Ministern och riksdagen

Alla ministrar har rätt att närvara vid riksdagens plenum och ta del i den diskussion som förs. I riksdagsutskottens sammanträden får ministrarna delta endast efter kallelse.

En framgångsrik skötsel av en ministers uppgifter kräver ett aktivt deltagande i riksdagens arbete. Ministern ska i synnerhet följa riksdagsbehandlingen av ärenden inom sitt eget förvaltningsområde och vara närvarande när de behandlas i plenum.

Regeringens årsberättelse

En av riksdagens uppgifter är att övervaka regeringens arbete. För detta ändamål ger regeringen sin årsberättelse till varje ordinarie riksmöte.
Regeringens årsberättelsen

Interpellationer

Minst 20 riksdagsledamöter kan framställa en interpellation till statsrådet eller till en minister i en angelägenhet som hör till statsrådets eller ministerns ansvarsområde. Interpellationen framställs i plenum och remitteras till statsrådet för att besvaras.

Om det under debatten i riksdagen väcks förslag om en missförtroendeförklaring mot regeringen eller ministern, ska behandlingen av interpellationen avslutas med en omröstning genom vilken det avgörs om statsrådet eller ministern har riksdagens förtroende.
Interpellationssvar 2011-
Interpellationer - riksdagen

Skriftliga spörsmål

En riksdagsledamot kan ställa ett skriftligt spörsmål till en minister i en fråga som gäller hans eller hennes ansvarsområde. Det skriftliga svaret ska vara riksdagen till handa inom 21 dagar från det att statsrådets kansli mottagit spörsmålet.
Skriftliga spörsmål - riksdagen

Muntlig frågestund

Den muntliga frågestunden hålls i regel torsdagar kl. 16.00 i samband med plenum. Under den muntliga frågestunden besvaras oförberedda frågor. Svarstiden för en fråga är högst en minut. Under den muntliga frågestunden kan ett visst tema eller ärenden som hör till ett visst förvaltningsområde behandlas.

Debatt om aktuella frågor

Talmanskonferensen kan besluta att en debatt om en aktuell fråga ska ordnas samt om praxis i samband med det. Talmanskonferensen kommer överens med statsrådet om tidpunkten för debatten och om ministrarnas anföranden.

Redogörelser och meddelanden

Statsrådet kan ge riksdagen meddelanden eller redogörelser i frågor som gäller förvaltningen eller internationella relationer. Redogörelser skickas oftast till ett utskott vars betänkande ligger till grund för riksdagsledamöternas behandling av ärendet. Också meddelanden kan skickas till ett utskott för behandling.

Behandlingen av ett meddelande kan avslutas med en omröstning om förtroendet för statsrådet eller en minister. Vid behandlingen av redogörelser är förtroendeomröstningar inte möjliga.
Statsrådets redogörelser - riksdagen
Statsrådets meddelanden - riksdagen

Statsministerns upplysning

Statsministern kan vid en tidpunkt som avtalas med riksdagens talman ge riksdagen en upplysning i ett ärende som hör till statsrådets verksamhetsområde. Upplysningen kan också ges av någon annan medlem av statsrådet som statsministern förordnar. Med anledning av upplysningen förs en debatt vid plenum utan att några beslut fattas.
Statsministerns upplysningar 2011-
Statsministerns upplysningar - riksdagen