4 Mätning av hur målen har uppnåtts

Kommunikationen om hur regeringens mål har uppnåtts följs upp och mäts regelbundet. Genom uppföljningen och mätningen kan kommunikationsavdelningarna och kommunikationsenheterna analysera om de har lyckats skapa en helhetsbild av regeringens viktigaste mål och om de har använt relevanta kommunikationskanaler.

För uppföljningen och mätningen används flera olika verktyg. Sådana är till exempel olika former av mediebevakning, webbanalys, analysverktyg för sociala medier samt innehållsanalyser som anknyter till ett visst tema. Verktygen för uppföljning utvecklas kontinuerligt.