Ministerarbetsgrupper i statsminister Marins regering

Statsrådets allmänna sammanträde tillsatte sex ministerarbetsgrupper den 10 december 2019. Bredningen av ett sakkomplex eller ett ärende kan ges en ministerarbetsgrupp i uppgift.

Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen

Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen styr genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller främjande av sysselsättningen, frågor som rör arbetsmarknaden samt utveckling av arbetslagstiftningen.

Sammansättning

Arbetsminister Tuula Haatainen, ordförande
Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen
Finansminister Matti Vanhanen
Näringsminister Mika Lintilä
Inrikesminister Maria Ohisalo
Social- ja hälsvårdsminister Aino-Kaisa Pekonen
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist

Generalsekreterare: arbetsmarknadsrådet  Kimmo Ruth, arbets- och näringsministeriet

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik styr, med beaktande av social rättvisa och internationell konkurrenskraft, genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller främjande av målet om klimatneutralitet, ökande av kolsänkor samt klimat- och energipolitiskt beslutsfattande.

Sammansättning

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, ordförande
Kommunikationsminister Timo Harakka
Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari
Näringsminister Mika Lintilä
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
Undervisningsminister Li Andersson
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist

Generalsekreterare: miljörådet Outi Honkatukia, miljöministeriet 

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård styr genomförandet av en strukturreform av social- och hälsotjänsterna på det sätt som fastställs i avsnitt 3.6.1 i regeringsprogrammet. Ministerarbetsgruppen behandlar också sådana projekt inom familje- och omsorgsministerns ansvarsområde som hänför sig till strukturreformen av social- och hälsotjänsterna.

Sammansättning

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, ordförande
Finansminister Matti Vanhanen 
Kommunminister Sirpa Paatero 
Försvarsminister Antti Kaikkonen 
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist 
Undervisningsminister Li Andersson 
Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen 

Generalsekreterare (ordnandet och produktionen av social- och hälsotjänster): generalsekreterare Päivi Salo, social- och hälsovårdsministeriet och
Generalsekreterare (finansiering och självstyrelsestruktur):  finansrådet Tanja Rantanen, finansministeriet 

Ministerarbetsgruppen för kunnande, bildning och innovationer

Ministerarbetsgruppen för kunnande, bildning och innovationer styr genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller höjning av utbildnings- och kunskapsnivån, minskning av skillnaderna i lärande samt uppnående av utbildningsmässig jämlikhet.

Sammansättning

Undervisningsminister Li Andersson, ordförande
Arbetsminister Tuula Haatainen
Europa- och och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen
Näringsminister Mika Lintilä
Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko 
Inrikesminister Maria Ohisalo
Justitieminister Anna-Maja Henriksson

Generalsekreterare:  konsultativ tjänstemannen Iiris Patosalmi, undervisnings- och kulturministeriet

Ministerarbetsgruppen för barn- och ungdomspolitik

Ministerarbetsgruppen för barn- och ungdomspolitik styr genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller uppfyllelse av de barn- och ungdomspolitiska målen.

Sammansättning

Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko, ordförande
Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru
Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist

 

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet behandlar bland annat ärenden som gäller utveckling av rättsvården, förebyggande av marginalisering och överskuldsättning samt tillgodoseende av de grundläggande fri- och rättigheterna. Ministerarbetsgruppen behandlar också ärenden med anknytning till den inre säkerheten och asyl- och flyktingpolitiken.

Sammansättning

Justitieminister Anna-Maja Henriksson, ordförande
Kommunminister Sirpa Paatero
Inrikesminister Maria Ohisalo
Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen
Försvarsminister Antti Kaikkonen

Generalsekreterare: enhetschef Venla Salmi, justitieministeriet