Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice (genomförande av ändringsdirektivet (EU) 2022/738 om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg)

LVM001:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Genom projektet sätts de ändringar i kraft nationellt som föranleds av direktiv (EU) 2022/738 om ändring av direktiv 2006/1/EG om användning av fordon som hyrts utan förare för godstransporter på väg.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM001:00/2022

Ärendenummer VN/260/2022

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 16.5.2022 – 31.8.2023

Datum för tillsättande 16.5.2022

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice
  • 1

    Under beredning

    Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
  • Överlämnades inte under sessionsperioden

I denna proposition föreslås det att lagen om transportservice. Syftet med propositionen är att nationellt genomföra direktivet om ändring av direktiv 2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg. Syftet med ändringen av direktivet är att minska den administrativa bördan för företag och säkerställa att trafikidkarna i hela EU har lika tillträde till marknaden för fordon som hyrs ut utan förare.

Ansvarig ministerTrafik- och kommunikationsminister Harakka

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Mål och resultat

Direktiivimuutosten tavoitteena on vähentää yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa sekä varmistamaan liikenteenharjoittajille eri puolella EU:ta tasapuolinen pääsy ilman kuljettajaa vuokrattujen tavaraliikenteen ajoneuvojen markkinoille.

Hankkeen tarkoituksena on ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin 2006/1/EY muuttamisesta annetun direktiivin (EU) 2022/738 kansallinen voimaansaattaminen liikenteen palveluista annettuun lakiin (320/2017).

Sammandrag

Genom projektet sätts de ändringar i kraft nationellt som föranleds av direktiv (EU) 2022/738 om ändring av direktiv 2006/1/EG om användning av fordon som hyrts utan förare för godstransporter på väg.

Utgångspunkter

Euroopan komission ehdotus ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käytöstä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin muuttamisesta annettiin 31.5.2017 EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketti I:n yhteydessä. Ehdotus irrotettiin myöhemmin liikkuvuuspaketista omaksi erilliseksi ehdotukseksi. Direktiivi (EU) 2022/738 julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 16.5.2022. Muutosdirektiiviä koskeva kansallinen sääntely tulee olla voimassa 14 kuukauden kuluttua sen julkaisemisesta.

Ytterligare uppgifter