Bilaga 8. Transportarbetsgruppens idéuppslag om utvecklingen av MBT

  • MBT (markanvändning, boende och trafik): Trafikprestationerna ska minskas genom gemensamma åtgärder, och utsläppssnål kollektivtrafik samt främjande av gång och cykling ska prioriteras i planering, genomförande och finansieringsavtal av statens och stadsregionernas MBT-samarbete. Projekt som beaktar cykelleder ska främjas.
  • Genom MBT-avtalen ska nollvisionen för trafiksäkerheten (antalet dödsfall i trafiken år 2050 ska vara noll) främjas.
  • I MBT-områdena är målet en övergripande integrering av olika trafikformer genom öppna data och öppna gränssnitt. MBT-avtalsförfarandena ska utvecklas och utvidgas till att omfatta tjänstefiering och näringspolitik samt medelstora stadsregioner.
  • I stadsregionerna ska nollutsläpp för transporttjänster, maritim logistik och multimodala transportkedjor i anslutning till den samt närlogistik främjas genom MBT-avtalen.
  • Möjligheten till EU-finansiering utreds i första hand för samprojekt mellan de städer som ingår i det transeuropeiska transportnätets stomnät och som har en funktionell förbindelse till dem och som finns i deras omedelbara närhet.
  • Spårvägsprojekt i de stora städerna ska stödjas genom MBT-processen.
  • Infrastrukturen för laddning av elbilar ska främjas genom att man inför en nationell skyldighet enligt direktivet om byggnaders energiprestanda om att det i samband med stora renoveringar i bostadsaktiebolag eller affärslokaler ska byggas infrastruktur för laddning av elbilar. Lagen om bostadsaktiebolag ska ändras så att det även utan ett enhälligt beslut av aktieägarna blir möjligt att göra de ändringar i elsystemet som behövs för laddning av elbilar.