Bilaga 7. Europaarbetsgruppens promemoria om centrala teman för Finlands EU-ordförandeskap

Ett starkt, enat och handlingskraftigt EU – Prioriteringar för Finlands EU- ordförandeskapsperiod

EU kan lösa vår tids stora utmaningar, skapa välfärd och trygga en hållbar inre marknad genom att vara enigt och kategoriskt försvara sina egna värderingar.

EU som global klimatledare

Under Finlands EU-ordförandeskapsperiod ska EU höja sin profil som global klimatledare. En långsiktig klimatstrategi genom vilken EU är klimatneutralt 2050 ska utarbetas för EU. Samtidigt ska EU utnyttja de nya möjligheterna och tillväxt- och exportpotentialen inom koldioxidsnål cirkulär ekonomi och bioekonomi och säkerställa övergången till ett socialt rättvist, klimatneutralt samhälle.

Ordförandeskapets målsättning: Som avslutning på Finlands EU-ordförandeskapsperiod ordnas ett klimattoppmöte där EU-länderna tillsammans med de viktigaste intressentgrupperna tar fram lösningar för en rättvis övergång mot ett klimatneutralt samhälle, där målen för utsläppsminskningen nås på ett socialt och regionalt sett rättvist sätt och så att också ekonomisk framgång skapas.

EU stärker rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter

Den europeiska framgångssagan grundar sig på demokratiska institutioner och rättsstatsprincipen. Rättsstatsprincipen ska stärkas så att medborgarna i Europa kan leva i fred och med lika rättigheter och så att EU på ett trovärdigt sätt kan försvara det multilaterala regelbaserade internationella systemet och de internationella människorättsinstitutionerna. Detta främjar också förutsägbarheten för den ekonomiska verksamhetsmiljön och är en fördel för europeiska företag och företag som etablerar sig på unionens område.

Förverkligandet av rättsstaten och tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna kräver också att medborgarnas övergripande säkerhet garanteras. En viktig prioritering är beredskap för olika hybridhot och hot mot säkerheten sett ur ett brett perspektiv. EU måste också effektivera sitt deltagande i att förebygga konflikter och i fredsmedling, med uttrycklig uppmärksamhet på ungas och kvinnors särskilda roll.

Ordförandeskapets målsättning: Under Finlands EU-ordförandeskapsperiod ska gemensamma metoder tas fram för att stärka grunden för rättsstaten. EU:s finansiering ska kopplas till att rättsstatsprincipen iakttas. Ställningen för det civila samhället och oberoende domstolar ska säkerställas.

Ett konkurrenskraftigt och socialt enhetligt EU

En fungerande inre marknad, regelbaserad frihandel samt god och uppdaterad lagstiftning garanterar ett konkurrenskraftigt EU. Forskning, utveckling och innovationer samt ett fullskaligt utnyttjande av digitaliseringen har en central roll i skapandet av ett mer konkurrenskraftigt och ekonomiskt starkt EU. Genom att främja regional och social rättvisa samt jämställdhet mellan könen skapar EU hållbar tillväxt och välfärd.

Det är viktigt för EU att stärka samarbetsrelationerna med länderna i Afrika och med Afrikanska unionen.

Ordförandeskapets målsättning: Under Finlands EU-ordförandeskapsperiod ska det fattas beslut om en ny tillväxtstrategi för EU med målet att göra EU till världens mest konkurrenskraftiga och socialt enhetliga koldioxidsnåla ekonomi.