Ministerarbetsgrupper i statsminister Marins regering

Statsrådets allmänna sammanträde tillsatte sex ministerarbetsgrupper den 10 december 2019 och den 14 januari 2021 en ministerarbetsgrupp för hållbar tillväxt i Finland. Ministerarbetsgruppen för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen tillsattes den 2 september 2021. Den 30 december tillsatte statsrådet en ministerarbetsgrupp för samordning av coronaåtgärder. 

Bredningen av ett sakkomplex eller ett ärende kan ges en ministerarbetsgrupp i uppgift.

Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen

Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen styr genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller främjande av sysselsättningen, frågor som rör arbetsmarknaden samt utveckling av arbetslagstiftningen.

Sammansättning

Arbetsminister Tuula Haatainen, ordförande
Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen
Finansminister Annika Saarikko
Näringsminister Mika Lintilä
Inrikesminister Krista Mikkonen
Undervisningsminister Li Andersson
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist

Generalsekreterare: arbetsmarknadsrådet  Kimmo Ruth, arbets- och näringsministeriet

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik styr, med beaktande av social rättvisa och internationell konkurrenskraft, genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller främjande av målet om klimatneutralitet, ökande av kolsänkor samt klimat- och energipolitiskt beslutsfattande.

Sammansättning

Miljö- och klimatminister Emma Kari, ordförande
Kommunikationsminister Timo Harakka
Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari
Näringsminister Mika Lintilä
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
Social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist

Generalsekreterare: miljörådet Jarmo Muurman, miljöministeriet 

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård styr genomförandet av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och utvecklandet av tjänsterna i enlighet med regeringsprogrammet (avsnitt 3.6.1). Ministerarbetsgruppen behandlar också de projekt inom familje- och omsorgsministerns ansvarsområde som hänför sig till reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt andra aktuella ärenden, till exempel med anknytning till coronapandemin. Därtill behandlar ministerarbetsgruppen välfärdsområdenas nya uppgifter, finansieringen av dem och välfärdsområdenas beskattningsrätt. När det gäller färdplanen för hållbarhet behandlar ministerarbetsgruppen uppnåendet av de mål som gäller social- och hälsovårdstjänsternas kostnadseffektivitet och systemet för finansiering av tjänsterna samt i tillämpliga delar förverkligandet av målbilden för social hållbarhet.

Sammansättning

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, ordförande (övriga ärenden)
Kommunminister Sirpa Paatero, ordförande (när ärenden som gäller välfärdsområdenas nya uppgifter [exkl. nya social- och hälsovårdsuppgifter], välfärdsområdenas beskattningsrätt samt förändringar i finansieringen i anslutning till dessa behandlas)
Finansminister Annika Saarikko
Försvarsminister Antti Kaikkonen
Inrikesminister Krista Mikkonen 
Social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist 

Generalsekreterare (ordnandet och produktionen av social- och hälsotjänster):
avdelningschef Kari Hakari, social- och hälsovårdsministeriet och
Generalsekreterare (finansiering och självstyrelsestruktur):
konsultativ tjänsteman Noora Heinonen, (ersättare: finansråd Ville-Veikko Ahonen) finansministeriet

Ministerarbetsgruppen för kunnande, bildning och innovationer

Ministerarbetsgruppen för kunnande, bildning och innovationer styr genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller höjning av utbildnings- och kunskapsnivån, minskning av skillnaderna i lärande samt uppnående av utbildningsmässig jämlikhet.

Sammansättning

Undervisningsminister Li Andersson, ordförande
Arbetsminister Tuula Haatainen
Europa- och och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen
Näringsminister Mika Lintilä
Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen 
Justitieminister Anna-Maja Henriksson 
Miljö- och klimatminister Emma Kari

Generalsekreterare:  konsultativ tjänstemannen Iiris Patosalmi, undervisnings- och kulturministeriet

Ministerarbetsgruppen för barn- och ungdomspolitik

Ministerarbetsgruppen för barn- och ungdomspolitik styr genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller uppfyllelse av de barn- och ungdomspolitiska målen.

Sammansättning

Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen, ordförande
Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru
Utrikesminister Pekka Haavisto
Social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist

Generalsekreterare: projektchef Katja Bergbacka, undervisnings- och kulturministeriet

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet behandlar bland annat ärenden som gäller utveckling av rättsvården, förebyggande av marginalisering och överskuldsättning samt tillgodoseende av de grundläggande fri- och rättigheterna. Ministerarbetsgruppen behandlar också ärenden med anknytning till den inre säkerheten och asyl- och flyktingpolitiken.

Sammansättning

Justitieminister Anna-Maja Henriksson, ordförande
Kommunminister Sirpa Paatero
Inrikesminister Krista Mikkonen 
Undervisningsminister Li Andersson
Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen

Generalsekreterare: enhetschef Vava Lunabba, justitieministeriet

Ministerarbetsgruppen för hållbar tillväxt i Finland

Arbetsgruppen har till uppgift att styra beredningen av programmet för hållbar tillväxt och av den därtill hörande återhämtnings- och resiliensplanen för Europeiska unionen. Gruppen ska även styra och följa genomförandet av dessa. Ministerarbetsgruppen ska också behandla reformer och investeringar i anslutning till programmet. Dessutom kan den behandla frågor som rör närings- och företagsamhetspolitiken.

Sammansättning

Finansminister Annika Saarikko, ordförande
Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari 
Justitieminister Anna-Maja Henriksson 
Undervisningsminister Li Andersson
Utrikesminister Pekka Haavisto
Arbetsminister Tuula Haatainen
Näringsminister Mika Lintilä

Generalsekreterare: statssekreterare Juha Majanen, finansministeriet

Ministerarbetsgruppen för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen 

Ministerarbetsgruppen styr utvecklingen av den offentliga förvaltningen, digitaliseringen, dataekonomin och informationspolitiken.

Sammansättning

Kommunminister Sirpa Paatero, ordförande (ärenden som gäller den offentliga förvaltningen)
Kommunikationsminister Timo Harakka, ordförande till utgången av mars 2022 (övriga ärenden)
Näringsminister Mika Lintilä, ordförande från ingången av april till utgången av september 2022 (övriga ärenden)
Därefter är minister Paatero ordförande i alla ärenden för resten av mandatperioden.
Finansminister Annika Saarikko
Justitieminister Anna-Maja Henriksson
Inrikesminister Krista Mikkonen
Social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen

Generalsekreterare (ansvarsområdet för digitalisering och dataekonomi):
avdelningschef, överdirektör Laura Eiro, kommunikationsministeriet
avdelningschef, överdirektör Jarkko Levasma, finansministeriet
direktör Mika Nordman, arbets- och näringsministeriet
Generalsekreterare (ansvarsområdet för utveckling av den offentliga förvaltningen):
understatssekreterare Päivi Nerg, finansministeriet

Ministerarbetsgrupp för samordning av coronaåtgärder

Ministerarbetsgruppen har till uppgift att tväradministrativt samordna de åtgärder som vidtas med anledning av coronapandemin och säkerställa informationsutbytet.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, ordförande
Social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen
Finansminister Annika Saarikko
Kommunminister Sirpa Paatero
Arbetsminister Tuula Haatainen
Näringsminister Mika Lintilä
Undervisningsminister Li Andersson
Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen
Justitieminister Anna-Maja Henriksson (ersättare: minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist)
Inrikesminister Krista Mikkonen
Miljö- och klimatminister Emma Kari
Statsminister Sanna Marin (ersättare: statssekreterare Henrik Haapajärvi)

Generalsekreterare: avdelningschef Satu Koskela, social- och hälsovårdsministeriet