3 Samarbetsmodell för kommunikationen

3.1 Regeringens gemensamma strategiska kommunikation

Varje regering har möjlighet att genomföra ett begränsat antal stora reformer. De stora reformerna spelar en viktig roll exempelvis då man i offentligheten bedömer hur väl regeringen har lyckats i sitt arbete. På grund av sin omfattning är reformerna ofta mycket komplicerade och måste därför backas upp av effektiv kommunikation.

Att kommunicera om regeringens stora reformer är en öppen process där medborgare och berörda grupper ges största möjliga insikt i hur reformen framskrider och tillgång till det material som produceras inom reformen.

Också vid regeringens och ministrarnas regelbundna pressträffar och i sociala medier rapporteras det på ett tydligt och intresseväckande sätt om hur reformerna framskrider. I samband med stora reformer utnyttjar regeringen modigt och fördomsfritt olika metoder för växelverkan i sin kommunikation.

3.1.1 Modell för regeringens gemensamma kommunikation

Regeringens stora reformer som tillämpar en gemensam strategisk kommunikation fastställs med utgångspunkt i arbetet för de sex ministerarbetsgrupper som statsrådet har tillsatt. Till ministerarbetsgruppernas huvudsakliga uppgifter hör främjande av sysselsättningen, klimat- och energipolitik, social- och hälsovårdsreformen, kunnande, bildning och innovationer, barn- och ungdomspolitik samt utvecklande av rättsstaten och inre säkerhet.

Statsrådets kommunikationsavdelning leder och samordnar i enlighet med sitt uppdrag modellen för gemensam kommunikation om stora reformer. Till kommunikationsavdelningens viktigaste uppgifter hör att skapa en helhetsbild av regeringens viktigaste mål och uppnåendet av dem. Statsrådets kommunikationsavdelning planerar och genomför i samarbete med ministeriernas kommunikationsenheter ett koncept och en visuell profil, anvisningar och en materialbank för den gemensamma kommunikationen om regeringens stora reformer. Dessa används för att skapa klarhet i det gemensamma budskapet.

Kommunikationen i samband med de stora reformerna sköts av det ministerium som ansvarar för den ministerarbetsgrupp som reformen hänför sig till. I ministerarbetsgruppernas möten deltar en representant för varje ansvarigt ministeriums kommunikation. Ministerarbetsgruppen utarbetar en kommunikationsplan för reformen eller reformerna och ser till att planen och kommunikationen är förenliga med regeringens kommunikationsstrategi.

De specialmedarbetare som ansvarar för varje enskild regeringsgrupps kommunikation kommer vid sina ordinarie möten överens om kommunikationen om regeringens stora reformer. Även sekreterarna för ministerarbetsgrupperna kan vid behov ta upp kommunikationen vid sina möten. Statsrådets kommunikationsdirektör och/eller det ansvariga ministeriets kommunikationsdirektör deltar i dessa möten då projekten och projektkommunikationen diskuteras.

Utöver de åtgärder som ingår i regeringens handlingsplan finns det i regeringsprogrammet många andra åtgärder vars verkställighet, uppföljning och kommunikation sköts på ministerienivå.

3.2 Strukturer för kommunikationen

Kommunikationsdirektörernas sammanträden har en central roll när det gäller planering och samordning av regeringens gemensamma kommunikation och kommunikationen om regeringens stora reformer. Mötena är viktiga också med tanke på styrningen och uppföljningen av hur kommunikationen genomförs. Det är viktigt att kommunikationsdirektörerna regelbundet håller kontakt med de specialmedarbetare som ansvarar för ministerarbetsgruppernas kommunikation.

Kommunikationens effekter och resultat granskas regelbundet vid de regelbundna kommunikationsdirektörsmötena och rapporteras till regeringen och kanslichefsmötet.

3.3 Aftonskolor eller motsvarande regeringsförhandlingar

Vid sina aftonskolor eller motsvarande sammanträden kan regeringen också vid behov fatta beslut om kommunikation. Föredragande för kommunikationen är statsrådets kommunikationsdirektör.

Regeringen ska vid behov vid sina aftonskolor informeras om kommunikationsplaner för aktuella händelser, fenomen, prognoser och reformer och om hur planerna genomförs. Detta ska göras utifrån beredningen vid kommunikationsdirektörsmötet. Regeringen diskuterar och fastställer behövliga kommunikationsriktlinjer och uppdrag utifrån föredragningen.