Ministrarnas arvoden och bindningar

Ministrarnas arvoden fastställs i lagen om riksdagsmannaarvode.
Det arvode som betalas till en minister motsvarar det arvode som betalas till riksdagens vice talman. Det arvode som betalas till statsministern motsvarar det arvode som betalas till riksdagens talman. Arvodet är skattepliktig inkomst.

Till en minister som är ledamot av riksdagen betalas dessutom riksdagsmannaarvode och kostnadsersättning. Hos en riksdagsledamot som utnämns till minister håller riksdagen inne hälften av det arvode och den kostnadsersättning som tillkommer en riksdagsledamot.

Bindningarna för Marins regering

Regeringen fattade den 19 december 2019 beslut om att lämna en skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar. Redogörelsen över bindningarna innehåller uppgifter om ministerns näringsverksamhet, ägande i företag och andra betydande inkomstkällor och skulder samt sådana uppdrag och bindningar som kan ha betydelse vid bedömningen av ministerns verksamhet som medlem av statsrådet.