Bilaga 1. Sammanfattning av de diskretionära bestående utgiftsändringarna

Ökningarna på 2023 års nivå uppdelade på de strategiska helheterna jämfört med den tekniska planen för de offentliga finanserna våren 2019

  Miljoner euro
3.1 Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden 98
3.1.1 Bostadspolitiken 12
3.2 Finland – större än sin storlek i världen 100
3.3 Den trygga rättsstaten Finland 40
3.3.1 Utvecklingen av rättsstaten 15
3.3.2 Försvarspolitiken 10
3.4 Ett livskraftigt Finland 125
3.4.1 Utvecklingen av transportnätet 20
3.4.2 Jordbruket 35
3.5 Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder 65
3.6 Ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland (inklusive 3.6.1 Social- och hälsotjänster) 270
3.6.2 Reformen av den sociala tryggheten 300
3.7 Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi 201,5
3.7.1 Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland 22,5
Varav av den ofördelade reserven -84
Totalt 1 230
Tabell över utgiftsfördelningen per åtgärd på 2023 års nivå i bilagan.

Minskningar

En arbetsgrupp ska tillsättas för att utarbeta ett förslag till minskning av företagsstödet med 100 miljoner euro på 2023 års nivå före höstens budgetförhandlingar. Om enighet inte uppnås om minskningarna, sänks alla företagsstöd i förhållande till sina kostnader. Avsikten är att översynen också i fråga om skattesubventionerna ska göras så jämnt som möjligt så att ändamålsenligheten i genomförandet beaktas. I detta sammanhang avgörs också fortsättningen på kompensationen vid utsläppshandel.

Nivån på momenten för reservationsanslag sänks permanent med sammanlagt 50 miljoner euro (på 2023 års nivå) så att minskningarna riktas till de anslag som under de senaste åren utan grund har stannat på en nivå som är betydligt lägre än den budgeterade (exceptionellt stora så kallade överföringsposter).

Den anslagsnivå på medlemsavgiften till EU som bygger på kommissionens förslag sänks med 50 miljoner euro (på 2023 års nivå) i förhållande till den tekniska planen för de offentliga finanserna, med beaktande av det nuvarande förhandlingsläget. Om det visar sig att medlemsavgiften till EU trots allt blir större än detta, ska läget i fråga om de planerade utgiftsökningarna bedömas på nytt.