''En grundläggande värdering inom alla statliga bolag ska vara samhällsansvar''

4.4 Ägarpolitiken

Regeringen fortsätter bedriva en långsiktig och dynamisk ägarpolitik som tryggar statens strategiska intressen. Statens innehav ska utvärderas med hänsyn till den totala samhällsekonomiska nyttan, utvecklingen av de ägda bolagens verksamhet och värde samt effektiv resursallokering. Statens innehav i olika bolag ska utvecklas utifrån målen med respektive innehav. Det gäller främst det strategiska ägarintresset, placerarintresset och strävan att främja tillväxt, sysselsättning och en hållbar utveckling genom statligt ägande. Staten kan investera i nya objekt inom exempelvis bioekonomi, cleantech, energieffektivitet, miljöteknik och hälsoteknik.

En grundläggande värdering inom alla statliga bolag ska vara samhällsansvar. Företagen ska i sitt beslutsfattande utöver de ekonomiska aspekterna även beakta verksamhetens sociala och miljömässiga konsekvenser.

Principbeslutet om statens ägarpolitik ska uppdateras. I samband med det ska det utvärderas om grunderna för de strategiska bolagsinnehaven är aktuella.

Regeringen ska under regeringsperioden starta betydande infrastrukturprojekt. Vi bereder oss på att vid behov kapitalisera de bolag eller projekt som bildas för dessa projekt. Beroende på behoven inom de enskilda projekten kan detta göras genom budgetfinansiering, genom överföring av statens aktieinnehav till de bolag som ska bildas eller genom kapitalisering av projektbolag med intäkter från försäljning av statens aktieinnehav.

Kommunfinans Abp ska överföras till statsrådets kanslis ägarstyrning. I samband med beredningen av statsrådets principbeslut ska det bedömas om det finns behov av andra ändringar i strukturerna för ägarstyrningen.

Det statliga ägandet ska vara ett verktyg för aktiv samhällsförnyelse. Kapitalet i bolagsinnehaven är så betydande att det bör användas för att generera mer tillväxt och sysselsättning än i nuläget. Kapitalanvändningen ska effektiviseras genom statens ägarstyrning, inte bara för att aktivera de befintliga innehaven, utan också för att generera ny ekonomisk aktivitet i Finland. Valtion Kehitysyhtiö Vake Oy spelar här en viktig roll. Valtion Kehitysyhtiö Vake Oy:s uppgifter och mål ska under hösten 2019 justeras så att de stöder målen i regeringsprogrammet.