"En strategisk ministerarbetsgrupp ska utarbeta lägesbilden, ett preciserat uppdrag, konsekvensbedömningar samt indikatorer"

4.3 Stategiska ministerarbetsgrupper

Regeringens ministerarbetsgrupper ska tillsättas genom separata beslut vid statsrådets allmänna sammanträde. I besluten ska ministerarbetsgruppens mål och uppgifter samt dess ordförande, medlemmar, sekretariat och andra stödtjänster anges.

Regeringen ska tillsätta det antal strategiska ministerarbetsgrupper som behövs. Ministerarbetsgrupperna ska inte verka längre än till slutet av valperioden. I början av regeringsperioden fastställs de ministerarbetsgrupper som ska tillsättas, deras mål, den ansvariga ministern och ministerierna.

Den ansvariga ministern ska svara för ledningen av ministerarbetsgruppen. Centrala tjänstemän vid respektive ministerium och ansvariga tjänstemän vid statsrådets kansli ska delta i ministerarbetsgruppens arbete.

En strategisk ministerarbetsgrupp ska, för att fullgöra sin uppgift, tillsammans med politikenheten vid statsrådets kansli utarbeta lägesbilden, ett preciserat uppdrag, konsekvensbedömningar samt indikatorer som lämpar sig för uppföljning av åtgärderna. Inom processen för verksamhetsplanen ska lägesbilden och åtgärdernas effekt i fråga om de centrala strategiska målen utvärderas som en del av det kommande årets process för verksamhetsplanen.