2 Regeringens nyckelbudskap

Regeringens huvudsakliga mål och stora reformer fastställs i regeringsprogrammet. Regeringen delar en internt enhetlig uppfattning om målen och de centrala budskapen. En klar helhetsbild skapar en grund för ömsesidigt samförstånd.

Därför bör regeringen även internt redogöra för sina mål och budskap på ett begripligt sätt. Det är viktigt att tjänstemannaledningen och de sakkunniga förstår regeringens mål och upplever att de har en aktiv roll. Ministrarna och även tjänstemännen deltar i kommunikationen via flera kanaler – kommunikation är en gemensam sak för alla inom statsrådet. Också i fråga om kommunikation är det viktigt att de enskilda ministrarna i regeringen föregår med gott exempel.

För regeringen utarbetas separat en intern kommunikationsplan för att säkerställa informationsgången om kommunikation mellan statsrådet, kabinetten och tjänstemannakåren.

Målet för regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering är ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Finland.

2.1 Social hållbarhet

Social hållbarhet innebär att vi bär ansvar för varandra och för vår gemensamma framtid. Förtroende människor emellan men också mellan samhällsaktörerna är en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle.

2.2 En hållbar ekonomi

En hållbar ekonomi stöder sig på en höjning av sysselsättningsgraden och på förbättrad arbetsproduktivitet. Finlands framgångar beror på vår förmåga att ta vara på de möjligheter som förändringen erbjuder och att utveckla våra befintliga styrkor.

2.3 Ett ekologiskt hållbart Finland

Ett ekologiskt hållbart Finland visar vägen då det gäller att stävja klimatförändringen och trygga den biologiska mångfalden.

2.4 Fenomen

Nyckelbudskapen verkställs genom de åtta fenomen som fastställs i regeringsprogrammet och de åtgärder som vidtas inom ramen för dessa fenomen.