Bilaga 10. Förhöjningarnas effekter på förmånerna

 

 

Förmånsförhöjning Effekt på de offentliga finanserna mn euro
Förhöjning av pensionerna: Förhöjning av de lägsta pensionerna +50 euro netto 183
Grundskyddet (grunddagpenningen, arbetsmarknadsstödet och minimibeloppet av sjukdagpenningen och föräldradagpenningen) + 20 euro 52
Ensamförsörjartillägget till barnbidraget + 10 euro Målsättning: Ensamförsörjartillägget till barnbidraget genomförs så att även familjer som får utkomststöd drar nytta av det 22
Barnbidragen för det 4:e och 5:e barnet + 10 euro 6
Försörjarförhöjningen till studiepenningen + 25 euro 3
Studiepenningen binds vid index 2020 till halva beloppet och därefter till fullt belopp 25
Underhållsstöd + 7 euro 9
Totalt 300