Bilaga 5. Åtgärder mot internationellt kringgående av skatt och aggressiv skatteplanering

Finland fortsätter att vidta nationella åtgärder för att bekämpa internationellt kringgående av skatt och aggressiv skatteplanering genom ett separat åtgärdsprogram som utvidgar Finlands skatteunderlag och ökar transparensen. Regeringen följer upp effekterna av de internationella och nationella åtgärder för att förhindra kringgående av skatt som redan tidigare har genomförts och bedömer behovet av nya åtgärder.

  1. Det ska utredas om det är möjligt att införa en beskattningsmodell som förhindrar att personer bosatta utomlands kan undgå att betala skatt för försäljning som skett eller gåvor eller arv de fått när de varit skattskyldiga i Finland.
  2. Möjligheten att lämna Mankala-bolag och offentligt ägda bolag för infraprojekt utanför ränteavdragsbegränsningen ska utredas. Det ska utvärderas om det gällande regelverket om begränsning av ränteavdrag och kringgående av skatt är en tillräckligt effektiv metod för att förhindra att beskattningsbar inkomst förs ut ur Finland utom räckhåll för beskattningsbefogenheterna, exempelvis i strukturer för kapitalinvestering.
  3. Behovet av att reformera lagstiftningen om beskattning av delägare i utländska bassamfund ska bedömas med tanke på aggressiv skatteplanering.
  4. En bestämmelse införs enligt vilken ett samfund eller en samfälld förmån betraktas som finländsk om samfundet eller förmånen har bildats i enlighet med finsk lagstiftning, dess registrerade hemort är Finland eller den verkliga ledningen finns i Finland.
  5. Regleringen om koncerners resultatutjämning ska ses över och en avdragsgillhet för utländska dotterbolags så kallade slutliga förluster göras möjlig.
  6. Det finns orsak att i sin helhet betrakta förtäckt dividend som skattepliktig inkomst.
  7. Det ska utredas om en bestämmelse om definition av verklig förmånstagare kan införas.
  8. Bestämmelsen om rättelse av internprissättning ska revideras så att den kan tillämpas i samma omfattning som OECD:s riktlinjer för internprissättning. Samtidigt ska det kontrolleras om lagstiftningen borde preciseras så att OECD:s riktlinjer om allokering ska tillämpas på allokering av inkomst till fasta driftställen.
  9. Begreppet ekonomisk arbetsgivare införs så att man i Finland inte ska kunna undgå skatt genom att skenbart arbeta för en utländsk arbetsgivare.