Bilaga 11. Tabeller till bilaga 1

3.1 Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden

  Miljoner euro
Åtgärd 2023
Klimatpanel 0,5
Rundabordsforum för klimatpolitik i anslutning till kommissionen för hållbar utveckling 0,2
Stöd för investeringar som ersätter stenkol, 90 miljoner euro under ramperioden 18,0
Klimatpolitiken för markanvändningssektorn 15,0
Utökad finansiering för naturvården 46,0
Fortsättning av programmet för effektiviserat vattenskydd 12,0
Utökade resurser för miljöforskning och miljöförvaltning 2,8
Utökning av kompletterande utbildning inom byggbranschen för att förbättra kunskaperna om ener- gieffektivitet. Satsningar på oavhängig forskning inom byggbranschen. 1,0
Genomförande av program för främjande av cirkulär ekonomi 2,0
Rapportering och statistikföring av uppgifter om avfall samt tillhörande informationssystem och finansiering 0,3
Inrättande av tjänst som djurskyddsombudsman 0,1
Utökad finansiering för metoder som ersätter djurförsök 0,2
Totalt 98,0

3.1.1 Bostadspolitiken

  Miljoner euro
Åtgärd 2023
Understöd för undersökning av byggnaders skick och för utarbetande av reparationsplaner 2,3
Utökade omkostnader på grund av fler uppgifter 0,4
Kostnader för boenderådgivning. En ny lagstadgad uppgift. Kostnadskalkylen innehåller effekten på de offentliga finanserna. Statsbudgeten 3,0 miljoner euro/år och kommunernas nettokostnadskalkyl 6,3 miljoner euro/år efter statsunderstöd. 9,3
Totalt 12,0

3.2 Finland – större än sin storlek i världen

  Miljoner euro
Åtgärd 2023
Upprätthållande av beskickningsnätet 4,0
Stärkande av beskickningsnätet 3,9
Stärkande av hanteringen av inreseärenden vid beskickningarna och utrikesministeriet 2,5
Informationssäkerhet och övriga personalkostnader 2,4
Stärkande av den civila krishanteringen 4,5
Ett eget budgetmoment för fredsmedling 1,5
Finansiering för utvecklingssamarbete 0,41 % av BNI 83,7
Stärkande av samarbetet i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen 1,4
Totalt 100

3.3 Den trygga rättsstaten Finland

  Miljoner euro
Åtgärd 2023
Utökning av antalet poliser -> 7 500 (inkl. utbildningsresurser för Polisyrkeshögskolan) 18,0
Gränsbevakningsväsendet, tryggande av nuvarande nivå 4,3
Höjning av flyktingkvoten 4,30
Höjning av cyberkapaciteten för att svara på hot mot informationssäkerheten 4,0
Förebyggande av radikalisering 0,35
Nödcentraler 2,5
Överskuldsättning (prioritering av rättshjälpsbyråerna, förebyggande rådgivning och ekonomiskt kunnande) 1,5
Suomen Erillisverkot Oy (förnyande av Virve-nätet, kostnader i övergångsfasen) 5,0
Totalt 40,0

3.3.1 Utvecklandet av rättsstaten

  Miljoner euro
Åtgärd 2023
Säkerställande av resurser för förvaltningsområdet 1,70
Behandling av brottmål 5,20
Koncentrering av bevis till tingsrätterna 2,00
Omkostnader för övriga domstolar/utrustning för rättssalar 0,50
Rättshjälp för asylsökande (offentlig rättshjälp + ersättningar till privata biträden) 1,30
Stärkande av lagberedarnas kunskaper om de grundläggande och mänskliga rättigheterna samt expertisen inom statsförfattningsrätt och övrig offentlig rätt 0,20
Stärkande av konsekvensbedömningen vid lagberedning 0,40
Handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter 0,10
Tillägg till rapporteringen om mänskliga rättigheter och ingripandet i problem (diskrimineringsom- budsmannen, människorättsorganisationer) 0,45
Tillsättande av en för statsrådet gemensam samordnare av arbetet mot människohandel och anvisan- de av tillräckliga personresurser för arbetet 0,15
Tillsättande av rapportör om våld mot kvinnor 0,20
Nationalspråksstrategi (och språkpolitiskt program) 0,20
Öppenhetsregister: kostnader för personal och informationssystem 0,10
Upprätthållande av utsökningsväsendets nätverk av verksamhetsställen 1,20
Effektivisering av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet genom fortsatt tilläggs- finansiering för utmätningsväsendet och konkursombudsmannens byrå 1,30
Totalt 15,00

3.3.2 Försvarspolitiken

  Miljoner euro
Åtgärd 2023
Tryggande av tillräckliga resurser för försvarsförvaltningen: Utökning av försvarsmaktens personal under regeringsperioden med cirka 100 uppdrag. 7,0
Utveckling av värnpliktssystemet: Stegvis höjning av antalet repetitionsövningar under valperioden i takt med att antalet anställda inom försvarsmakten ökar. Målet är en ökning med cirka 20 % från nu- varande nivå fram till regeringsperiodens slut. 1,5
Frivilligt försvar: Verkställighet av lagen om frivilligt försvar. 1,5
Totalt 10,00

3.4 Ett livskraftigt Finland

    Miljoner euro
Objekt Åtgärd 2023
Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innova- tionsverksamhet Ekosystem och innovationer i  miljardklass 43
Statlig finansiering av universitetens verksamhet Ekosystem och innovationer i  miljardklass 40
Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verk- samhet Ekosystem och innovationer i  miljardklass 20
 

Program för internationell tillväxt (inkl. toppförmågor till Finland)

30
Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader Stärkande av konkurrens- och konsumentpolitiken 2
  Främjande av platsoberoende (vid organisering av statliga uppgifter) -10
  Totalt 125,0

3.4.1 Utvecklingen av transportnätet

        Miljoner euro
Åtgärd 2020 2021 2022 2023
Bestående nivåjustering av finansieringen för bastrafikledshållningen 300 300 100 -100
     

(i den tekniska ramen + 300 miljoner euro fr.o.m. 2022)

Trafikledsprojekt       100
Stöd till kollektivtrafiken + upphandling av kollektivtrafik  (UTSLÄPPSEFFEKTER) 20 20 20 20
Totalt 320,00 320,00 120,00 20,00

3.4.2 Jordbruket

  Miljoner euro
Åtgärd 2023
Ett klimatvänligt livsmedelssystem  
Satsningar på forskning (inkl. omfördelning från Finlands Akademi) 5,0
Stöd för produktion av biogas som grundar sig på näringskretsloppet 6,0
Finska ekologiska forskningsinstitutet 0,5
Åtgärder som stärker den biologiska mångfalden 0,5
Totalt 12,00
  Miljoner euro
Åtgärd 2023
En livskraftig livsmedelsekonomi  
Bekämpning av djursjukdomar 1,25
Livsmedelsexport 1
Livsmedelsexport 1,5
Marknadsåtgärder, offentlig upphandling, namnskyddade produkter, varumärkesarbete 0,5
Kostvanor, skolmat 0,5
Program för utveckling av åkerstrukturen 5
Åkermarkernas vattenhushållning och skydd mot översvämningar 1,7
Finansiering av åtaganden om certifierad ekologisk produktion 2020–2024 7,0
Totalt 18,5
  Miljoner euro
Åtgärd 2023
Tillväxt och sysselsättning av naturens gåvor  
Verkställighet av lagen om fiske samt forskning om fiskbestånd 1,25
Främjande av användning av inhemsk fisk 1
Förebyggande av fiskeriskador 1
Storviltsforskning 0,4
Renhushållningen 0,4
Program för fisketurism m.m. 0,5
Totalt 4,6
Allt Totalt 35,0

3.5 Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

  Miljoner euro
Åtgärd 2023
Utökade resurser för arbets- och näringsbyråerna (periodiska intervjuer) + främjande av ungdomsgarantin 9,0
Ökad användning av lönesubvention (SHM kvarstår, ANM ny) 18,0
Jämställdhets- och likalönsprogram 0,5
Integrationsfrämjande och effektivisering av processerna för arbetstillstånd 3,0
Arbetarskydd och tillsyn 1,5
Familjeledighetsreform (statens finansieringsandel) 25,0
Utvecklingspeng för främjande av sysselsättningen och utveckling av tjänsterna (t.ex. karriärtjänster) (ANM) 2020, 2021 & Partiell invalid- och sjukpension (linjär modell) (SHM) 2022, 2023 8,0
Totalt 65,0

3.6 Ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland

3.6.1 Reformen av  social- och hälsotjänsterna

  Miljoner euro
Åtgärd 2023
Det görs en omfattande uppdatering av den s.k. äldreomsorgslagen genom att kvaliteten och genomslaget förbättras. En bindande minimidimensionering (0,7) för omsorgspersonalen i en- heter med heldygnsomsorg slås fast. I dimensioneringen beaktas i första hand vårdberoendet. Arbetsfördelningen mellan de anställda görs klarare bland annat i fråga om stödtjänster. 70,0
Resurserna för och kvaliteten i hemvården stärks vid sidan om heldygnsomsorgen, och närstående- vården utvecklas. 45,0
En tjänst som ombudsman för äldreomsorgen samt en byrå för ombudsmannen inrättas. 0,5
I beslutsfattandet tas hänsyn till mångfalden av familjer och livssituationer. Ofrivilligt barnlösas hopp om en familj stöds med olika metoder. Åtgärdsförslagen i en utredning om barn som bor växelvis med föräldrarna främjas. 2,0
Fortsättning av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster. Spridning av modellen med familjecenter och utveckling av rådgivningsbyråernas roll. Stärkande av parrelationsarbete och stöd i föräldraskapet. Underlättande av förutsättningarna för familjer att få och beviljas hemservice. 4,0
Det föreskrivs en personaldimensionering inom barnskyddet. År 2022 höjs dimensioneringen till 35 klienter per yrkesperson och år 2024 30 klienter per person. Multiprofessionella tjänster för barn som kräver särskilt stöd tryggas och teammodellen sprids. 9,0
Tillgången på skyddshemstjänster utökas så att den når nivån enligt Istanbulavtalet. 3,0
Revidering av klientavgiftslagen i syfte att avlägsna hindren för vård och öka jämlikheten i samband med hälsa bland annat genom större avgiftsfrihet och skäligare avgifter. 45,0
Kontrollerad utvidgning av screeningprogrammet (bl.a. tarmcancer). 10,0
Revidering av avbytarlagen 6,0
Tillgången till basservice (skärpt vårdgaranti) 50,0
Utökad forskningsfinansiering 4,0
Hälso- och sjukvård för papperslösa 2,5
En nationell, förvaltningsövergripande strategi för mental hälsa utarbetas genom brett samarbete. Målet är att påskynda tillgången till vård och tjänster av god kvalitet som ges i rätt tid. 18,0
Vasa centralsjukhus blir ett sjukhus med omfattande jour. 1,0
Totalt 270,0

3.6.2 Reform av den sociala tryggheten

  Miljoner euro
Förmånsförhöjning Effekt på de offentliga finanserna
Förhöjning av pensioner 183
Grundtryggheten + 20 euro 52
Ensamförsörjartillägget till barnbidraget + 10 euro Målsättning: Ensamförsörjartillägget till barn- bidraget genomförs så att även familjer som får utkomststöd drar nytta av det. 22
Barnbidragen för det 4:e och 5:e barnet + 10 euro 6
Studiepenningens försörjarförhöjning + 25 euro 3
Studiepenningen binds vid index 2020 till halva beloppet och därefter till fullt belopp. 25
Underhållsstöd + 7 euro 9
Totalt 300

3.7 Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

  Miljoner euro
Åtgärd 2023
Höjning av läropliktsåldern till 18 år och avgiftsfri utbildning på andra stadiet 107,0
Fastställande av pris per enhet för gymnasieutbildning 18,0
Stärkande av elev- och studerandevården inom den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet 29,0
Ökning av deltagandet i småbarnspedagogik:  
  Subjektiv rätt till småbarnspedagogik 17,0
  Minskning av gruppstorlekarna 16,0
Möjlighet för alla att delta i hobbyer i samband med skoldagen – Finlands version av den isländska modellen 14,5
Totalt 201,5

3.7.1 Kultur, ungdom, idrott och motion

  Miljoner euro
Åtgärd 2023
Reform av statsandelssystemet för utövande konst 10,0
Höjning av nivån på konstnärsstipendierna. 1,8
Utveckling av den grundläggande konstundervisningen 2,0
Främjande av principen om en procent till konsten 0,5
Nivåförhöjning för Svenska Finlands folkting 0,2
Allmänna understöd och projektunderstöd till barnkultur 1,0
Genomförande av åtgärderna i den idrottspolitiska redogörelsen 5,0
Stödjande av verkstadsverksamheten för unga 2,0
Totalt 22,5