"I en nordisk välfärdsstat ska ekonomin tjäna människan, inte tvärtom"

1 Inledning

Klimatförändringen, globaliseringen, urbaniseringen, befolkningens åldrande och den tekniska utvecklingen förändrar Finland och världen snabbare än kanske någonsin tidigare. Förändringen erbjuder stora möjligheter att utveckla vårt land, men den skapar också otrygghet och oro inför framtiden. I denna omvälvning måste politiken ge människorna trygghet och hopp om en bättre morgondag.

Osäkerheten när det gäller arbete och företagande, oron över jordens framtid och livsvillkoren för våra barn samt den allt större polariseringen mellan människor med olika bakgrund skärper det samhälleliga klimatet.

Vi lever inte på samma sätt och tänker inte lika, och det behöver vi inte heller göra. Men för att vi ska finna lösningar mitt i den förändring som pågår i världen måste vi komma varandra till mötes. Vi i Finland måste hitta en gemensam väg framåt. Denna regering lovar att den ska göra allt den förmår i detta syfte.

Samhällets grundläggande strukturer är solida. Under de senaste åren har både den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningsutvecklingen varit starka. Vårt nordiska välfärdssamhälle är en hållbar och rättvis modell som klarar av att svara på framtida utmaningar. En tryggad försörjning, välfungerande social- och hälsotjänster samt utbildning är den grund som garanterar att alla har lika möjligheter att förverkliga sina drömmar.

Förändringarna i världen och framtida utmaningar förutsätter emellertid att den nordiska modellen ses över och stärks med sikte på 2020-talet. Vårt mål är att Finland senast 2030 ska vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. I en nordisk välfärdsstat ska ekonomin tjäna människan, inte tvärtom.

Social hållbarhet innebär att vi bär ansvar för varandra och för vår gemensamma framtid. Mellan människorna råder en jämlikhet som upplevs som rättvis. Högklassiga offentliga social- och hälsotjänster skapar välbefinnande och förtroende för att var och en får hjälp när de egna krafterna tryter. Vi bygger ett Finland som är barnvänligt, där familjerna och deras möjligheter att välja stöds och där föräldrarna på ett jämlikt sätt deltar i vården av sina barn. Ingen ung människa ska bli marginaliserad, och ingen äldre person ska behöva vara rädd för att åldras. I ett socialt hållbart välfärdssamhälle beaktas också möjligheterna till delaktighet för dem som har en funktionsnedsättning och deras möjligheter att leva ett självständigt liv, att utbilda sig och att få arbete. Vi vill att alla ska känna sig inkluderade.

Också på 2020-talet är kompetens, arbete och företagande grunden för välfärd. I den pågående omvälvningen i arbetslivet har gedigna grundläggande färdigheter samt förmåga och beredskap att lära sig något nytt och att uppdatera sina kunskaper under hela livet och arbetskarriären en nyckelroll. Vårt mål är att skapa världens bästa arbetsliv: ett land med lyckliga och välmående professionella där varje människas kunskaper och färdigheter nyttiggörs i arbetslivet.

Nya arbetstillfällen uppstår i synnerhet i små och medelstora företag. Vi vill skapa ett allt mer företagstillvänt och konkurrenskraftigt Finland, där företagen har goda utsikter att vara framgångsrika, där det är lätt att anställa personal och där beskattningen uppmuntrar till att arbeta och vara företagare. Myndigheternas beslutsfattande ska vara flexibelt så att företagandet underlättas.

Förtroende människor emellan men också mellan samhällsaktörerna är en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle. En avtalskultur och rättvisa spelregler i arbetslivet tryggar de anställdas ställning och utkomst. Samtidigt garanteras företagen en stabil, sporrande och förutsägbar verksamhetsmiljö som möjliggör nya investeringar och arbetstillfällen.

Den sociala hållbarheten innefattar också omsorg om Finland som helhet och en jämlik utveckling av landet. Vi vill att människor ska ha en genuin möjlighet att skapa sin egen livsstig oberoende av var i landet de bor. Det betyder en fungerande infrastruktur, smidiga trafikförbindelser, arbetsplatser och möjligheter till företagande samt välfärdstjänster överallt i Finland. Det är viktigt att det går att bedriva ett hållbart och lönsamt jordbruk i hela landet.

Ett livskraftigt Finland som är starkt också i socialt hänseende bygger på att metropolområdet, de växande urbana och ekonomiska regionerna och landsbygden tillsammans når framgång.

Städernas betydelse för Finlands livskraft är stor. I den fortsatt snabba urbaniseringen har de växande städerna en viktig roll för att öka tillväxten och sysselsättningen, bekämpa klimatförändringen och förebygga utslagning.

En hållbar ekonomisk tillväxt stöder sig förutom på en höjning av sysselsättningsgraden också på ökad arbetsproduktivitet. Vår framgång beror på vår förmåga att ta vara på de möjligheter förändringen erbjuder och utveckla våra befintliga styrkor. Finlands utbildning ska vara av toppklass i världen.

Trenden inom såväl den offentliga som den privata forsknings-, utbildnings- och innovationsverksamheten ska föras in på en tillväxtbana så att vi kan skapa ny tillväxt genom att svara på globala megatrender. Vid sidan av våra traditionella framgångssektorer ger klimatneutralitet, ekologiska investeringar, cleantech, kretslopps- och bioekonomi och resursknapphet upphov till nya framgångssagor inom den finländska industrin och därmed byggstenar för vår välfärd.

Ekonomin blomstrar när samhället och företagen investerar i sådant som utgör källor för tillväxt. En högutbildad och kunnig befolkning, en positiv inställning till forskning och företagsamhet och ett fördomsfritt utnyttjande av ny teknik är våra trumfkort inför 2020-talet. Dessa måste vi hålla fast vid också i fortsättningen.

Den nordiska välfärdsmodellen i kombination med en ansvarsfull och minskad använd- ning av naturresurser är den samhällsmodell som garanterar vårt lands framtida konkurrenskraft. Vi gör upp en färdplan för ett utsläppsfritt Finland. Vi garanterar den unga generationen rätten till en livsduglig miljö och en hållbar ekonomi.

Världen på 2020-talet behöver föregångare. Ett ekologiskt hållbart Finland visar vägen då det gäller att stävja klimatförändringen och trygga den biologiska mångfalden. Som ett föregångsland kan Finland vara större än sin storlek när det gäller att finna lösningar på mänsklighetens gemensamma utmaningar. Detta öppnar nya möjligheter för forskningen, kunnandet, innovationerna och företagen. Användningen av naturtillgångar ska ställas i relation till målen för en hållbar utveckling. De lösningar vår industri och vårt jord- och skogsbruk väljer ska fungera som exempel för andra. De finländska skogarna och ett hållbart nyttjande av dem är en viktig del av arbetet med att bekämpa klimatförändringen, inte en källa till problem.

Finland kan vara större än sin storlek i världen när vi gör vad vi kan för att stärka det regelbaserade internationella samarbetet. Alla ska hålla fast vid gemensamma beslut. Det är särskilt viktigt när det gäller åtagandena att begränsa den globala medeltemperaturökningen. Vi strävar efter fred, respekt för mänskliga rättigheter och samarbete mellan länderna, såväl nära som fjärran.

Finland är ett öppet och internationellt land. Som en västerländsk demokrati arbetar Finland för rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter. Tack vare våra två nationalspråk, finska och svenska, är vårt land en stark del av den nordiska gemenskapen. Finland är också en konstruktiv och initiativtagande aktör inom Europeiska unionen och i internationella organisationer.

Det är inte alltid lätt att vara mitt uppe i en förändring, och vi vet att vi också kommer att möta svårigheter. Vi lyckas bäst när vi alla deltar i förändringen och arbetar för att uppnå målen.