''Regeringens strategiska beslutsfattande ska i större utsträckning än tidigare stödja sig på forskning och prognostiseringsdata''

4.1 Ledning av det strategiska regeringsprogrammet

Vid ledningen av regeringens politiska mål samordnas politik- och resursprocessen och regeringspolitiken, effektiviseras verkställigheten samt säkerställs den politiska beredningen över valperioderna. Till stöd för genomförandet av regeringsprogrammet stärks regeringens strategiprocess genom behövliga ändringar i organiseringen av statsrådets kansli. De ändringar som behöver göras i reglementet för statsrådet ska beredas under 2019.

En central roll vid styrningen av det strategiska regeringsprogrammet har parlamentariska kommittéer för parlamentarisk beredning över valperioderna, strategiska ministerarbetsgrupper och strategiska avtal med ministerierna som ingås under ledning av statsrådets kansli. Statsrådets kansli ska tillsammans med de olika ministerierna bereda en process för politisk styrning, genom vilken det säkerställs att tillgängliga resurser utnyttjas i enlighet med de fastställda prioriteringarna. En handlingsplan för regeringsperioden ska utarbetas med tanke på de mål, reformer och prioriterade politikhelheter som ingår i regeringsprogrammet. Genomförandet av projekten och förverkligandet av målen i regeringsprogrammet ska följas upp systematiskt. Regeringens strategiska beslutsfattande ska i större utsträckning än tidigare stödja sig på forskning och prognostiseringsdata.

Regeringen håller regelbundet gemensam aftonskola. Vid aftonskolan uppdateras regeringens gemensamma lägesbild och stöds förverkligandet av regeringens centrala mål.

Regeringen inleder varje granskningsomgång genom att meddela gemensamma politiska anvisningar. Statsrådets strategi- och styrdokument sammanställs till en kontrollerbar hierarkisk helhet, och det säkerställs att de resursbehov som strategierna förutsätter är fören- liga med planen för de offentliga finanserna.

Statsrådets kanslis roll vid den strategiska styrningen av regeringsprogrammet ska stärkas.