeddelande 28.4.2016

 

9. Vi vill att de arbetslösa har möjlighet att ta emot deltidsarbete och kortjobb utan att utbetalningen av jämkad dagpenning fördröjs. Social- och hälsovårdsministeriet utreder för närvarande olika modeller tillsammans med arbetsmarknadsorganisationerna. (SHM)
Vanliga frågor om aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa

10. Vi har säkerställt att aktiveringsmodellen och karenssystemet inom utkomstskyddet för arbetslösa fungerar ihop. Aktiveringsmodellen leder inte till dubbla sanktioner för ett och samma klandervärda förfarande. Om förmånstagaren föreläggs en period utan ersättning, det vill säga karens, görs det ingen nedskärning i arbetslöshetsförmånen och förmånen betalas till normalt belopp efter karenstiden. (SHM)
Vanliga frågor om aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa