Bilaga 12. Framtidsinvesteringar av engångsnatur, tabeller till bilaga 2

3.1 Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden

Åtgärd Miljoner euro 2020–2022 totalt
Uppmuntran att övergå till andra uppvärmningssätt än oljebaserad uppvärmning av fastigheter 80
Klimatpolitiken för markanvändningssektorn 75
Finansiering för naturvården 216
Nationellt program för att återställa bestånd av vandringsfisk 18
Stöd för laddningsinfrastruktur för elbilar 15
Tidsbegränsat innovations- och investeringsstöd för cirkulär ekonomi 85
Rapportering och statistikföring av uppgifter om avfall, projekt för informationssystem 3
Biogasprogram 15
Totalt 507
Ur Statens bostadsfond:  
System för energiunderstöd riktat till husbolag 75
  75

3.1.1 Bostadspolitiken

Åtgärd Miljoner euro 2020–2022 totalt
Finansiering för att främja digitalisering (reform av markanvändnings- och bygglagen) 22
Fortsättning av åtgärdsprogrammet för träbyggande till utgången av 2022 2
Fortsatt utvecklande av det elektroniska bostadsdatasystemet 5
Fortsättning av programmet för hållbar stadsutveckling 5
Statligt utvecklingsunderstöd för avskaffande av bostadslösheten (inkluderar utveckling av statistikföringen av  bostadslöshet) 10
Totalt 43
Ur Statens bostadsfond:  
Nytt förortsprogram 40
Startbidrag för ombyggnad, som är förbundet med ett villkor om förbättrande av energiprestandan och tagande av ett räntestödslån för ombyggnad (högst 4 000 euro/bostad) 24
Understöd för ändring av användningsändamål, så att det existerande byggnadsbeståndet, såsom kontorslokaler, kan byggas om till ARA-bostäder 9
Ombyggnad av ARA-bostäder så att de lämpar sig för äldre personer i avfolkningsområden (nytt understöd) 30
Höjning av rivningsbidraget (tidsbunden höjning av rivningsbidraget och bidragsfullmakten och av ackordfullmakterna för att anpassa fastighetsbeståndet i avfolkningsområden) 27
Reparationsunderstöd 45
Pilotförsök med bostadsandelslag 1
  176

3.2 Finland – större än sin storlek i världen

Åtgärd Miljoner euro 2020–2022 totalt
Stärkande av beskickningsnätet 1
Stärkande av hanteringen av inreseärenden vid beskickningarna och utrikesministeriet (pilotprojekt) 6
Främjande av livsmedelsexport (pilotprojekt) 2
Informationssäkerhet och övriga personalkostnader (systemutveckling) 4
Stärkande av beskickningsnätet, ändringar i fastigheterna 17
Fredsmedling 6
Utvecklingssamarbete 208
Stärkande av samarbetet i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen 6
Totalt 250

3.3 Den trygga rättsstaten Finland

Åtgärd Miljoner euro 2020–2022 totalt
Smidig handläggning av asylansökningar vid Migrationsverket 6
Gränsbevakningsväsendets ersättningsinvesteringar 76
Förebyggande av kriminalitet 8
Genomförande av justitieministeriets program 2
Genomförande av inrikesministeriets program 1
Inrättande av ett positivt kreditregister 2
Totalt 93

3.3.1 Utvecklandet av rättsstaten

Åtgärd Miljoner euro 2020–2022 totalt
Koncentrering av bevis till tingsrätterna 4,5
Kostnader för inrättande av öppenhetsregister 0,5
Register som förutsätts enligt visselblåsardirektivet 1
Informationssäkra lokaler för tillståndshandläggning i underrättelseärenden 0,5
Totalt 6,5

3.4 Ett livskraftigt Finland

Åtgärd Miljoner euro 2020–2022 totalt
Ekosystem och innovationer i miljardklass 150
Företagarnas välbefinnande och ägarbyten 4,5
Branschspecifik helhet för tillväxt 82,5
Business Finland Venture Capital 15
Finland som föregångare inom digitalisering 90
Besparingar och bättre service genom upphandling 30
Finansiering för avtalsbaserat samarbete 45
Regionala innovationer och försök (AIKO) 45
Regionutvecklingspengar (landskapsutvecklingspengar) 30
Finansiering för utveckling av glest befolkade landsbygdsområden (inkl. fortsatt transportstöd) 30
Totalt 522

3.4.1 Utvecklingen av transportnätet

Åtgärd Miljoner euro 2020–2022 totalt
Understöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar 41
Bredbandsprogram 30
Program och projekt för att främja gång och cykling 41
Elektrifiering av banavsnittet Kemi (Laurila)–Haparanda 10
Avlägsnande av farliga plankorsningar 22
Konverteringsstöd 6
Totalt 150

3.4.2 Jordbruket

Åtgärd Miljoner euro 2020–2022 totalt
Investeringar i biogas och teknik för gödselhantering 10
Spetsprojekt för återvinning av näringsämnen 15,6
Spetsprojekt för återvinning av näringsämnen 9,4
Program för effektiviserat vattenskydd 3
Program för effektiviserat vattenskydd 3
Hållbart livsmedelssystem + matsvinn 1
Miljöersättning 88
Kompensationsersättning 42
Kapitalisering av Gårdsbrukets utvecklingsfond 100
Ersättningar för djursjukdomar 5
Investeringar i renhushållningen 1
Totalt 278

3.5 Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Åtgärd Miljoner euro 2020–2022 totalt
Rekryteringsstöd för små och medelstora företag (försök) och lön för den första arbetstagaren 25
Utvecklingsprogram för arbetet och välbefinnandet i arbetet 12
Utveckling av digitala tjänster inom ramen för reform av sysselsättningstjänsterna 10
Utveckling av sysselsättningstjänsternas förvaltning, stärkande av kommunernas roll som anordnare av  sysselsättningstjänster 3
Arbetskraftsutbildning 14
Program för arbetsförmåga för partiellt arbetsföra, försöksprojekt 36
Totalt 100

3.6 Ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland

3.6.2 Reform av den sociala tryggheten

Åtgärd Miljoner euro 2020–2022 totalt
Förvaltningsövergripande åldersprogram 15
Projekt för utveckling av hemvården 6
Stärkande och utvecklande av vården i livets slutskede och den palliativa vården 6
Förvaltningsövergripande barnstrategi utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter 6
Program för utveckling av barn- och familjetjänster (verksamhetsmodellen med familjecenter, rådgivningsbyråernas roll, parrelationsarbete och stöd i föräldraskapet, hemservice) 54
Avgiftsfria preventivmedel för personer under 25 år 10
Tjänster för mödrar med missbruksproblem 9
Försök med personlig budget för personer med utvecklingsstörning 15
Lagstiftning om självbestämmanderätt för personer som använder social- och hälsovårdstjänster 8
Screeningprogram (kontrollerad utvidgning) 10
Handlingsmodellen Ta hand om bonden 8
IKT-system för avbytarservice 3
Färdplan för utveckling av läkemedelsförsörjningen 10
Utveckling av rehabiliteringen 7
Tillväxtstrategi för social- och hälsovårdsbranschen 9
Översättning till svenska av rekommendationen Käypä hoito (God medicinsk praxis) 0,6
Resurser för social- och hälsovårdsministeriets lagstiftningsarbete 3,4
Försök med negativ inkomstskatt 20
Totalt 200

3.7 Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Åtgärd Miljoner euro 2020–2022 totalt
Lärare inom yrkesutbildningen 235
Program för kvalitets- och jämlikhetsarbete i grundskolan 190
Program för kvalitets- och jämlikhetsarbete inom småbarnspedagogiken 205
Kontinuerligt lärande 15
Kontinuerligt lärande i högskolorna samt skapande av en samarbets- och grundmodell 5
Möjlighet för alla att delta i hobbyer i samband med skoldagen – Finlands version av den isländska modellen 40
Program för kvaliteten på och tillgången till gymnasieutbildning 20
Flaggskeppsprojekt 20
Totalt 730

3.7.1 Kultur, ungdom, idrott och motion

Åtgärd Miljoner euro 2020–2022 totalt
Produktionsstöd till filmbranschen och den audiovisuella branschen 36
Creative Business Finland 6
Viktiga lokal- och byggprojekt inom det kulturella området 10
Fond för att stödja kulturverksamheten 15
Sektorsövergripande program för fysisk aktivitet, idrottspolitiskt samordningsorgan, utvidgning av programmet Skolan i rörelse 24,6
Anläggning av idrottsanläggningar samt nationell strategi för rekreation och fritidsanvändning 12
Tillgång till allmänna bibliotek, bokbussar, samlingarnas mångsidighet 3,9
Anskaffning av biblioteksmaterial 1,7
Uppsökande ungdomsarbete 9
Finland förbereder sig på att finansiera evenemanget Europeisk kulturhuvudstad år 2026 0,6
Riksomfattande digitalt system för att underlätta överföringen av kontakt- och identifieringsuppgifter till det uppsökande ungdomsarbetet 1,2
Totalt 120