''Genom denna nya modell med kommittéarbete stärks öppenheten, delaktigheten och ett brett faktaunderlag i beredningen''

4.2 Parlamentariska kommittéer

Regeringen kommer att förnya det parlamentariska kommittéarbetet. Arbetet med att bereda stora strukturreformer och andra reformer under de kommande valperioderna ska skötas av parlamentariska kommittéer.

Genom denna nya modell med kommittéarbete stärks öppenheten, delaktigheten och ett brett faktaunderlag i beredningen.

Kommittéarbetet ska bestå av fastställande av kommitténs uppgiftsbeskrivning, ett förutredningsskede, tillsättande, beredning av förslag inklusive alternativ och konsekvenser samt uppföljning av genomförandet. Genomförandet av stora reformer förutsätter till
stöd för det parlamentariska arbetet att kunnandet och kompetensen inom den offentliga förvaltningen ökas samt att arbetet kan stödja sig på beredningsarbete som görs under tjänsteansvar.

För beredningen av samhälleligt betydelsefulla frågor ska utöver statliga institutioner också partier, sakkunniga och forskare, kommuner, företag och sammanslutningar samt andra medborgare samlas. För att garantera att beredningen ger resultat ska delaktigheten och en omfattande beredning stödjas med hjälp av verktyg som gör det möjligt att behandla den samlade informationen för att få fram alternativ, konsekvensutredningar och motiveringar åt beslutsfattarna.

I kommittéarbetet ska det säkerställas att synsättet är förvaltningsövergripande, att arbetet fortsätter över flera valperioder, att konsekvens- och utvärderingsuppgifter finns att tillgå i allt kommittéarbete och att digitala och andra verktyg utnyttjas för att höra allmänheten.

Statsrådets kansli ska ansvara för samordningen av kommittéärendena. Statsrådets kansli ska se till att samarbetet och informationsgången fungerar smidigt mellan kommittén och ministerierna inom de områden som berörs av kommitténs uppgift. Statsrådets kansli ska i samarbete med ministerierna organisera de konsekvensbedömningar och andra tjänster som kommittéernas sekretariat behöver till stöd för sitt arbete.

Vidare ska regeringen som en del av statsrådets kanslis finansiering vid behov anvisa resurser till bedömning av reformerna och till eventuella utredningar och vetenskapliga försök.

I organiseringen av kommittéerna och i kommittéernas arbete ska det vid behov garanteras att beredningen och genomförandet fortsätter över bytet av valperiod.

I samband med tillsättandet av kommittéerna ska följande fastställas:

  • tidsspannet för beredning av förslag och genomförande av resultaten så att resultat kan uppnås också i reformer som omfattar flera valperioder,
  • vilka aktörer som deltar i beredningen, deras roller i beredningen och sätten för deltagandet,
  • samförstånd om mål och faktaunderlag, som ska uppnås genom att man utnyttjar statsrådets och ministeriernas utrednings- och forskningsverksamhet, sakkunniga inom och utanför förvaltningen samt olika nätverk, bland annat vetenskapspaneler och respons från allmänheten,
  • samordningen av uppgifter, resurser och tidtabeller för planering av ekonomin och verksamheten, samt
  • sekreterararbete, olika utrednings- och utvärderingsuppdrag och andra stödtjänster.

Statsrådet ska tillsätta kommittéerna och utse deras ordförande. Till medlemmar i kommittéerna ska kallas representanter för alla riksdagspartier och för centrala intressegrupper och icke-statliga organisationer.

I kommittéernas arbete ska digitala och andra inkluderande metoder utnyttjas för hörande av intressentgrupper och allmänheten.

Vid kommittéerna inrättas ett sekretariat, som huvudsakligen ska bestå av ministerietjänstemän och vars generalsekreterare ska vara en utnämnd ministerietjänsteman. Till medlemmar i kommittéernas sekretariat kan det även utnämnas centrala sakkunniga inom de områden som behandlas.

Tillsättandet av en kommitté föregås av ett förutredningsskede, av utarbetande av lägesbilden och av en gemensam uppfattning om det eftersträvade resultatet som grundar sig på lägesbilden. När en kommitté tillsätts ska det utifrån lägesbilden bildas en gemensam uppfattning om det resultat som eftersträvas med den reform som ska beredas.

Det ministerium till vars ansvarsområde frågan huvudsakligen hör ska ha huvudansvaret för arbetet. Ministerierna ska samarbeta med statsrådets kansli vid utarbetandet av lägesbilden och konsekvensbedömningarna.Syftet med kommittéarbetet är att ta fram lösningsförslag och beslut inom överenskommen tidtabell, så att man förbinder sig till dem.

Kommittéerna ska i sitt arbete effektivt utnyttja moderna arbetssätt, metoder och verktyg, i synnerhet vid inhämtande och analys av information. Arbetet ska byggas upp så att det faktaunderlag som samlats i förutredningsskedet uppdateras allteftersom kommittéarbetet framskrider.