Bilaga 4. Åtgärder mot grå ekonomi

 1. Åtgärdsprogrammet och strategin för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet fortsätter också efter 2020.
 2. I företagens ekonomiförvaltning går man mot fullständig automation genom att elektroniska kvitton och fakturor i ett strukturerat format tas i bruk. Behoven för små och medelstora företag ska bedömas vid förändringen.
 3. För Skatteförvaltningen ska behövliga lagstiftningsmässiga och tekniska metoder göras möjliga så att myndigheten så automatiskt som möjligt för beskattningen kan samla in uppgifterna om aktörerna inom den digitala plattformsekonomin.
 4. Ett utvidgat uppgiftsinnehåll i mervärdesskattedeklarationer ska utredas.
 5. På skeppsvarv ska det skattenummer som fungerat väl och förebyggt grå ekonomi inom byggbranschen tas i användning. Behovet av och förutsättningarna för att ta skattenumret i användning ska kartläggas också för andra riskbranscher, t.ex. turism- och restaurangbranschen.
 6. Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) kan utvidgas så att det i större utsträckning än för närvarande innehåller uppgifter om hur företagen sköter sina centrala skyldigheter.
 7. Myndigheternas befogenheter och bestämmelserna om informationsutbyte ska utvärderas för att olika myndigheter vid övervakningen av grå ekonomi bättre ska få tillgång till uppgifter om brottslig bakgrund.
 8. Myndigheternas möjlighet att i sin verksamhet utreda anmälningsförsummelser ska utvecklas och det ska utvärderas huruvida sanktionerna i anslutning till dem är tillräckliga.
 9. Utländska sammanslutningar åläggs bokföringsskyldighet när de har ett fast driftställe i Finland.
 10. Det ska utredas om det är möjligt att säkerställa att Skatteförvaltningen får uppgifter också om affärer som gäller finländska förvaltarregistrerade börsaktier samt om handelsparterna.
 11. Det ska utredas om också uppgifterna om ägarna till förvaltarregistrerade aktier i börsbolag kan offentliggöras i ett register.
 12. Utvidgad anmälningsplikt för banker och försäkringsbolag i ekonomiska brott ska utredas.
 13. Det ska utredas hur det kan säkerställas att bisysslor och andra motsvarande ekonomiska intressekopplingar för forskningspersonalen vid universitet omfattas av anmälningsplikt och allmän offentlighet.
 14. En utvidgning av den oberoende forskningsverksamheten för utredning av grå ekonomi till aggressiv skatteplanering samt privatpersoners verksamhet ska utredas och enheten ska garanteras tillräckliga resurser.
 15. Lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter ska ändras så att även de ändringar i beskattningsuppgifterna som gjorts efter att beskattningen slutförts blir offentliga.
 16. Finland ska i EU arbeta för att anmälningsplikten för verkliga förmånstagare utvidgas till att omfatta samtliga verkliga förmånstagare vars andel av förmånen är minst 10 procent.
 17. Nya metoder för att ingripa i uppsåtlig eller grovt vårdslös underavlöning, såsom exempelvis administrativa sanktioner, ska utredas.
 18. Utredningsskyldigheten i fråga om överlast ska utvidgas för beställaren av en transport. Också en sådan beställare av en transport som tar emot och betalar för transporten ska bli ansvarig för en transport som körts med överlast. När beställaren agerar på detta sätt försummar denne sin utredningsskyldighet i fråga om transportören.
 19. Ansvaret för kör- och vilotidsförseelser för den som beställer en transport ska utredas. Som ansvarig för överträdelser av kör- och vilotider ska återinföras också den som utarbetar en tidtabell eller beställer en transport och förutsätter en sådan leveranstid som inte kan uppnås utan överträdelse av bestämmelserna om kör- och vilotider.
 20. Lagstiftningen, regleringen och tillsynen i fråga om taxitrafik preciseras så att den bekämpar grå ekonomi, främjar fungerande konkurrens och säkerställer tillgången till taxitjänster i hela landet.