Bilaga 2. Framtidsinvesteringar av engångsnatur

Inom ramen för programmet för framtidsinvesteringar av engångsnatur riktas högst 3 miljarder euro till investeringar av engångsnatur och till försök som har stor samhällelig betydelse. Eftersom åtgärderna är av engångskaraktär ökar de inte statens utgifter år 2023.

Finansiering och förfaringssätt

För att täcka de utgifter av engångsnatur som avses här reserveras 3 miljarder euro, varav 2,5 miljarder kan tas från statens direkta bolagsinnehav och resterande 500 miljoner från andra tillgångsposter.

De här medlen ska användas till engångsinvesteringar och försök som har stor samhällelig betydelse och som genomförs genom kapitalisering av projekten eller genom direkt budgetfinansiering.

Besluten om användningen av dessa medel fattas av statsrådets allmänna sammanträde efter beredning i det finanspolitiska ministerutskottet.

Ökningarna sammanlagt åren 2020–2022 uppdelade på de strategiska helheterna jämfört med den tekniska planen för de offentliga finanserna våren 2019

  Miljoner euro

3.1 Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden

507
3.1.1 Bostadspolitiken 43

3.2 Finland – större än sin storlek i världen

250,1

3.3 Den trygga rättsstaten Finland  

92,6
3.3.1 Utvecklingen av rättsstaten 6,5
3.4 Ett livskraftigt Finland 522
3.4.1. Utvecklingen av transportnätet 150
3.4.2 Jordbruket 278
3.5 Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder  100
3.6 Ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland 180
3.6.2 Reformen av den sociala tryggheten 20
3.7Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland 730
3.7.1  Kultur-, idrotts- och ungdomsfrågor 120
Inte allokerat 50,8
Totalt 3050

Dessutom anvisas det ur Statens bostadsfond 75 miljoner euro till helheten 3.1 Ett klimat- neutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden och 176 miljoner euro till hel- heten 3.1.1 (Bostadspolitiken).